EN

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać poprzez system USOSweb (na swoim indywidualnym koncie), a następnie w formie wydrukowanej w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich – pok. 3124. Studenci I roku studiów drugiego stopnia do wydrukowanego wniosku dołączają zaświadczenie o średniej arytmetycznej za III rok studiów.

Wnioski należy złożyć w terminie od 17 do 31 października 2017 r. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 28 października i 4 listopada 2017 r.

 

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na podstawie  wypełnionego wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w USOSweb, przedłożonego wraz ze średnią arytmetyczną z wszystkich ocen lub zaświadczeniem o wysokości średniej arytmetycznej z wszystkich ocen poprzedniej uczelni za ostatni rok studiów (dotyczy studentów I roku studiów drugiego stopnia) lub dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów:

  1. wysoką średnią ocen,
  2. posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, lub
  3. posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uprawnia średnia ocen co najmniej 4,60 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla każdego kierunku studiów oddzielnie na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach drugiego stopnia.  Szczegółowe kryteria przyznawania  stypendiów  rektora dla najlepszych studentów określa poniższe zarządzenie rektora.

Średnią ocen wylicza się na podstawie wyników egzaminów i końcowych zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem, które obowiązują na danym roku.

Do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, wymagane jest wykazanie się działalnością naukowo-badawczą.

Kryterium oceny działalności naukowej będzie punktowane wg zasad określonych w poniższym zarządzeniu rektora.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie przyznawane jest na wniosek studenta.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta wysokich wyników sportowych.

Kryterium oceny działalności sportowej będzie punktowane wg zasad określonych w poniższym zarządzeniu rektora.

Zarządzenie Rektora w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – pdf
Załącznik Nr 1 - pdf
Załącznik Nr 2 - pdf

Regulamin
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pobierz

Aktualności

19-10-2017

GRA TERENOWA

Pracownicy Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości oraz studenci specjalności Pedagogika Informatyki i Pedagogika Zdolności a także Pedagogika Szkolna – Pedagogika Zdolności zapraszają do wzięcia…
13-10-2017

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe: Surdopedagogika w październiku 2017 uruchamiamy kolejną edycję - są jeszcze ostatnie wole miejsca. Specjalistyczny program studiów, ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętn…
18-10-2017

Spotkanie z książką

Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką „Wolontariat studencki krajowy i zagraniczny” pod redakcją dr hab. prof. APS Ewy M. Kuleszy i dr Bernadetty Kosewskiej