EN

 

 Lista osób, które otrzymały stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

 

ZARZĄDZENIE NR 163/2017
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej, wysokości poszczególnych form pomocy, zapomóg oraz wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów - pobierz

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

 

 

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać poprzez system USOSweb (na swoim indywidualnym koncie), a następnie w formie wydrukowanej w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich – pok. 3124.

Studenci I roku studiów drugiego stopnia do wydrukowanego wniosku dołączają zaświadczenie o średniej arytmetycznej za III rok studiów.

Wnioski należy złożyć w terminie od 17 października do 3 listopada 2018 r. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 27 października i 3 listopada 2018 r.

 

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na podstawie  wypełnionego wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w USOSweb, przedłożonego wraz ze średnią arytmetyczną z wszystkich ocen lub zaświadczeniem o wysokości średniej arytmetycznej z wszystkich ocen poprzedniej uczelni za ostatni rok studiów (dotyczy studentów I roku studiów drugiego stopnia) lub dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe lub sportowe w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów:

  1. wysoką średnią ocen,
  2. posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, lub
  3. posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uprawnia średnia ocen co najmniej 4,60 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla każdego kierunku studiów oddzielnie na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach drugiego stopnia.  Szczegółowe kryteria przyznawania  stypendiów  rektora dla najlepszych studentów określa poniższe zarządzenie rektora.

Średnią ocen wylicza się na podstawie wyników egzaminów i końcowych zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem, które obowiązują na danym roku.

Do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, wymagane jest wykazanie się działalnością naukowo-badawczą, artystyczną.

Kryterium oceny działalności naukowej, artystycznej będzie punktowane wg zasad określonych w poniższym zarządzeniu rektora.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie przyznawane jest na wniosek studenta.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta wysokich wyników sportowych.

Kryterium oceny działalności sportowej będzie punktowane wg zasad określonych w poniższym zarządzeniu rektora.

Zarządzenie Rektora w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – pdf
Załącznik Nr 1 - pdf
Załącznik Nr 2 - pdf

Regulamin
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pobierz

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego