OPIS KURSU SI II stopień, II edycja 

Kurs doskonalący   

Nazwa kursu: INTEGRACJA  SENSORYCZNA – diagnoza i terapia  II stopień  

Cele kursu

 Po zrealizowaniu programu uczestnik kursu:

 • zna podstawowe wiadomości z neurofizjologii układu nerwowego, budowy i funkcji narządów zmysłu,
 • potrafi wymienić i scharakteryzować najczęściej występujące zaburzenia rozwojowe,
 • potrafi przeprowadzić diagnozę zburzeń SI,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić terapie zaburzeń SI.

Uprawnienia absolwentów kursu

Po odbyciu dwustopniowego szkolenia w łącznym wymiarze 200 godzin (Kurs I° w ilości 40 godz. i II° w ilości 160 godzin) uczestnik kursu po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej, planowania i prowadzenia terapii SI oraz wymiernej oceny osiąganych wyników usprawniania.

 Liczba godzin

 160

 Adresat kursu

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

 • posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich

( pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia, psychologia),

W przypadku ukończenia innych studiów, ostateczną decyzję podejmuje  komisja kwalifikacyjna  po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją  

 • posiadają certyfikat ukończenia kursu SI  I stopnia oraz mają doświadczenie w pracy z dziećmi

Program  kursu

 

Ramowy program:

 • Budowa, rozwój, i funkcjonowanie narządów zmysłów oraz ich integracja w trakcie rozwoju dziecka w poszczególnych okresach życia,
 •  Uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychoruchowego w oparciu o współczesną wiedzę neurofizjologiczną i najczęstszych jego zaburzeń występujących w okresie rozwojowym z uwzględnieniem roli integracji sensorycznej.
 • Najczęściej stosowane testy służące do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej takich jak: Kliniczna Obserwacja i Testy Południowokalifornijskie oraz ich analiza i interpretacja
 • Ustalanie planu terapii w oparciu o uzyskane wyniki badań testowych.
 • Planowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych.
 • Ocena  osiąganych wyników terapii wg obserwacji i kolejnych badań.

Szczegółowy program  otrzymają uczestnicy w trakcie trwania kursu.

Opłata za kurs

3300zł   /trzy tysiące trzysta zł/

 

 

Zespół realizujący

 

Kierownik:  dr Grażyna Walczak grawal20@wp.pl

Wykładowcy:

 • dr n. med. Maria Borkowska – certyfikowany przez Violet F.Maas  instruktor terapii zaburzeń SI, pediatra, specjalista rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, instruktor terapii NDT-Bobath.
 • mgr fizjoterapii Aleksandra Owczarz – Jankowska- terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDY-Bobath.
 • mgr Renata Borowiecka-  pedagog specjalny, terapeuta SI. Pracuje w przedszkolu integracyjnym, poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadzi gabinet SI.
 • mgr Magdalena Charbicka –pedagog specjalny, terapeuta SI.

Terminy zjazdów

 

Program kursu będzie realizowany w czasie dwóch zjazdów w następujących terminach:

 • 27.01.2017r. - 04.02.2017r.    - realizacja 90 godz.  
 • 24.06.2017r. - 30.06.2017r.    - realizacja 70 godz.


  UWAGA!  ZAKWALIFIKOWANI NA KURS UCZESTNICY ZOSTANĄ POINFORMOWANI E-MAILEM W DNIU 16.01.2017 R.

Miejsce zajęć

 

 

 

 

 

Zajęcia kursu będą odbywały się  w:

 • salach  dydaktycznych w APS  (ul. Szczęśliwicka 40 lub Czerniakowska 128)
 • sali gimnastycznej w APS  (ul. Szczęśliwicka 40 lub Czerniakowska 128)
 • sali SI  w Centrum Rehabilitacji / Rehamax/ w Pruszkowie.Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia  na adres  e-mail: podyplomowe@aps.edu.pl
  TERMIN  NADSYŁANIA  ZGŁOSZEŃ - NABÓR ZAKOŃCZONY
  Do 17 stycznia 2017r. – należy wnieść opłatę za kurs (opłatę wniosą tylko te osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, o czym zostaną powiadomione mailowo po zakończeniu rekrutacji) na konto Akademii Pedagogiki Specjalnej  95 1060 0076 0000 3210 0017 5889 , w tytule proszę podać imię i nazwisko z dopiskiem  KURS SI  II stopień
 • Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach , tj:
  • 2000zł (dwa tysiące zł) do 17 stycznia 2017 r.
  • 1300zł (jeden tysiąc trzysta zł) do 15 kwietnia 2017 r.
 • Osoby, które potrzebują fakturę, proszone są  o podanie dokładnych danych  zgodnie ze wskazówką  w karcie zgłoszenia udziału w kursie.

Pobierz kartę zgloszenia