SZKOLENIA Z ZAKRESU WIEDZY O NOWYCH ZASADACH

PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA SYLABUSÓW

 

15 kwietnia 2014r. Zarządzeniem nr 119/13-14 Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej wprowadził nowe zasady przygotowywania i składania sylabusów przedmiotowych. Od roku akademickiego 2014/15 sylabusy przedmiotowe mają być sporządzane i  przechowywane w elektronicznym systemie USOS.

W związku  z tym UZ ds. WSZJK zorganizował dla nauczycieli akademickich szkolenia z zakresu wiedzy o nowych zasadach przygotowywania i składnia sylabusów oraz z zakresu umiejętności poprawnego edytowania sylabusa w systemie USOS.

Kliknij TU aby zobaczyć prezentację ze szkolenia.

Kliknij TU aby zobaczyć intrukcję "krok po kroku" dotyczącą logowania do sylabusów w systemie USOS.

  

 

Wtorkowe spotkania z jakością kształcenia w tle.  

Organizujemy spotkania poświęcone różnym aspektom kształcenia

w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Na przestrzeni następnych miesięcy będziemy rozmawiać o:

 

21 października 2014r. – o praktycznym kształceniu studentów w świetle raportów Wydziałowych Zespołów ds. WSZJK.

18 listopada 2014r. – możliwościach wykorzystywania materialnych zasobów APS w procesie kształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy Akademii;

16 grudnia 2014r. – o ocenach nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów APS
i rankingu najlepszych dydaktyków;

21 stycznia 2015r. - o  kryteriach oceny okresowej pracowników APS;

18 lutego 2015r. - o możliwościach wykorzystywania e-learningu w pracy nauczyciela akademickiego;

18 marca 2015r. - o umiędzynarodowieniu procesu kształcenia;

28 kwietnia 2015r. - o nowych metodach i formach kształcenia ludzi dorosłych w procesie studiowania;

26 maja 2015r. - o nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wyższym i jej konsekwencjach;

17 czerwca 2015r. – o ewaluacji WSZJK w APS

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach.

 

Uczelniany Zespół ds. Wewnętrznego Systemu

Zapewniania Jakości Kształcenia w APS

 

 

 


 

 

 

I DEBATA JAKOŚCIOWA

Dnia 20 marca 2013 r. o godz. 10.30 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się pierwsza, wewnątrzuczelniania debata pod tytułem Wymagaj od siebie i innych... - porozmawiajmy o wymaganiach kierowanych w stronę studentów kształcących się w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Spotkanie zogniskowane było wokół następujących kwestii:

  • czy nauczyciele akademiccy APS potrafią formułować wymagania wobec studentów?co jest treścią wymagań formułowanych w stronę sudentów?
  • czego nie wymaga się od studentów w Akademii, a czym studenci chcieliby się wykazać?
  • kto chce obniżenia wymagań stawianych studentom Akademii i dlaczego?
  • kto chce podnoszenia wymagań studentom Akademii i dlaczego?
  • czy Akademia jako społeczność potrzebuje jednej, wspólnej strategii formułowania, publikowania i egzekwowania wymagań związanych z procesem kształcenia?

 

 

Swoją obecnością i głosem merytorycznym debatę uświetnili:

dr hab. Prof. Aps Jan Łaszczyk - Rektor APS

dr hab. Prof. Aps Helena Ciążela - Prorektor APS ds. kształcenia

dr hab. Prof. APS Józefa Bałachowicz - Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. kształcenia i spraw studenckich

dr Dorota Jankowska - Pełnomocnik Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w APS w latach 2010-2012

 

Plakat promujący debatę:

 Debata Plakat