Załącznik do Uchwały nr 16/08-09

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

 

 

REGULAMIN KOMISJI DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH

 

 1. Komisja ds. Etyki Badań Naukowych wybierana jest przez Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej na czas trwania kadencji władz uczelni.
 2. Senat powołuje członków Komisji oraz wybiera spośród nich Przewodniczącego na czas trwania kadencji. Członkami Komisji mogą zostać pracownicy naukowo-dydaktyczni APS w stopniu co najmniej doktora, w liczbie od 5 do 8, reprezentujący dziedziny badań prowadzonych w APS, oraz prawnik. W przypadku rezygnacji jednego z członków lub zwolnienia miejsca w Komisji z innych przyczyn, na wniosek Przewodniczącego Komisji Senat uczelni powołuje nową osobę.
 3. W trakcie pierwszego posiedzenia Komisja wybiera ze swojego składu Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
 4. Komisja zbiera się na posiedzeniu co najmniej dwa razy w roku w terminach podporządkowanych terminom składania wniosków na badania. W przypadku szczególnej potrzeby Komisja może zebrać się w dodatkowym terminie. Daty zebrań ustala Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki Podczas podejmowania decyzji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku niewystarczającej liczby członków uczestniczących w posiedzeniu Komisji, w ciągu 10 dni wyznaczany jest kolejny termin spotkania.
 5. Wnioski do oceny Komisji składa się w sekretariacie Prorektora ds. Nauki w wersji  papierowej. Wymagany dokument obejmuje obowiązujący w APS wniosek o finansowanie projektu badawczego z rozszerzeniem punktu 4 (metodyka badań) o podpunkt 4.1 (charakterystyka badanych prób) i 4.2 (narzędzia badawcze i procedura badań). Wzór dokumentu udostępniony jest w Intranecie na stronie APS.
 6. Komisja zobowiązana jest do wydania opinii w terminie jednego miesiąca  od złożenia wniosku.
 7. Opinia Komisji ma formę:
 8. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego.
 9. Opinie Komisji wydawane są w formie pisemnej. Ocenie pozytywnej z warunkiem i ocenie negatywnej towarzyszy pisemne uzasadnienie.  
 10. Ocena pozytywna z warunkiem oraz negatywna wydana przez Komisję uniemożliwia przeprowadzenie planowanych badań bez wprowadzenia zmian i ponownego rozpatrzenia projektu przez Komisję.
 11. Na koniec roku akademickiego Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności     Prorektorowi ds. Nauki
 • oceny pozytywnej
 • oceny pozytywnej z warunkiem spełnienia sugerowanych przez Komisję zmian w projekcie badawczym
 • oceny negatywnej

 Formularz Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (DOC)