Statut

STATUT

Studenckiego Biura Wolontariatu
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter pracy

§ 1.Organizacja studencka nosi nazwę Studenckie Biuro Wolontariatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwane dalej SBW.

§ 2.SBW może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych i podobnych celach działania.

§ 3.SBW opiera swą działalność na pracy społecznej członków świadczonej osobom potrzebującym, w szczególności niepełnosprawnym i ich rodzinom bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

§ 4.SBW posługuje się pieczęcią o treści: „AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej  STUDENCKIE BIURO WOLONTARIATU  02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40  Tel. 022 589 36 00 (wew. 1004)”.


ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 5.Cele SBW:
1. Prowadzenie działalności charytatywnej;
2. Dbanie o interesy wolontariusza;
3. Informowanie wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;
4. Świadczenie pomocy w zaspokajaniu potrzeb osób wymagających wsparcia, w szczególności niepełnosprawnych, bez względu na wiek;
5. Promowanie wśród studentów idei wolontariatu oraz przełamanie negatywnych stereotypów na temat  pracy społecznej;
6. Opracowywanie zasad postępowania wolontarystycznego;
7. Wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami wolontariuszy;
8. Nawiązywanie aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.

§ 6.


SBW realizuje swoje cele poprzez:
1. Szkolenia rozwijające kompetencje  wolontariuszy;
2. Prowadzenie bazy danych wolontariuszy Biura;
3. Opracowanie i realizowanie własnych projektów i zmian w zakresie proponowanych form pomocy dotyczących funkcjonowania wolontariatu oraz prezentowanie opinii, wniosków i postulatów w tym zakresie;
4. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowymi świadczącymi pomoc osobom potrzebującym;
5. Prowadzenie bazy ofert pracy dla wolontariuszy;
6. Wydawanie publikacji;
7. Organizowanie imprez charytatywnych, konferencji.


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.1. Wolontariuszem może być student oraz doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej, który świadomie i dobrowolnie zobowiązuje się poświęcić część swego czasu i umiejętności na rzecz innych, nie czerpiąc żadnych korzyści materialnych

2. Wolontariuszem SBW może być student innej uczelni na mocy uchwały podjętej przez Zarząd SBW po pozytywnym zaakceptowaniu przez Opiekuna SBW.
1) Członek SBW będący studentem innej uczelni nie może korzystać ze środków finansowych Akademii Pedagogiki Specjalnej.

§ 8.Członkostwo nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie kandydatów przez Zarząd SBW.

§ 9.Wolontariusz ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru do Zarządu SBW;
2. Udziału w różnego rodzaju formach jego działalności;
3. Zaliczenia pracy w SBW na poczet praktyk studenckich;
4. Uzyskania opinii, zaświadczenia, punktów ECTS za odbytą pracę wolontarystyczną;
5. Uzyskania wsparcia Zarządu SBW;
6. Uzyskania jasno określonego przez Zarząd SBW oraz danego pracodawcę zakresu praw i obowiązków;
7. Udziału w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań.

§ 10.Wolontariusz zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu SBW;
2. Brania udziału w działalności SBW;
3. Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie swoich zadań;
4. Utrzymywania regularnego kontaktu z Zarządem SBW oraz swoim pracodawcą;
5. Prezentowania odpowiedzialnej, sumiennej i etycznej postawy w swojej pracy wolontarystycznej.

§ 11.Członkostwo w SBW ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2. Wykluczenia na mocy decyzji Zarządu SBW z powodu:
1) Wykluczenia za działalność na szkodę SBW.
2)Wykluczenia z tytułu długotrwałego braku działalności wolontarystycznej.
3. Skreślenia z listy studentów.
ROZDZIAŁ IV

Władze SBW

§ 12.1. Naczelną władzą SBW jest Zarząd.

2. Zarząd składa się z:
1)Przewodniczącego SBW;
2)Vice Przewodniczącego SBW;
3)Ośmiu członków.

§ 13.1. Do kompetencji Zarządu SBW należy:

1. Kierowanie działalnością SBW zgodnie z postanowieniami Statutu;
2. Opracowywanie planu działania w danym roku akademickim i zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację;
3. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji o tych samych lub podobnych celach działania;
4. Tworzenie oraz realizacja projektów SBW;
5. Podejmowanie i utrzymywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowymi, działającymi na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
6. Rozliczanie wolontariuszy z ich działalności w SBW;
7. Prowadzenie dokumentacji działalności SBW poprzez m.in.: sprawozdania, tablicę informacyjną, zdjęcia;
8. Wybór Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego SBW;
9. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu SBW, większością ¾ głosów, przy obecności przynajmniej ¾ członków Zarządu.

2. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1. Reprezentowanie SBW na zewnątrz;
2. Zwoływanie zebrań SBW;
3. Zarządzanie funduszami SBW;
4. Utrzymywanie stałego kontaktu z Opiekunem SBW, Władzami Akademii Pedagogiki Specjalnej i Zarządem Samorządu Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej;
5. Składanie sprawozdań z działalności SBW oraz rozliczanie się z przyznanych środków finansowych.

3. Do kompetencji Vice Przewodniczącego należy:
1. Reprezentowanie SBW na zewnątrz podczas nieobecności Przewodniczącego;
2. Zwoływanie zebrań SBW podczas nieobecności Przewodniczącego;
3. Składanie sprawozdań z działalności SBW oraz rozliczanie się z przyznanych środków finansowych podczas nieobecności Przewodniczącego.

§ 14.Do kompetencji Opiekuna Zarządu SBW należy:
1) Reprezentowanie SBW na zewnątrz;
2) Opiniowanie projektów zmian niniejszego Statutu;
3) Rozstrzyganie sporów członkowskich.

§ 15.1. Uchwały Zarządu SBW zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
3. W razie ustąpienia Przewodniczącego w czasie trwania kadencji władzę przejmuje Vice Przewodniczący.

§ 16.Zarząd wybierany jest na zebraniu członków SBW na okres 1 roku. Wybory odbywają najpóźniej do końca listopada danego roku akademickiego.
ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze
Studenckiego Biura Wolontariatu

§ 17.Studenckie Biuro Wolontariatu korzysta nieodpłatnie z zaplecza dydaktycznego Akademii Pedagogiki Specjalnej.

§ 18.Środki finansowe na działalność statutową SBW, pozyskuje Zarząd zgodnie z postanowieniami Regulaminu Działalności Uczelnianych Organizacji Studenckich Akademii Pedagogiki Specjalnej.
ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie
Studenckiego Biura Wolontariatu

§ 19.Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Zarząd SBW większością 3/4 głosów.

§ 20.Wykładni niniejszego Statutu dokonuje Zarząd SBW.

§ 21.Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd SBW.