EN

1.      Nazwa studiów

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

2.      Jednostka prowadząca

WNP

3.      Charakter kształcenia

kwalifikacyjny

4.      Forma studiów

podyplomowe, niestacjonarne

5.      Liczba semestrów/ liczba punktów ECTS/ liczba godzin

3/60/328 + 60 godz. praktyk

6.      Czas trwania studiów (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca)

01.02.2018 r.- 31.07.2019 r.

7.      Przyporządkowanie do obszaru/ obszarów kształcenia

Obszar nauk społecznych

8.      Wskazanie dziedzin nauki/ sztuki i dyscyplin naukowych/ artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia

Nauki o bezpieczeństwie

9.      Ogólne cele kształcenia, uzyskiwane kwalifikacje, podstawy prawne kwalifikacji oraz możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

Cele kształcenia

 1. Zdobycie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, zgodnego z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa;
 2. Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa oraz samokształcenia w edukacji ustawicznej dotyczącej nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.
 3. Kształtowanie kompetencji w zakresie przygotowania i organizacji pracy zespołowej  i grupowej związanej z realizacją zadań w ramach szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa jednostkowego i społecznego.

Kwalifikacje

Zawód nauczyciel przysposobienia obronnego  (numer 233019 w kategorii 2330)

(Załącznik do rozporządzenia MNiSW z dnia 02.11.2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych).

Podstawy prawne kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

 1. na stanowisku nauczyciela przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w:
  • -szkołach podstawowych, gimnazjalnych dla osób posiadających wykształcenie licencjackie i ponadpodstawowych, dla osób posiadających wykształcenie magisterskie
 2. na stanowisku nauczyciela w:
  • -szkołach o profilu wojskowym.

10.  Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa, prezentuje postawy humanistyczne w zakresie problematyki obronności państwa.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą działań związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • metodyki nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • metodyki pracy z grupą dziecięcą, młodzieżową oraz starszą,
 • tematyki działalności organów publicznych będących elementem zarządzania kryzysowego,
 • podstaw prawnych z zakresu prawa międzynarodowego, obejmujących tematykę konfliktów zbrojnych,
 • warsztatu komunikacji społecznej, procedur gromadzenia i obiegu informacji, organizacji stanowisk kierowania, systemu łączności kryzysowej po zdarzeniu kryzysowym,
 • planowania zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania,
 • metod ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowania do postępowania w wypadku katastrof,
 • informacji o zasadach służby w formacjach mundurowych,
 • zarządzania informacją,
 • kierowania zespołem ludzi w sytuacjach kryzysowych, w tym zagrożeń cyberprzestrzeni i cyberzagrożeń,
 • ratownictwa medycznego, chemicznego i ochroną przed skutkami rażenia BMR,

Absolwent studiów, jako nauczyciel przedmiotu, będzie organizował i koordynował proces kształcenia ucznia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa w placówce ogólnodostępnej.

11.  Wymagania wstępne/ oczekiwane kompetencje kandydata

Wymagania wstępne

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań związanych z edukacją dla bezpieczeństwa oraz obronnością państwa i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

12.  Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK;
 • poświadczona przez Akademię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał dokumentu jest zwracany słuchaczowi w dniu inauguracji studiów);
 • poświadczona przez Akademię czytelna kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami;
 • jedna podpisana, aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK.

13.  Przewidywana liczba słuchaczy/ limit miejsc

30

14.  Symbol nazwy kierunku kształcenia (zgodnie z klasyfikacją ISCED-F 2013)

0113

 

Aktualności

31-01-2018

Ostatnie miejsca - Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej

Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej - ostanie miejsca
23-11-2017

Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe

Głównym celem studiów jest pogłębienie posiadanych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, jak również przygotowanie słuchaczy do wykorzystania nabytej podczas studiów …
18-12-2017

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Cele kształcenia 1.Zdobycie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, zg…