Plan pracy WSZJK na rok akademicki 2010/11:

1. Opracowanie celów, zadań oraz struktury i organizacji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, październik- grudzień 2010

 2. Zebranie danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2010/11.

2.1 Sporządzenie listy danych ilościowych dotyczących procesu kształcenia oraz opracowanie formuły ich prezentacji i zestawień– Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia – grudzień 2010

2.2 Zebranie danych -  pracownicy administracji i wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia – styczeń- marzec 2011

2.3 Analiza uzyskanych wskaźników, wyprowadzenie wniosków– Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia – marzec- maj 2011

3. Usprawnienie systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą e-ankiety  USOS

3.1 Ustalenie przyczyn nie funkcjonowania dotychczasowego systemu  - sondaż wśród studentów, konsultacje z Samorządem Studentów.

3.2 Modernizacja (skrócenie) narzędzia

-opracowanie skróconej wersji ankiety - wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia – grudzień 2011

-przedstawienie propozycji nowych wersji ankiety do konsultacji z senackimi komisjami: Komisją ds. Jakości Kształcenia i Studentów, Komisją ds. Rozwoju i Oceny Kadry Akademickiej oraz władzami Dziekańskimi– Uczelniany Zespół ds. Jakości – styczeń 2011

-wprowadzenie nowej ankiety do systemu – luty 2011.

3.3 Przeprowadzenie kampanii wśród studentów, uświadamiającej potrzebę i powinność uczestnictwa ocenie zajęć dydaktycznych

-wykłady dla studentów I roku w ramach przedmiotu Wprowadzenie w kształcenie akademickie oraz zajęcia ze studentami II roku w ramach zajęć z Technologii informatycznych, wskazujące na potrzebę ocen (sem. zimowy)

-projekt „Oceń zajęcia” przygotowany przez studentów Animacji społeczno-kulturowej III roku (sem. letni) dla wszystkich studentów APS – koordynator Pełnomocnik ds. Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia.

3.4 Analiza danych i stworzenie list rankingowych ocen w grupach przedmiotów: obowiązkowych kształcenia ogólnego, obowiązkowych kształcenia kierunkowego, specjalnościowych, fakultatywnych – zespoły wydziałowe oraz Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia – lipiec 2011

4. Opracowanie raportu samooceny dotyczącej infrastruktury materialnej oraz organizacji procesu kształcenia

4.1 Opracowanie wzoru Raportu samooceny la zespołów wydziałowych i międzywydziałowych – grudzień 2010 – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

4.2 Opracowywanie raportów w jednostkach (wydziałach i jednostkach międzywydziałowych) i przekazanie ich władzom dziekańskim oraz Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia – do końca kwietnia 2011.

5 Opracowanie zbiorczego raportu samooceny wraz z rekomendacjami dla Rektora, zawierającego wnioski uzyskane z analizy danych ilościowych, ocen zajęć dokonanych przez studentów oraz raportów samoewaluacji bazy materialnej i organizacji procesu kształcenia – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia – wrzesień 2011.

6. Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny na stronie internetowej Uczelni- Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia  - wrzesień 2011.

7. Prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu w roku akademickim 2011/12

 

 

 Plan pracy WSZJK na rok akademicki 2011/12:

1. Zebranie danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2011/12.

1.1 Sporządzenie listy danych ilościowych dotyczących procesu kształcenia oraz opracowanie formuły ich prezentacji i zestawień– Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia – grudzień 2011

1.2  Zebranie danych -  pracownicy administracji i wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia –marzec-kwiecień 2012

1.3 Analiza uzyskanych wskaźników, wyprowadzenie wniosków– Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia –maj-czerwiec 2012

2. Monitoring systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą e-ankiety  USOS

2.1  Kontynuacja kampanii .wśród studentów, uświadamiającej potrzebę i powinność uczestnictwa ocenie zajęć dydaktycznych

-wykłady dla studentów I roku w ramach przedmiotu Wprowadzenie w kształcenie akademickie

2.2  Analiza danych uzyskanych za pomocą e-ankiety USOS    – lipiec 2012

3. Opracowanie raportu samooceny dotyczącej oceny potencjału nauczycieli akademickich i studentów

3.1 Opracowanie wzoru Raportu samooceny dla zespołów wydziałowych i międzywydziałowych – czerwiec 2011 – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

3.2 Opracowywanie raportów w jednostkach (wydziałach i jednostkach międzywydziałowych) i przekazanie ich władzom dziekańskim oraz Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia – do końca lipca 2012.

4. Opracowanie zbiorczego raporty samooceny wraz z rekomendacjami dla Rektora, zawierającego wnioski uzyskane z analizy danych ilościowych, ocen zajęć dokonanych przez studentów oraz raportów samoewaluacji– Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia – wrzesień 2012.

5. Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny na stronie internetowej Uczelni- Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia  - wrzesień 2012.

6. Prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu w roku akademickim 2012/13

 

 

 Plan pracy WSZJK na rok akademicki 2012/13:

  1. Zabezpieczenie w budżecie APS środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań WSZJK na rok 2013r. – styczeń/ luty 2013r.
  1. Wprowadzenie systemu motywacyjnego dla członków uczelnianego i wydziałowych zespołów ds. WSZJK w APS. – luty/ marzec 2013r.
  1. Intensywne szkolenia kadry pracującej na rzecz jakości kształcenia w APS z zakresu budowania, funkcjonowania i rozwijania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w uczelniach wyższych. – listopad 2012r./ wrzesień 2013r.
  1. Prace nad raportowaniem wskaźników ilościowych i jakościowych w obszarze: jakości procesu dydaktycznego i ocen jego efektów”. – grudzień 2012r./ wrzesień 2013r.
  1. Inicjowanie ogólnouczelnianych, wydziałowych i instytutowych debat i dyskusji dotyczących wyników raportów somoewaluacyjnych. – grudzień 2012r./ czerwiec 2013r.
  1. Podjecie prac nad stworzeniem zrębów przewodników po procedurach związanych ze studiowaniem w APS, z pracą nauczyciela akademickiego w APS czy też pracownika administracji APS. -  marzec/ wrzesień 2013r.
  1. Prace nad zakładką Jakości Kształcenia na nowej stronie internetowej Akademii. – kwiecień/ maj 2013r.