Łaszczyk Jan

Stanowisko:       profesor uczelni

Funkcja:            Kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości, Pełnomocnik Rektora ds. Infrastruktury i Finansów

Jednostka:         Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

E-mail:              laszczyk@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Akademia Nauk Pedagogicznych Federacji Rosyjskiej (1995).
 • Doktor nauk humanistycznych  w zakresie pedagogiki – Instytut Badań Pedagogicznych w Warszawie (1985),
 • Magister pedagogiki - WSP Kraków (1975);

Zainteresowania naukowe

 • Problematyka zainteresowań badawczych J. Łaszczyka koncentruje się wokół pedagogicznego procesu rozwijania dyspozycji twórczych człowieka oraz pracy z uczniem zdolnym. W tym zakresie prace naukowe obejmują w szczególności: rozwijanie nowej subdyscypliny pedagogicznej pod nazwą pedagogika twórczości,  argumentowanie hipotezy, wedle której dla skutecznego przysposabiania do twórczości najkorzystniejszą jest relacja uczeń – mistrz; a także identyfikację najważniejszych uwarunkowań sytuacji ucznia zdolnego w szkole i środowisku pozaszkolnym.

 • Drugi obszar badawczy J. Łaszczyka stanowi problematyka wykorzystania technik informatycznych w edukacji, zwłaszcza w edukacji specjalnej, obejmujący badanie przesłanek komputerowego wspomagania kształcenia, prace nad koncepcjami przygotowywania i wykonywania systemu komputerowych programów wspomagających rozwój intelektualny uczniów oraz zagadnienie informatycznego kształcenia nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych.

Najważniejsze publikacje

 • Łaszczyk J (1995) Razwitije teorii i praktiki pedagogiki tworczestwa . WSPS
 • Łaszczyk J (1997) O pedagogice twórczości. WSPS (red. i współaut.),
 • Łaszczyk J. (1998) Komputer w kształceniu specjalnym. WSiP, (red. i współaut.),
 • Łaszczyk J. (2001) Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Wydawnictwo Uniwersitas Rediviva, (red. i współaut.),
 • Łaszczyk J. (2003) Informatyczne środki w edukacji specjalnej. Wydawnictwo Universitas Rediviva, (red. i współaut.),
 • Łaszczyk J. (2006) Pedagogika twórczości i dialogu. Wydawnictwo Universitas Rediviva, (red. i współaut.),
 • Łaszczyk J. (2008) Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji. APS (współred. i współaut.).
 • Łaszczyk J. (2009) Uniwersalizm i twórczość. Wydawnictwo Universitas Rediviva, (red. i współaut.),
 • Łaszczyk J.(2011)  Filozofia i pedagogika twórczości. Wydawnictwo Universitas Rediviva, (red. i współaut.),

Projekty badawcze

 • Informatyczne środki wspomagania rozwoju intelektualnego osób niepełnosprawnych - kierownik
 • Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego APS - kierownik
 • Zasadnicze przesłanki skuteczności wychowania zdolnych – współrealizator
 • Kierowanie wieloma projektami badawczymi finansowanymi ze środków BST

Współpraca międzynarodowa

 • Wieloletnia współpraca z INTELLECT CLUB „Gluon” w badaniach nad uzdolnieniami intelektualnymi i twórczymi
 • Współpraca w ramach Association of Rectors Pedagogical Universities in Europe
 • Współpraca z  Uniwersytetem Lwowskim

Pełnione ważne funkcje

 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
 • Członek Polskiego Towarzystwo Uniwersalizmu;
 • Członek Rady Redakcyjnej rocznika „Wspólnotowość i Postawa Uniwersalistyczna”,
 • Członek Zarządu Fundacji Niezależnej Akademii Twórczości,
 • Przewodniczy Zarządu Fundacji Pedagogika Zdolności Universitas Rediviva.

Odznaczony:

 • Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżami Zasługi,
 • Krzyżem Kawalerskim OOP,
 • Medalem KEN.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

      ...