Nazwa kursu: maturalny kurs języka niemieckiego

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Maturalny kurs języka niemieckiego jest zaplanowany tak, by jak najlepiej pomóc w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości. Egzamin ten nie tylko podsumowuje edukację w szkole średniej, ale także jest podstawą kwalifikacji na studia wyższe w uczelniach publicznych. Dzięki kursowi można dobrze usystematyzować i rozszerzyć wiedzę oraz umiejętności komunikacyjne w dziedzinie języka niemieckiego.

 

 

Liczba godzin

60

Opłata za kurs

1200 PLN -  cena kursu obejmuje wszystkie materiały kursowe

Zespół realizujący

 

 • mgr Grażyna Smakulska – wykładowca języka niemieckiego APS

Terminy

 

Listopad 2017 r. - Marzec 2018 r.

spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 lub 3 godziny lekcyjne

poniedziałek lub środa (18.10)

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

Treści programowe:

 

 1. 1.      Nauka i utrwalanie znajomości gramatyki:
  1. Rodzajnik
  2. Rzeczownik (np. odmiana, liczba mnoga, rzeczowniki złożone, rzeczowniki zdrobniałe, rzeczowniki z przedrostkami, odmiana imion własnych, rekcja rzeczownika)
  3. Przymiotniki i przysłówki (np. regularne i nieregularne stopniowanie)
  4. Partykuła
  5. Czasy gramatyczne
  6. Czasownik  (np. formy czasowe, czasowniki posiłkowe, modalne, zwrotne, rozdzielne i nierozdzielne, formy imiesłowowe, bezokoliczniki z zu i bez zu, rekcja czasowników)
  7. Strona bierna
  8. Tryb przypuszczający
  9. Tryb warunkowy
  10. Składnia (np. szyk wyrazów, przeczenia, zdania podrzędnie złożone, zdania złożone współrzędnie ze spójnikami, zdanie przyzwalające, zdanie okolicznikowe,  zdania przydawkowe, zdania skutkowe, zdania porównawcze, konstrukcje imiesłowowe)

 

 1. 2.      Nauka i utrwalanie znajomości słownictwa:
  1. Człowiek (np. wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje)
  2. Dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, jego pomieszczeń i wyposażenia)
  3. Życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, znajomi i przyjaciele, codzienne czynności, święta i uroczystości)
  4. Żywienie (np. posiłki i ich przyrządzanie, lokale gastronomiczne)
  5. Zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, sprzedawanie i kupowanie)
  6. Szkoła i nauka (np. system oświaty, rodzaje szkół, przedmioty nauczania)
  7. Podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, zwiedzanie)
  8. Kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, mass media)
  9. Zdrowie (np. samopoczucie, choroby i ich objawy, leczenie)
  10. Nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, najnowsze technologie)
  11. Świat przyrody (np. klimat, pogoda, flora i fauna, ochrona środowiska, klęski żywiołowe)
  12. Państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty)
  13. Problemy społeczne (ubóstwo, przestępczość, uzależnienia, przemoc domowa)

 

 1. 3.       Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
 2. 4.       Pisanie  

-         rozprawki

-         listy

-         artykuły

-         ogłoszenia

Literatura:

Zestawy i arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat.

 

Pobierz kartę zgłoszenia