Stypendium rektora

 

Stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021

LISTA PRZYZNANEGO STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 pobierz

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pobierz

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora pobierz

Wnioski o stypendium rektora będzie można wypełniać w USOSweb na swoim indywidualnym koncie od 20 listopada do 6 grudnia 2020 r.

17 listopada zostały wygenerowane listy rankingowe służące do sprawdzenia poprawności wyliczonej średniej.

 

Studenci, którzy występują o stypendium za średnią ocen - wypełniają wniosek wpisując średnią ocen za rok akademicki.

Studenci I roku studiów II stopnia, z innych uczelni, do wniosku dołączają zaświadczenie o średniej arytmetycznej za III rok studiów.

Studenci, którzy występują o stypendium za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe do wniosku dołączają dokumenty potwierdzające  te osiągnięcia.

 

Dodatkowo do wniosku o stypendium rektora należy wydrukować "Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku lub uczelni", które udostępnione jest przy wypełnianiu wniosku o stypendium naukowe.".

Wypełniony, zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek (wraz z dokumentami) należy przesłać pocztą na adres uczelni z dopiskiem: pokój 3124 najpóźniej do 11 grudnia 2020 r.