KALENDARIUM DZIAŁANIA
1994, 1998, 2003, 2005 Cykliczne prowadzenie ogólnouczelnianych debat pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Gielarowskiej-Sznajder na temat kierunków rozwoju i jakości kształcenia w APS
Rok akademicki: 2004/2005  
 1. Wprowadzenie systemu USOS zapewniającego studentom pełny dostęp do informacji w zakresie przebiegu studiów.
 2. Opracowanie i wdrożenie ogólnych Założeń konstruowania planów i programów kształcenia oraz ich weryfikacji.
Rok akademicki: 2007/2008  
 1. Tworzenie, zatwierdzanie i modyfikacja planów i programów nauczania zgodnie z istniejącymi w APS procedurami  formalnymi ( zatwierdzenie przez Radę Wydziału po pozytywnej opinii senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia).
 2. Opracowywanie i systematyczna realizacja w APS mechanizmów i formalnych procedur zapewniania jakości dydaktyki realizowanej przez kadrę Akademii i specjalistów zatrudnianych z zewnątrz.
Rok akademicki: 2008/2009 Inauguracja Kompleksowego programu doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Rok akademicki: 2009/2010
 1. Kompleksowy przegląd i modyfikacja Planów studiów i programów nauczania.
 2. Prezentacja wyników raportów: System zarządzania jakością kształcenia w APS (autorstwa dr hab. prof. APS  J.  Głodkowskiej), Ocena oferty kształcenia w APS (autorstwa dr hab. prof. APS J. Bałachowicz), Przygotowanie zawodowe absolwentów APS (autorstwa dr A. Zapiór), Krajowe systemy zarządzania jakością szkół wyższych (autorstwa dr hab. prof. APS H. Ciążeli).
 3. Prace Zespołu ds. oceny jakości kształcenia pod kierunkiem Prof. Franciszka Szloska oceniającego Elementy systemu jakości kształcenia w APS: plany studiów, programy, kadrę proces kształcenia, działalność administracyjno-organizacyjną.
 4. Udział w szkoleniach zewnętrznych, współpraca i konsultacje miedzyuczelniane (UW, UKSW, SGGW, Akademia Podlaska, UJK w Bydgoszczy).
 5. Ogólnopolskie seminarium dla uczelni i wydziałów pedagogicznych w Polsce z udziałem ekspertów bolońskich (prof. dr hab. Ewa Chmielecka) w APS na temat budowy programów kształcenia w oparciu o efekty kształcenia – inaugurujące cykl szkoleń ogólnopolskich.
 6. Wielotorowy namysł i działania zmierzające do wypracowania koncepcji systemu zapewniania jakości kształcenia w APS. Budowa świadomości potrzeby stworzenia nowego wewnętrznego sposobu zapewniania jakości kształcenia obok istniejącego już od 2002 r. zewnętrznego systemu oceny – w szczególności akredytacji PKA
Rok akademicki 2010/2011  
 1. Uchwała Senatu z 15. 09. 2010 r. ws. wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 2. Zarządzenie Rektora APS z dnia 12. 01. 2011 r. ws. zasad funkcjonowania oraz organizacji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w APS
 3. Początek działalności UZ ds. WSZJK – prace nad raportami samooceny dotyczącymi infrastruktury materialnej oraz organizacji procesu kształcenia oraz danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2010/11.
 4. Usprawnienie systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą e-ankiety  USOS.
 5. Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny, prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu w roku akademickim 2011/12.
Rok akademicki 2011/2012  
 1. Prace nad raportami samooceny dotyczącymi oceny potencjału nauczycieli akademickich i studentów oraz danych ilościowych dotyczących potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni oraz potencjału studentów w roku akademickim 2011/12.
 2. Monitoring systemu dokonywania ocen zajęć dydaktycznych przez studentów za pomocą e-ankiety  USOS.
 3. Opublikowanie sprawozdania z dokonanej samooceny, prezentacja treści raportu samooceny podczas pierwszego posiedzenia Senatu w roku akademickim 2012/13.