EN

 

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKAD. 2017/18 - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 96/2017

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej

z dnia 10 listopada 2017 r.

 

w sprawie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej, wysokości poszczególnych form pomocy, zapomóg oraz wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) i § 3 ust. 4, § 15 ust. 2 oraz § 18  Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora APS Nr 2/16-17 z dnia 1 października 2016 r. – w porozumieniu z samorządem studenckim – zarządzam, co następuje:

 

§1

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 nie może przekroczyć 1051.00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

 

§2

  1. Wysokość stypendium socjalnego dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza miesięcznie 668,20 zł wynosi 700,00 zł.
  2. Wysokość stypendium socjalnego dla studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta zawiera się w przedziałach od 668,20 zł do 1051,00 zł wynosi 600,00 zł.

 

§3

Student zamieszkujący w domu studenckim lub innym wynajmowanym lokalu może uzyskać zwiększenie stypendium socjalnego o 100,00 zł miesięcznie.

 

§4

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi miesięcznie:

1) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności                         - 450 zł

2) dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności           - 500 zł

3) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności                  - 600 zł.

 

§5

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi miesięcznie:

1) za wysoką średnią ocen:

          a) stypendium I stopnia - 800,00 zł

            b) stypendium II stopnia - 600,00 zł

2) za osiągnięcia naukowe lub artystyczne:

a) I stopnia - 900,00 zł

b) II stopnia - 700,00 zł

3) za osiągnięcia sportowe:

a) I stopnia - 800,00 zł

  b) II stopnia - 600,00 zł

§6

Wysokość zapomogi  z tytułu:

1) urodzenia dziecka wynosi  1000 zł,

2) choroby bliskiego członka rodziny wynosi do 2000 zł,

3) choroby studenta wynosi do 3000 zł,

4) śmierci bliskiego członka rodziny 2000 zł,

5) innego zdarzenia losowego wynosi do 3000 zł.

§7

Ustalone stawki stypendiów obowiązują do 30.06.2018 r., pod warunkiem przyznania Akademii Pedagogiki Specjalnej dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów na poziomie dotacji uzyskanej w roku 2017.

§8

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Rektora APS Nr 9/16-17 z dnia 09 listopada 2016 r.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2017 r.

 

 

                                                                                                 Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać poprzez system USOSweb (na swoim indywidualnym koncie), a następnie w formie wydrukowanej w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich – pok. 3124. Studenci I roku studiów drugiego stopnia do wydrukowanego wniosku dołączają zaświadczenie o średniej arytmetycznej za III rok studiów.

Wnioski należy złożyć w terminie od 17 do 31 października 2017 r. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 28 października i 4 listopada 2017 r.

 

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na podstawie  wypełnionego wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w USOSweb, przedłożonego wraz ze średnią arytmetyczną z wszystkich ocen lub zaświadczeniem o wysokości średniej arytmetycznej z wszystkich ocen poprzedniej uczelni za ostatni rok studiów (dotyczy studentów I roku studiów drugiego stopnia) lub dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów:

  1. wysoką średnią ocen,
  2. posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, lub
  3. posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uprawnia średnia ocen co najmniej 4,60 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla każdego kierunku studiów oddzielnie na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach drugiego stopnia.  Szczegółowe kryteria przyznawania  stypendiów  rektora dla najlepszych studentów określa poniższe zarządzenie rektora.

Średnią ocen wylicza się na podstawie wyników egzaminów i końcowych zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem, które obowiązują na danym roku.

Do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, wymagane jest wykazanie się działalnością naukowo-badawczą.

Kryterium oceny działalności naukowej będzie punktowane wg zasad określonych w poniższym zarządzeniu rektora.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie przyznawane jest na wniosek studenta.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta wysokich wyników sportowych.

Kryterium oceny działalności sportowej będzie punktowane wg zasad określonych w poniższym zarządzeniu rektora.

Zarządzenie Rektora w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – pdf
Załącznik Nr 1 - pdf
Załącznik Nr 2 - pdf

Regulamin
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pobierz

Aktualności

06-09-2018

XII FESTIWAL NAUKI

XII Festiwalu Nauki, odbędzie się w dniach 21-30 września 2018. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na spotkanie: Zróżnicowanie kul…
21-09-2018

Wystawa malarstwa - Wioleta Rzążewska - Niepozory

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa pt. Niepozory Wiolety Rzążewskiej, laureatki II nagrody JM Rektora APS …
20-09-2018

Profesor wizytująca z Università di Torino

Od 15 października do 16 listopada 2018 Gościem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej będzie profesor wizytująca z Università di Torino, Assistant Professor Maddalena Cannito, PhD