Podstawy prawne tworzenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia

Dokumentami podstawowymi dla organizacji Wewnętrznego Systemu Jakości APS są: Uchwała Senatu nr 88/09-10 z dn. 15IX2010, uruchamiająca procedury tworzenia zespołów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości (uczelnianego, wydziałowych i międzywydziałowych) oraz Zarządzenie Rektora nr 137/10-11 z dn.12 I. 2011 , dotyczące zasad funkcjonowania oraz organizacji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Jak wskazano wyżej Wewnętrzny System Zapewniania Jakości stanowi system zróżnicowanych i wzajemnie powiązanych działań, których integralnym i integrującym elementem są działania ewaluacyjne, związane z badaniem jakości procesu kształcenia.

Dla realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, dalej zwany – Wewnętrznym Systemem Jakości (patrz: Uchwała Senatu 88/09-10) związanych z badaniem jakości powołano:

  1. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,
  2. Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia
  3. Zespoły ds. jakości kształcenia jednostek międzywydziałowych (Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

Koordynację Wewnętrznego Systemu Jakości (WSJ) zarządzeniem Rektora powierzono Pełnomocnikowi ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.