REGULAMIN KOMISJI ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH
W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej

 1. Komisja Etyki Badań Naukowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwana dalej „Komisją”, jest stałą komisją Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwanej dalej „Akademią”. 
 2. Skład Komisji w liczbie od 5 do 9 osób, ustala Senat Akademii, który wybierając jej członków wskazuje spośród nich  Przewodniczącego.
 3. Skład Komisji jest ustalany na okres kadencji władz Akademii. Komisja działa jednak w ustalonym składzie do czasu powołania nowego składu Komisji.
 4. Członkami Komisji mogą zostać pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii w stopniu co najmniej doktora, w liczbie od 5 do 8, reprezentujący dziedziny badań prowadzonych w Akademii, oraz 1 pracownik z wykształceniem prawniczym. W przypadku rezygnacji jednego z członków lub zwolnienia miejsca w Komisji z innych przyczyn, na wniosek Przewodniczącego Komisji, Senat Akademii powołuje w miejsce tej osoby nowego członka.
 5. W trakcie pierwszego posiedzenia w danej kadencji, Komisja wybiera ze swojego składu Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
 6. Do zadań Komisji należy dokonywanie oceny projektów badawczych w zakresie etyczności planowanych badań.
 7. Komisja zbiera się na posiedzeniach w zależności od potrzeby rozpatrzenia wątpliwości dotyczących etyczności badań przedstawionych w złożonych wnioskach. W pozostałych przypadkach, tj. wniosków, które nie budzą zastrzeżeń Komisja uzgadnia swoją decyzję w trybie obiegowym, w tym poprzez kontakt elektroniczny.
 8. Wnioski o dokonanie oceny  projektu badawczego do Komisji składa się w Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą w wersji  papierowej i elektronicznej.
 9. Wymagane dokumenty:
  1. Projekt badawczy,
  2. Wniosek do Komisji Etyki Badań Naukowych  APS  o ocenę projektu. 

Wzór Wniosku do Komisji udostępniony jest w Intranecie i na stronie APS: Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Komisja obowiązana jest do wydania opinii w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku, jednakże wnioski złożone do dnia 15. bieżącego miesiąca  rozpatrywane  są w terminie 2-4 tygodni. Wnioski złożone po 15. dniu bieżącego miesiąca zostają rozpatrzone wraz z wnioskami złożonymi w kolejnym miesiącu.
 2. Opinia Komisji może mieć formę:
  1. oceny pozytywnej;
  2. oceny pozytywnej z warunkiem spełnienia sugerowanych przez Komisję zmian w projekcie badawczym
  3. oceny negatywnej
 3. Opinie Komisji wydawane są w formie pisemnej. Ocenie pozytywnej z warunkiem i ocenie negatywnej towarzyszy pisemne uzasadnienie.  
 4. Ocena pozytywna z warunkiem oznacza, że realizacja badań jest możliwa po wprowadzeniu zmian. Ocena negatywna uniemożliwia przeprowadzenie planowanych badań i wymaga złożenia poprawionego wniosku do ponownego rozpatrzenia projektu przez Komisję.
 5. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równości ( równej liczby) głosów decyduje głos przewodniczącego.

 1456928658 Word Wniosek do Komisji Etyki Badań Naukowych APS (docx)