EN

Informacja o stypendiach na rok akademicki 2018/2019

Student może ubiegać się o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę.

Wnioski o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tyt. zakwaterowania w DS. lub innym obiekcie, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, należy składać poprzez system USOSweb (na swoim indywidualnym koncie), a następnie w formie wydrukowanej (z odpowiednim kompletem dokumentacji) w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich – pok. 3124.

Stypendium socjalne. Same dokumenty, na podstawie których wypełniane jest  „Oświadczenie o dochodach za 2017 rok” należy złożyć w terminie do 15 października 2018 r. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 6 i 13 października 2018 r.w godzinach 9.00 - 14.00.

Wniosek o stypendium socjalne wraz z zaakceptowanym przez koordynatora "Oświadczeniem o dochodach" należy złożyć w terminie do 5 listopada 2018 roku. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 27 października i 3 listopada 2018 r. w godzinach 9 - 14.00.

UWAGA! Po upływie ostatecznego terminu składania wniosków o stypendium socjalne tj. 5.11.2018 r. przyjmowane będą tylko wnioski osób, które nabyły prawo do ubiegania się o świadczenia w trakcie roku akademickiego 2018/2019 ze względu na zmianę sytuacji materialnej. 

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w terminie do 15 października 2018 roku. W momencie złożenia wniosku student składa Specjaliście ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 3065) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 6 i 13 października 2018 r.

Wnioski o zapomogę będzie można drukować i składać od 26.10.2018 r.

 • Stypendium socjalne

Za złożenie wniosku uważa się:

 • wypełnienie w USOSweb na swoim indywidualnym koncie „Oświadczenia o dochodach za 2017 r.” na rok akademicki 2018/2019” od dnia 17.09.2018 r.
 • dostarczenie  dokumentów, na podstawie których wypełnione zostało „Oświadczenia o dochodach za 2017 r.”, do Biura ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich – pok. 3124.
 • do dnia 15.10.2018 r. w/w dokumenty przyjmowane będą wyłącznie w koszulkach z czytelnie wypełnioną w nich informacją zawierającą: imię i nazwisko, numer Pesel, numer indeksu, nazwę wydziału oraz rok studiów studenta.
 • w dniach od 16.10.2018 r. do 27.10.2018 r. Komisja Stypendialna poprawnie wypełnione oświadczenia akceptuje bądź informuje studenta elektronicznie o brakach lub błędach w celu ich uzupełnienia lub poprawienia. W przypadku niezastosowania się do w/w terminów wnioskodawca zostaje wezwany na piśmie o uzupełnienie dokumentów. Brakujące dokumenty należy uzupełnić w terminie 14 dni od daty wysłania pisemnego wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie 14 dni wniosek o pomoc materialną pozostawia się bez rozpoznania.
 • wydruku zaakceptowanego przez Komisję Stypendialną „Oświadczenia o dochodach” oraz wniosku o stypendium socjalne będzie można dokonać w USOSweb na swoim indywidualnym koncie w dniach od 26.10.2018 r. do 6.11.2018 r. Wydrukowany i podpisany wniosek o stypendium socjalne wraz z "Oświadczeniem o dochodach" należy złożyć do Biura ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich – pok. 3124 do dnia 7.11.2018 r.      

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1051,00 zł. 

 • Obowiązująca dokumentacja ze wszystkich źródeł dochodów przy ubieganiu się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, w tym:
  1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu  skarbowego, zawierające informacje o:
 • wysokości dochodu,
 • wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wysokości należnego podatku.

Jeżeli członek rodziny nie osiągnął żadnego dochodu i nie rozliczył się z urzędem skarbowym, również przedstawia zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku dochodu.

 1. zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:
  • wysokości dochodu;
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne;
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego;
  • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 3. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 4. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;
 5. zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;
 6. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;
 7. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 8. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 9. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 11. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

ł)     dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 

      dochodu,

 1. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;
 2. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;
  • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;
  • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. . o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1990 z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
  • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotację „dostęp do rynku pracy”;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.
 1. W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie w stosunku do branego pod uwagę roku podatkowego, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
 • w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta.
 1. Uznaje się, że utrata dochodu może nastąpić wyłącznie w następujących okolicznościach:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utrata świadczenia rodzicielskiego;
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy.

 

 1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
 2. Jeżeli w zaświadczeniu płatnika dochodu zostanie podana łączna kwota dochodu, który został uzyskany w ostatnim roku podatkowym, a następnie został utracony w roku bieżącym, przed wystąpieniem z wnioskiem o stypendium, należy od rocznego dochodu rodziny odjąć roczną kwotę utraconego dochodu osiągniętego w ostatnim roku podatkowym, a następnie tak ustalony dochód należy podzielić przez 12 tak otrzymany przeciętny miesięczny dochód rodziny należy jeszcze podzielić przez liczbę osób w rodzinie.
 • w przypadku uzyskania dochodu dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu.
  1. Uznaje się, że uzyskanie dochodu może nastąpić wyłącznie w następujących okolicznościach:
 • zakończenie urlopu wychowawczego;
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
 • rozpoczęcie lub wznowienie po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy.
  1. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń.
  2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń.
  3. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego dochodu (netto) za ostatni miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Członkowie rodziny

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta,
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 

Samodzielność finansowa studenta

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wskazywania dochodów osiąganych przez rodziców:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 1. a) ukończył 26. rok życia,
 2. b) pozostaje w związku małżeńskim,
 3. c) ma na utrzymaniu dziecko/ dzieci lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim (poprzednim) roku podatkowym,
 2. b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 3. c) jego miesięczny dochód netto (lub dochód jego małżonka) w okresach, o których mowa w lit a i b, nie jest mniejszy od kwoty 1028,10 zł,
 4. d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub z jednym z nich (dotyczy również opiekunów prawnych i faktycznych sprawujących opiekę rodzicielską).

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa. 

 • Stypendium socjalne o zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie (dotyczy także studentów mieszkających z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta)

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki, student składa wraz z wnioskiem o stypendium socjalne oświadczenie na temat miejsca stałego zamieszkania oraz oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do zajmowanego lokalu, celem umożliwienia sporządzenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta.
 2. Student ubiegający się o stypendium specjalne jest obowiązany do wypełnienia wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w USOSweb i przedłożenie go w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich. W momencie złożeniu wniosku student składa Specjaliście ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 3065) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły ważności.
 4. Wysokość stypendium specjalnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
 • Zapomogi
 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga przysługuje w szczególności z tytułu:
  • urodzenia dziecka;
  • choroby bliskiego członka rodziny,
  • choroby studenta,
  • śmierci bliskiego członka rodziny,
  • innego zdarzenia losowego np. powódź, pożar.
 2. Zapomoga przyznawana jest na podstawie wypełnionego wniosku o zapomogę
  w USOSweb, przedłożonego wraz z dokumentami potwierdzającymi zdarzenie losowe oraz dokumentami określającymi sytuację materialną w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich.
 3. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie dochodami członków rodziny.
 4. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademicki
 5. Wysokość kwoty zapomogi o jaką maksymalnie może ubiegać się student określa zarządzenie rektora.
 6. Student, który ubiegając się o świadczenie wykazał samodzielność finansową, nie może ubiegać się o nie z tytułu zdarzeń losowych rodziców oraz rodzeństwa.
 7. Zapomoga nie przysługuje studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim, z wyjątkiem studenta ubiegającego się o to świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego