Szlosek Franciszek

Stanowisko:     profesor uczelni

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii

E-mail:            fszlosek@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 1997 r. – habilitacja z pedagogiki pracy w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Oświaty Zawodowej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie
 • 1984 r. – doktorat z pedeutologii w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie (Studia Doktorskie przy IBP)
 • 1974 r. – mgr inż. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej

 

Zainteresowania naukowe

 • pedeutologia,
 • pedagogika pracy,
 • dydaktyka

 

Najważniejsze publikacje

Autor ponad 400 artykułów i raportów z badań naukowych, a także autor oraz redaktor naukowy m.in. następujących monografii:

 • Redakcja 15 tomów z cyklu Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu) wydanych w latach 2002 – 2016, a obejmujących różne zagadnienia metodologiczne
 • Redakcja 4 tomów z cyklu Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli wydanych w latach 1995 – 2000, przez Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej
 • Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. Akademia Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2015
 • Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie – na tle przemian (współautorstwo). Akademia Pedagogiki Specjalnej i Instytut Technologii Eksploatacji – PIB. Warszawa – Radom 2008
 • Psychologiczne i dydaktyczne aspekty kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych. Biuro Kształcenia i Doskonalenia Kadr PKP. Warszawa 1999
 • Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego (współautorstwo). Instytut Technologii Eksploatacji. Radom 1997
 • Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. Wydział Nauczycielski Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. K. Pułaskiego. Radom 1995 i 1998
 • Psychologiczne i pedagogiczne wyznaczniki procesu kształcenia zawodowego. Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Warszawa 1990
 • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wybranych krajach świata. Instytut Kształcenia Nauczycieli. Warszawa 1989
 • Kształcenie i doskonalenia nauczycieli w Czechosłowacji. Instytut Kształcenia Nauczycieli. Warszawa 1988
 • Przygotowanie a praca nauczycieli przedmiotów zawodowych. Instytut Kształcenia Nauczycieli. Warszawa 1987

 

Projekty badawcze

 • Badanie nt. Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt oznaczony symbolem I.P.20 był realizowany w latach 2014 – 2016. Funkcja: Kierownik projektu.
 • Badanie nt. Współpraca szkoły z rodzicami/opiekunami. Badania przeprowadzono w ramach projektu: Mazowieckie Centra Talentu i Kariery. Priorytet IX: Działanie 9.1. Funkcja: Kierownik zadania.
 • Badanie nt. Sylwetka nauczyciela liceum technicznego. Kierownik projektu.
 • Badania nt. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotów mechanicznych realizowany w ramach CPBP 08.17 w latach 1985 – 1989. Kierownik zadania.

 

Współpraca międzynarodowa

 • Współpraca z Berufsförderunginstitut z Wiednia – od 1990 roku w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.
 • Ścisła współpraca z Ukrainą, zwłaszcza z Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy. W ramach tej współpracy zostały zrealizowane m.in. następujące zadania:
   • Zorganizowano 6 forów naukowych, w których udział wzięli wybitni polscy i ukraińscy pedagodzy. Fora te są organizowane co 2 lata na przemian w Polsce i Ukrainie.
   • Przetłumaczono książki Czesława Kupisiewicza, Tadeusza Nowackiego i Tadeusza Lewowickiego na język ukraiński, Wasyla Kremienia, Iwana Zjaziuna (tłumaczenie F. Szlosek) oraz Wiktora Andruszczenki na język polski.
   • Wydano 15 tomów rocznika polsko – ukraińskiego pt. „Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia” pod red. T. Lewowickiego i J. Wilsz oraz I. Zjaziuna i N. Nyczkało (1999 – 2014)
   • Rozpoczęto w 2015 roku nową edycję rocznika polsko – ukraińskiego pt. „Kształcenie zawodowe i ustawiczne” pod red. Adama Solaka (red. naczelny) i Nelli G. Nyczkało (z-ca red. naczelnego).
   • Wydano książkę pt. „Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie – na tle przemian" autorstwa N. Nyczkało i F. Szloska. Warszawa – Radom 2008.
   • Zorganizowano ponad 30 konferencji w których głównymi uczestnikami byli pedagodzy z obydwu krajów.
   • 6-ciu polskich profesorów zostało członkami zwyczajnymi Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.
   • 4-ch polskich profesorów uzyskało doktoraty honoris causa Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych.

 

Pełnione funkcje

 • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ursusie (1978 – 1986)
 • Redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma „Szkoła Zawodowa” w latach 1988 – 1991
 • Kierownik Zakładu Przedmiotów Zawodowych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (1985 – 1990). Głównym zadaniem tego Zakładu była koordynacja doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w skali całego kraju.
 • Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania (1997 – 2000).
 • Rektor Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy (2002 – 2003).
 • Z-ca dyrektora Instytutu Pedagogiki w Akademii Podlaskiej (2002 – 2005).
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki w Akademii Pedagogiki (od 2005 roku do chwili obecnej)

 • Członek Prezydium, Z-ca przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Pedagogika Pracy w latach 1993 – 2011.
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Edukacja Ustawiczna Dorosłych (od 2015 roku do chwili obecnej).
 • Członek Rady naukowej polsko – ukraińskiego rocznika naukowego pt. Edukacja Zawodowa i Ustawiczna
 • Członek Rady redakcyjnej czasopisma ukraińskiego pt. Poriwniwalna Pedagogika („Pedagogika porównawcza”) od 2012 roku do chwili obecnej.
 • Członek Rady Naukowej czasopisma ukraińskiego pt. Profisjonalna Oswita (Edukacja Zawodowa) od 1999 roku do chwili obecnej.
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma ukraińskiego pt. Estetyka i Etyka od 2015 roku do chwili obecnej.
 • Członek zwyczajny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy – od 1999 roku.
 • Tłumacz książek ukraińskich autorstwa Wasyla Kremienia (Filozofia antropocentryzmu w edukacyjnej przestrzeni), Iwana Zjaziuna (Mistrzostwa pedagogiczne) oraz Nelli Nyczkało (Kształcenie zawodowe i pedagogiczne).
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej – w latach 1999 – 2014.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

Zainteresowania

 • Historia Beskidu Śląskiego
 • Historia Olimpizmu