ZARZĄDZENIE NR 9/16-17
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej, wysokości poszczególnych form pomocy, zapomóg oraz wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów


Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) i § 3 ust. 4, § 15 ust. 2 oraz § 18 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora APS Nr 2/16-17 z dnia 1 października 2016 r. – w porozumieniu z samorządem studenckim – zarządzam, co następuje:
                                                                                                       § 1
Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 nie może przekroczyć 1043.90 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
                                                                                                       § 2
1. Wysokość stypendium socjalnego dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza miesięcznie 668,20 zł wynosi 450,00 zł.
2. Wysokość stypendium socjalnego dla studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta zawiera się w przedziałach od 668,20 zł do 1043,90 zł wynosi 350,00 zł.
                                                                                                       § 3
Student zamieszkujący w domu studenckim lub innym wynajmowanym lokalu może uzyskać zwiększenie stypendium socjalnego o 100,00 zł miesięcznie.
                                                                                                       § 4
Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi miesięcznie:
1) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 250 zł
2) dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 300 zł
3) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 400 zł.
                                                                                                        § 5
Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi miesięcznie:
1) za wysoką średnią ocen:
a) stypendium I stopnia - 750,00 zł
b) stypendium II stopnia - 550,00 zł
2) za osiągnięcia naukowe lub artystyczne:
a) I stopnia - 850,00 zł
b) II stopnia - 650,00 zł
3) za osiągnięcia sportowe:
a) I stopnia - 750,00 zł
b) II stopnia - 550,00 zł
                                                                                                          § 6
Wysokość zapomogi z tytułu:
1) urodzenia dziecka wynosi 1000 zł,
2) choroby bliskiego członka rodziny wynosi do 2000 zł,
3) choroby studenta wynosi do 3000 zł,
4) śmierci bliskiego członka rodziny 2000 zł,
5) innego zdarzenia losowego wynosi do 3000 zł.
                                                                                                          § 7
Ustalone stawki stypendiów obowiązują do 30.06.2017 r., pod warunkiem przyznania Akademii Pedagogiki Specjalnej dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów na poziomie dotacji uzyskanej w roku 2016.
                                                                                                          § 8
Traci moc obowiązującą Zarządzenie Rektora APS Nr 253/15-16 z dnia 30 października 2015 r.
                                                                                                          § 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2016 r.

                                                                                                                             Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski