EN

 

 

 

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

 

 

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać poprzez system USOSweb (na swoim indywidualnym koncie), a następnie w formie wydrukowanej w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich – pok. 3124.

Studenci I roku studiów drugiego stopnia do wydrukowanego wniosku dołączają zaświadczenie o średniej arytmetycznej za III rok studiów.

Wnioski należy złożyć w terminie od 17 października do 3 listopada 2018 r. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 27 października i 3 listopada 2018 r.

 

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na podstawie  wypełnionego wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w USOSweb, przedłożonego wraz ze średnią arytmetyczną z wszystkich ocen lub zaświadczeniem o wysokości średniej arytmetycznej z wszystkich ocen poprzedniej uczelni za ostatni rok studiów (dotyczy studentów I roku studiów drugiego stopnia) lub dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe lub sportowe w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów:

  1. wysoką średnią ocen,
  2. posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, lub
  3. posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uprawnia średnia ocen co najmniej 4,60 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla każdego kierunku studiów oddzielnie na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach drugiego stopnia.  Szczegółowe kryteria przyznawania  stypendiów  rektora dla najlepszych studentów określa poniższe zarządzenie rektora.

Średnią ocen wylicza się na podstawie wyników egzaminów i końcowych zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem, które obowiązują na danym roku.

Do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, wymagane jest wykazanie się działalnością naukowo-badawczą, artystyczną.

Kryterium oceny działalności naukowej, artystycznej będzie punktowane wg zasad określonych w poniższym zarządzeniu rektora.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie przyznawane jest na wniosek studenta.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta wysokich wyników sportowych.

Kryterium oceny działalności sportowej będzie punktowane wg zasad określonych w poniższym zarządzeniu rektora.

Zarządzenie Rektora w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – pdf
Załącznik Nr 1 - pdf
Załącznik Nr 2 - pdf

Regulamin
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pobierz

Aktualności

13-11-2018

Dr hab. Kazimierz Frieske uhonorowany odznaką Primus in Agendo

Dr hab. Kazimierz Frieske z Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS, został uhonorowany odznaką Primus in Agendo.
09-11-2018

SWFiS i AZS na 100-lecie odzyskania niepodległości

Delegacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubu Uczelnianego AZS APS złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
09-11-2018

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny pod hasłem „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii”, 18-20 września 2019, Warszawa