EN

Bluszcz Justyna

Stanowisko:   adiunkt, pracownik badawczo - dydaktyczny

Funkcja:        Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

E-mail:          jbluszcz@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2006, doktor n. technicznych, WIiNoM, Uniwersytet Śląski
 • 1996, magister wychowania technicznego, specj. informatyka nauczycielska, WIiNoM, Uniwersytet Śląski (temat pracy: Grafika komputerowa w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo)

Zainteresowania naukowe

 • rozwój zawodowy człowieka, uwarunkowania jego przebiegu w kontekście dochodzenia do mistrzostwa zawodowego,
 • doradztwo zawodowe i doradztwo karier,
 • wychowanie przez pracę w środowisku rodzinnym, szkolnym i w miejscu pracy,
 • badania jakościowe (narracyjne)

Najważniejsze publikacje

Baza wiedzy APS

Monografie pod redakcją naukową:

 • J. Bluszcz (red. nauk.) (2017), Doradca zawodowy na drodze do profesjonalizmu - oczekiwania a rzeczywistość, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64953-92-7, ss. 256.
 • A. Solak (red. nauk.), J. Bluszcz (red. nauk.) (2017), Personalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64953-73-6, ss. 253.

Artykuły:

 • J. Bluszcz (2019), Esej i wywiad jako techniki badania przebiegu życia zawodowego człowieka w kontekście jego zawodowego rozwoju. Szkoła-Zawód-Praca, (18), 206-222. DOI: https://doi.org/10.34767/SZP.2019.02.13
 • J. Bluszcz (2019), Obserwacja klasowa jako narzędzie kompetencyjnego wspierania nauczyciela – doświadczenia polskie i wybranych krajów Unii Europejskiej. Edukacja-Technika-Informatyka, 4(30), 128-136. DOI: http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.17
 • J. Bluszcz, A. Solak (2017), Praca w konstelacji podmiotowo-przedmiotowej. Aspekty aksjologiczne, [w:] A. Solak, J. Bluszcz (red. nauk.), Personalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje., Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, ss. 129-146.
 • J. Bluszcz (2017), Profesjonalizacja poradnictwa zawodowego - dokonania i wybrane wyzwania, [w:] J. Bluszcz (red. nauk.), Doradca zawodowy na drodze do profesjonalizmu - oczekiwania a rzeczywistość, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, ss. 19-39.
 • J. Bluszcz (2015), Uczeń szkoły ogólnokształcącej na drodze rozwoju zawodowego, [w:] M. J. Szymański, B. Przybylski (red.), W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, Wyd. APS, Warszawa, s. 199-213
 • J. Bluszcz (2014), Rozwój zawodowy doradcy zawodowego, Polityka Społeczna 3/2014, s.34-37
 • J. Bluszcz (2013), Komunikatywny nauczyciel ‐ doradca na drodze rozwoju zawodowego ucznia, [w:] Z. Szarota, F. Szlosek (red.), Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Warszawa-Kraków-Radom, s. 568–574
 • J. Bluszcz et al. (2012), Raport z analizy porównawczej modeli standardów kompetencji zawodowych stosowanych w kraju oraz w wybranych krajach UE, MPiPS, Warszawa, s.51-91,
 • J. Bluszcz (2008), Modułowy system kształcenia zawodowego w ocenie nauczycieli przedmiotów zawodowych - wybrane aspekty, w: Teoretyczne i Praktyczne Problemy Edukacji Technicznej i Informatycznej, t. IX, Rzeszów, s.165 – 171.
 • B. Kopeć, J. Bluszcz (2008), Ocena edukacyjnych programów komputerowych, w: W Furmanek, A Piecuch (red.), Dydaktyka Informatyki. Multimedia w teorii i praktyce szkolnej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 181 - 2005.
 • J. Bluszcz (2007), Przygotowanie przyszłych nauczycieli przedmiotów zawodowych do nauczania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem modułowego systemu kształcenia – zarys wybranych zagadnień, Teoretyczne i Praktyczne Problemy Edukacji Technicznej i Informatycznej, t.VII, Rzeszów, s. 65 – 70.
 • J. Bluszcz (2007), Humanistyczny aspekt kształcenia zawodowego w perspektywie podjęcia pracy naukowej - zarys wybranych zagadnień, w: B. Baraniak (red.) Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej, Wyd. IBE, s. 237-242.

Projekty badawcze

 • EIM - Empowerment In Mobility, Project nr: 2015-1-IT02-KA104-014597 (grudzień 2015-marzec 2016), ERASMUS+, rola w projekcie: koordynator merytoryczny, jednostka koordynująca/wykonawca: APS,
 • Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” (maj-czerwiec 2012), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet I., rola w projekcie: podwykonawca zadania 1.1. (współautor raportu): „Analiza porównawcza modeli standardów kompetencji zawodowych stosowanych w kraju oraz w wybranych 3 krajach UE”, jednostka koordynująca/wykonawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS),
 • System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” (luty-kwiecień 2010), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet III., Działanie 3.3., rola w projekcie: koordynator merytoryczny; jednostka koordynująca/wykonawca: KOWEZiU;
 • Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” (2008 – 2009), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet III., Działanie 3.3., rola w projekcie: ekspert (w zespole metodologicznym), lider zespołu specjalistów (ekspertów) dla zawodu kucharz małej gastronomii; jednostka koordynująca/wykonawca: KOWEZiU;
 • Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego” (2006 – 2008), Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Priorytet II., Działanie 2.2., rola w projekcie: koordynator metodyczny zespołu autorskiego, jednostka koordynująca/wykonawca: KOWEZiU / ITeE - IBE

Pełnione ważne funkcje

 • członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopism naukowych:
 • członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • członek Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego (od 2017)
 • członek Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych APS w latach 2012-2016
 • od 2013 - koordynator USOS w Instytucie Pedagogiki WNP

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • felinologia
 • fotografia
dr Justyna Bluszcz
27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.