EN

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 

Limit miejsc: 18

Język wykładowy: polski

Nazwa kursu

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opis

Uprawnienia kursu: kurs nadający kwalifikacje

Cel kształcenia:

Przygotowanie opiekunów pracujących w żłobku i klubie dziecięcym, a także opiekunek zajmujących się pracą z małym dzieckiem w zakresie:

 • oceny rozwoju małego dziecka ze znajomością prawidłowości i podstawowych zaburzeń rozwojowych,
 • prowadzenia zajęć mających na celu wspomaganie rozwoju małych dzieci w domach, żłobkach i przedszkolach;
 • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci małych;
 • udzielania pomocy dziecku;
 • znajomości podstawowych przepisów prawnych regulujących pracę w żłobku i klubie dziecięcym.

Celem kursu jest:

 • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci (w domu, żłobku i przedszkolu),
 • przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju psychoruchowego,
 • przygotowanie do konstruowania programów wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych.
 • przygotowanie do umiejętnego stosowania skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci;
 • przygotowanie do współpracy z rodziną dziecka;
 • przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy.

Charakterystyka kursu:

Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków uczestnik poznaje:

1) psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

 1. adaptacja jako rezultat rozwoju,
 2. przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
 3. uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
 4. osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;

2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin):

 1. zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,
 2. aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego,psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
 3. źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
 4. neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
 5. mechanizmy rozwoju dziecka;

3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):

 1. rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 2. planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 3. kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
 4. opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
 5. zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne,rytmiczne, plastyczne i techniczne,
 6. wprowadzanie dziecka w kulturę,
 7. budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

4) kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin):

 1. odpowiedzialność prawna opiekuna,
 2. podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
 3. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
 5. emisja głosu;

Odbywa także praktyki zawodowe (80 godzin).

Kurs adresowany jest do:

 • osób, które zamierzają podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • opiekunek małych dzieci.

Kierownik kursu: dr Anna Mikler-Chwastek, kurs prowadzony pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

dane kontaktowe Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji: tel. 22 589 36 20
dane osoby kierownika (wew. 3309) e-mail: amchwastek@wp.pl

Czas trwania kursu: 3 semestry

Planowany termin uruchomienia kursu: edycja nr 1 –gdy zbierze się grupa, osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej na adres e-mail: podyplomowe@aps.edu.pl

Warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa ukończenia kursu: Każdy blok tematyczny kończy się egzaminem. Średnia wyników z egzaminu stanowi ocenę końcową studiów (student nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów). Przed planowanymi praktykami uczestnik kursu musi zaliczyć materiał teoretyczny. Nie ma możliwości podjęcia praktyk bez ukończenia pomyślnie części teoretycznej.

Plan kursu:

 

 

Forma zajęć i liczba godzin

 

 

 

 

Sem. I

Sem. II

Sem III 

 

l.p.

 

wyk.

ćw.

 

wyk.

ćw.

 

Praktyki

forma zaliczenia

 

Adaptacja jako rezultat rozwoju

 

6

         

zaliczenie na ocenę

 

Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia

2,5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki

10

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

1,5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego,

psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka

5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3

5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka

5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Mechanizmy rozwoju dziecka

5

 

         

zaliczenie na ocenę

 

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka

 

10

         

zaliczenie na ocenę

 

Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)

5

5

         

zaliczenie na ocenę

 

Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka

 

5

         

zaliczenie na ocenę

 

Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się

20

           

zaliczenie na ocenę

 

Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne,

rytmiczne, plastyczne i techniczne

5

45

         

zaliczenie na ocenę

 

Wprowadzanie dziecka w kulturę

 

15

         

zaliczenie na ocenę

 

Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami  odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

 

10

         

zaliczenie na ocenę

 

Odpowiedzialność prawna opiekuna

5

           

zaliczenie na ocenę

 

Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)

 

10

         

zaliczenie na ocenę

 

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

5

           

zaliczenie na ocenę

 

Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

 

10

         

zaliczenie na ocenę

 

Emisja głosu

 

5

         

zaliczenie na ocenę

 

Praktyki

           

80

zaliczenie

 

Razem

 

200

       

80

 

                     

Zasady kwalifikacji

 • wykształcenie średnie

Zasady naboru na studia kurs:

Rekrutacja na podstawie podania z prośbą o przyjęcie na kurs (karta zgłoszeniowa) dostępnego na stornie www Ośrodka Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty to:

 • karta zgłoszeniowa,
 • odpis świadectwa maturalnego
 • CV zawodowe,
 • 1 zdjęcie (format obojętny)

Wysokość czesnego: 1500,00 PLN za semestr / całość 4500 PLN

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa w kursie: Kurs zamierzamy realizować w formie zjazdów w soboty oraz niedziele (jeden zjazd w miesiącu), według dat określonych w planie kursu. Zajęcia w weekendy odbywają się zgodnie z następującym schematem: zajęcia zaczynamy w sobotę (10 godzin)  i niedzielę (10 godzin).


Pobierz kartę zgłoszenia na kurs

Aktualności

03-07-2020

PRAKTYKI STUDENCKIE - ZMIANY

Uwaga! ważny komunikat dotyczący zmiany w realizacji planów studiów w zakresie PRAKTYK
01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…