Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 

Limit miejsc: 18

Język wykładowy: polski

Nazwa kursu

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opis

Uprawnienia kursu: kurs nadający kwalifikacje

Cel kształcenia:

Przygotowanie opiekunów pracujących w żłobku i klubie dziecięcym, a także opiekunek zajmujących się pracą z małym dzieckiem w zakresie:

 • oceny rozwoju małego dziecka ze znajomością prawidłowości i podstawowych zaburzeń rozwojowych,
 • prowadzenia zajęć mających na celu wspomaganie rozwoju małych dzieci w domach, żłobkach i przedszkolach;
 • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci małych;
 • udzielania pomocy dziecku;
 • znajomości podstawowych przepisów prawnych regulujących pracę w żłobku i klubie dziecięcym.

Celem kursu jest:

 • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci (w domu, żłobku i przedszkolu),
 • przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju psychoruchowego,
 • przygotowanie do konstruowania programów wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych.
 • przygotowanie do umiejętnego stosowania skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci;
 • przygotowanie do współpracy z rodziną dziecka;
 • przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy.

Charakterystyka kursu:

Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków uczestnik poznaje:

1) psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

 1. adaptacja jako rezultat rozwoju,
 2. przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
 3. uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
 4. osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;

2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin):

 1. zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,
 2. aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego,psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
 3. źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
 4. neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
 5. mechanizmy rozwoju dziecka;

3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):

 1. rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 2. planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 3. kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
 4. opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
 5. zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne,rytmiczne, plastyczne i techniczne,
 6. wprowadzanie dziecka w kulturę,
 7. budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

4) kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin):

 1. odpowiedzialność prawna opiekuna,
 2. podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
 3. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
 5. emisja głosu;

Odbywa także praktyki zawodowe (80 godzin).

Kurs adresowany jest do:

 • osób, które zamierzają podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • opiekunek małych dzieci.

Kierownik kursu: dr Anna Mikler-Chwastek, kurs prowadzony pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

dane kontaktowe Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji: tel. 22 589 36 20
dane osoby kierownika (wew. 3309) e-mail: amchwastek@wp.pl

Czas trwania kursu: 3 semestry

Planowany termin uruchomienia kursu: edycja nr 1 –gdy zbierze się grupa, osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej na adres e-mail: podyplomowe@aps.edu.pl

Warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa ukończenia kursu: Każdy blok tematyczny kończy się egzaminem. Średnia wyników z egzaminu stanowi ocenę końcową studiów (student nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów). Przed planowanymi praktykami uczestnik kursu musi zaliczyć materiał teoretyczny. Nie ma możliwości podjęcia praktyk bez ukończenia pomyślnie części teoretycznej.

Plan kursu:

 

 

Forma zajęć i liczba godzin

 

 

 

 

Sem. I

Sem. II

Sem III 

 

l.p.

 

wyk.

ćw.

 

wyk.

ćw.

 

Praktyki

forma zaliczenia

 

Adaptacja jako rezultat rozwoju

 

6

         

zaliczenie na ocenę

 

Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia

2,5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki

10

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

1,5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego,

psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka

5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3

5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka

5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Mechanizmy rozwoju dziecka

5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka

 

10

         

zaliczenie na ocenę

 

Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)

5

5

         

zaliczenie na ocenę

 

Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka

 

5

         

zaliczenie na ocenę

 

Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się

20

           

zaliczenie na ocenę

 

Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne,

rytmiczne, plastyczne i techniczne

5

45

         

zaliczenie na ocenę

 

Wprowadzanie dziecka w kulturę

 

15

         

zaliczenie na ocenę

 

Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami  odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

 

10

         

zaliczenie na ocenę

 

Odpowiedzialność prawna opiekuna

5

           

zaliczenie na ocenę

 

Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)

 

10

         

zaliczenie na ocenę

 

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

5

           

zaliczenie na ocenę

 

Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

 

10

         

zaliczenie na ocenę

 

Emisja głosu

 

5

         

zaliczenie na ocenę

 

Praktyki

           

80

zaliczenie

 

Razem

 

200

       

80

 

                     

Zasady kwalifikacji

 • wykształcenie średnie

Zasady naboru na studia kurs:

Rekrutacja na podstawie podania z prośbą o przyjęcie na kurs (karta zgłoszeniowa) dostępnego na stornie www Ośrodka Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty to:

 • karta zgłoszeniowa,
 • odpis świadectwa maturalnego,
 • CV zawodowe,
 • 1 zdjęcie (format obojętny).

Wysokość czesnego: 1500,00 PLN za semestr / całość 4500 PLN

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa w kursie: Kurs zamierzamy realizować w formie zjazdów w soboty oraz niedziele (jeden zjazd w miesiącu), według dat określonych w planie kursu. Zajęcia w weekendy odbywają się zgodnie z następującym schematem: zajęcia zaczynamy w sobotę (10 godzin)  i niedzielę (10 godzin).


Pobierz kartę zgłoszenia na kurs