Nazwa kursu: Przygotowanie do Egzaminu Cambridge English First Exam (FCE)

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs Cambridge English First Exam (FCE) prowadzi do opanowania czterech umiejętności językowych: Reading, Writing, Listening i Speaking oraz gramatyki i słownictwa na poziomie B2 sprawdzanych podczas egzaminu.

 

Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona certyfikatem umożliwia studiowanie na wielu zagranicznych uniwersytetach oraz zapewnia swobodną komunikację na co dzień. Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na całym świecie.

 Liczba godzin

 60

Opłata za kurs

 1300 PLN -  cena kursu obejmuje podręcznik oraz dodatkowe materiały kursowe

 Zespół realizujący

 • mgr Dorota Trefoń Bykowska– wykładowca języka angielskiego APS

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Marzec 2018 r.

spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne

poniedziałek  18.10

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

Treści programowe:

1. Słownictwo

 1. Życie rodzinne i towarzyskie
 2. Hobby, sport i rekreacja
 3. Nauka i praca
 4. Środki transportu, podróżowanie
 5. Zdrowie
 6. Świat mody
 7. Kultura (film, kino, muzyka, mass media, Internet)
 8. Nowoczesne technologie
 9. Świat przyrody, flora i fauna
 10. Zanieczyszczenie środowiska, klęski żywiołowe
 11. Problemy społeczne (ubóstwo, przestępczość, uzależnienia, analfabetyzm, przemoc domowa)
 12. Państwo i społeczeństwo (struktura państwa, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty)

 

2. Gramatyka

 1. Czasy gramatyczne
 2. Przedimek (określony, nieokreślony, zerowy)
 3. Przyimki (miejsca, czasu, kierunku, odległości, przyczyny, sposobu)             
 4. Spójniki
 5. Przymiotniki i przysłówki (stopniowanie regularne i nieregularne, miejsce w zdaniu)
 6. Czasowniki modalne i półmodalne
 7. Mowa zależna i niezależna
 8. Konstrukcje w stronie biernej (np. he is said to ..., they were claimed to...)
 9. Zdania warunkowe (typu 0, I, II, III oraz mieszane)
 10. Zdania przydawkowe (relative clauses)
 11. Konstrukcje: have/get something done, have sb do sth, get sb to do sth
 12. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne
 13. Zdania wyrażające życzenie, preferencje (np. I wish, I'd rather, if only, as if/as though)
 14. Inwersja stylistyczna i inne formy emfatyczne (np. Rarely do I have ..., It was Jack who..., Had I known ..., I did go there.)
 15. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone

 

 

Lektura podstawowa

 1. R.Norris, Ready for First. 3rd edition, Macmillan, 2015;
 2. V. Evans, J, Milton, J. Dooley, FCE Listening & Speaking Skills, Express Publishing, 2008.

 

Pobierz kartę zgłoszenia