Nazwa kursu: Przygotowanie do matury z języka angielskiego

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

W trakcie kursuprzygotowawczego do matury zostanie powtórzony i rozszerzony materiał objęty programem nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Celem kursu jest osiągnięcie przez ucznia poziomu B2 - wymaganego obecnie przez większość szkół wyższych. Znajomość  języka pozwalająca na uzyskanie dobrego wyniku egzaminu maturalnego zapewni komfort studiowania. Kurs może być również pomocny dla studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych oraz tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i swobodnie posługiwać się językiem.

 

 Liczba godzin

80

Opłata za kurs

1600 PLN -  cena kursu obejmuje podręcznik oraz dodatkowe materiały kursowe

 Zespół realizujący

 • mgr Dorota Trefoń Bykowska– wykładowca języka angielskiego APS

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Kwiecień 2018 r.

 

Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 lub 3 godziny lekcyjne

 

wtorek i czwartek 18.10

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

Treści programowe:

 

1. Gramatyka

 1. Czasowniki posiłkowe
 2. Czasowniki modalne i półmodalne (np. can, could, may, might, shall, need, usedto)
 3. Imiesłów czynny i bierny (np. writing, written)
 4. Czasowniki złożone (phrasal verbs)
 5. Czasy gramatyczne
 6. Przedimek (nieokreślony, określony, zerowy)
 7. Rzeczowniki (policzalne i niepoliczalne, złożone)
 8. Przymiotniki (przymiotniki dzierżawcze, stopniowanie regularne i nieregularne,  przymiotniki używane w funkcji rzeczownika)
 9. Przysłówki (stopniowanie regularne i nieregularne, miejsce przysłówków w zdaniu, przysłówki o dwóch znaczeniowo różnych formach: hard - hardly, late - lately)
 10. Spójniki (np. as soon as, although, however, in spite of, despite, yet, onconditionthat, supposing, even though)
 11. Przyimki (miejsca, czasu, kierunku, odległości, przyczyny, sposobu)             
 12. Strona bierna
 13. Pytania (pytania typu questiontags, pytania pośrednie)
 14. Mowa zależna
 15. Zdania warunkowe (typu 0, I, II, III oraz mieszane)
 16. Zdania wyrażające życzenie, preferencje (I wish, I'd rather, if only, as if/as though)
 17. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne
 18. Konstrukcja have/get something done

 

 

2. Słownictwo

 1. Człowiek (wygląd zewnętrzny, wiek, osobowość, uczucia i emocje)
 2. Życie rodzinne i towarzyskie
 3. Żywienie, zakupy, usługi
 4. Hobby, sport i rekreacja
 5. Podróżowanie i turystyka
 6. Zdrowie
 7. Nauka i praca
 8. Kultura (film, kino, muzyka, mass media, Internet)
 9. Świat przyrody
 10. Państwo i społeczeństwo, przestępczość
 11. Nauka i technika

 

Literatura podstawowa:

 1. F. Eales, S. Oakes, Speakout Upper Intermediate, Pearson, 2013;
 2. Materiały własne.

Pobierz kartę zgłoszeniową