EN

Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres, telefon, fax, e-mail organizatora studiów podyplomowych:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 1. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych  (22) 589-36-64

www.aps.edu.pl

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Hubert Iwanicki 

 

Charakter studiów: studia doskonalące

Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry – studia realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela)

 

Termin realizacji studiów: 01.02.2018 – 31.01.2019

 

Przewidywana liczba słuchaczy: 35 osób 

 

Koszt: 2.800zł

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest pogłębienie posiadanych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
i międzynarodowego, jak również przygotowanie słuchaczy do wykorzystania nabytej podczas studiów specjalistycznej i fachowej wiedzy w pracy w administracji publicznej oraz służbach publicznych.

 

Studia mają na celu w szczególności:

 • przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym,
 • analizę aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa Państwa,
 • nabycie przez słuchaczy kompetencji dotyczących rozpoznawania różnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, a także sposobów ich przeciwdziałania i zwalczania,
 • zapoznanie z organizacją i mechanizmami funkcjonowania, współzależności i współpracy najważniejszych organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa,
 • przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony prawnej i odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych,
 • dostarczenie praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych technik operacyjno-rozpoznawczych bezpieczeństwa bezpośredniego,
 • nauczenie prawidłowego planowania i koordynowania różnorodnych działań  w sytuacjach kryzysowych.

Zadaniem studiów jest wyposażenie absolwentów w konkretne kompetencje, niezbędne na rynku pracy w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego tj.:

 • umiejętność analizy i dokonywania oceny procesów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
 • podejmowanie szybkich a zarazem racjonalnych decyzji podczas działania w warunkach kryzysowych,
 • sprawność w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi,
 • umiejętność w zakresie promowania bezpieczeństwa i nadzoru nad bezpieczeństwem.

Charakterystyka studiów:

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe mają charakter doskonalący i są odpowiedzią na aktualne  zapotrzebowanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwłaszcza funkcjonariuszy różnych służb państwowych. Tworzą także doskonałą podstawę do fachowego i specjalistycznego przygotowania wszystkich tych osób, które mają zamiar podjąć pracę w sektorze administracji państwowej, administracji rządowej i samorządowej oraz w służbach specjalnych.

 

Wymagania wobec kandydatów:

 

Studia może podjąć absolwent wszystkich kierunków studiów licencjackich lub magisterskich.

Adresaci studiów:

 

Szczególnie preferowanymi kandydatami są funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, pracownicy Służb Specjalnych (AW, ABW, CBA), Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej, Służby Celnej, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Służby Leśnej i pozostałe osoby zatrudnione w organach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych lub planujące podjęcie pracy w tych instytucjach.

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

 

Rekrutacja na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • poświadczona przez akademię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał dokumentu jest zwracany słuchaczowi w dniu inauguracji studiów),
 • poświadczona przez Akademię czytelna kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji; zdjęcia
  w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami,
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK (umowa znajduje się w opisie studiów w miejscu: Dodatkowe dokumenty).

Informacje dodatkowe o studiach podyplomowych:

 

Warunki studiowania:

 

Studia są płatne.

Zajęcia odbywają się w postaci sesji sobotnio - niedzielnych, planowanych średnio co 2 tygodnie.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

 

Osiągnięcie efektów kształcenia założonych w programie studiów, potwierdzone m.in.: zdanymi egzaminami, uzyskanymi zaliczeniami (w tym zaliczeniem seminarium i napisaniem pracy końcowej). Ocenę końcową studiów stanowi średnia wyników uzyskanych z egzaminów i wszystkich zaliczeń, kończących się oceną.

Od słuchaczy wymagana jest obecność i aktywność na zajęciach. Słuchacz nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów. Od słuchaczy wymagana jest ponadto obecność
i aktywność na zajęciach.

 

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzą wysokiej klasy specjaliści, w większości praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający bogatą wiedzę, profesjonalne przygotowanie w zakresie posiadanych kwalifikacji w tym m.in.: oficerowie Służby Więziennej, Policji, przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, oraz wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej i Akademii Sztuki Wojennej. 

Plan studiów:

Plan studiów obejmuje łącznie 195 godzin (w tym 175 godzin zajęć dydaktycznych: 105 godzin wykładów i 70 godzin ćwiczeń oraz 20 godzin seminarium). Absolwent studiów otrzymuje 54 pkt. ECTS oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Program studiów:

 

Program studiów ma konstrukcję blokową:

 

Blok I  - Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego oraz problematyki zarządzania kryzysowego.

 

Blok II - Funkcjonowanie służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa; współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego państwa oraz obywateli, metody i narzędzia umożliwiające poznanie specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i  procesów w nim zachodzących; treningi umiejętności w sytuacjach ekstremalnych, kryzysowych i konfliktowych.  Podstawy ratownictwa przedmedycznego. Seminarium.

 

Ramowy program studiów

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

w

ćw.

w

ćw.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

15

Egzamin

4

15

 

 

 

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego

15

Egzamin

4

15

 

 

 

Zarządzanie kryzysowe

10

Egzamin

3

 

 

10

 

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
i międzynarodowego

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

10

 

 

System i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

10

 

 

Ochrona danych osobowych
i informacji niejawnych

5

Zaliczenie na ocenę

2

5

 

 

 

Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

5

Zaliczenie na ocenę

2

 

 

 

5

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

5

Zaliczenie

1

 

 

 

5

Konflikty we współczesnym świecie

10

Zaliczenie na ocenę

2

10

 

 

 

Terroryzm – zagrożenie, rodzaje
i sposoby zwalczania

10

Egzamin

3

 

 

10

 

Podstawy kryminologii
i kryminalistyki

10

Egzamin

3

10

 

 

 

Służby specjalne w Polsce
i na świecie

10

Egzamin

3

 

 

10

 

Ochrona ludności i obrona cywilna

5

Zaliczenie

1

 

 

5

 

Biały wywiad

5

Zaliczenie

1

 

 

5

 

Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego
i narodowego

10

Egzamin

3

10

 

 

 

Ochrona osób, mienia, obiektów
i obszarów

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

 

 

10

Zachowanie jednostki
w sytuacjach ekstremalnych
(trening umiejętności)

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

 

 

10

Negocjacje i mediacje
w sytuacjach kryzysowych
i konfliktowych

10

Zaliczenie na ocenę

3

 

10

 

 

Ratownictwo przedmedyczne

10

Zaliczenie

3

 

 

 

10

Seminarium

20

Zaliczenie

4

 

10

 

10

RAZEM
(oraz w danym semestrze)

195

 

54

65

40

40

50

105

90

ŁĄCZNIE

 

195

 

 

Aktualności

31-01-2018

Ostatnie miejsca - Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej

Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej - ostanie miejsca
23-11-2017

Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe

Głównym celem studiów jest pogłębienie posiadanych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, jak również przygotowanie słuchaczy do wykorzystania nabytej podczas studiów …
18-12-2017

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Cele kształcenia 1.Zdobycie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, zg…