EN

Strona główna Studenci Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Zarządzenie Nr 232/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

30-10-2019

Na podstawie art 23 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 201 8poz. 1668 z późn . zm.), art. 943 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm .) oraz § 79 ust. 4 Regulaminu Pracy Akademii Pedagogiki Specjalnej, wprowadzam następujące zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

§ 1
Zakres Stosowania


Zarządzenie określa zasady i sposób postępowania w procesie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej i ma zastosowanie do wszystkich członków społeczności akademickiej Akademii Pedagogiki Specjalnej.

§ 2
Zasady ogólne


1. Wszelki mobbing, dyskryminacja, oraz zachęcanie do nich w miejscu pracy jest zabroniony.
2. Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (dalej jako „Akademia Pedagogiki Specjalnej” lub „APS”), w tym między przełożonymi i podwładnymi oparte są na zasadzie szacunku i tolerancji oraz poszanowania godności osobistej.
3. W celu przeciwdziałania mobbingowi Akademia Pedagogiki Specjalnej zobowiązana jest podejmować wszelkie dozwolone przepisami prawa działania polegające w szczególności na:
1) promowaniu pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw i zachowań w relacjach między pracownikami;
2) upowszechnianiu wiedzy na temat zjawiska mobbingu, metod zapobiegania jego występowaniu oraz konsekwencji jego wystąpienia;
3) monitorowaniu problematyki mobbingu i stosowaniu procedur antymobbingowych w praktyce.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych i jednostek administracji oraz bezpośredni przełożeni pracowników przeciwdziałają zachowaniom mającym cechy mobbingu i dyskryminacji i reagują na ich przejawy.
5. Bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione i może być również przedmiotem postępowania uregulowanego niniejszym zarządzeniem.

§ 3
Definicje używanych pojęć


Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Mobbing - działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
2) Dyskryminacja - każde nierówne traktowanie osoby w sytuacji porównywalnej z inną osobą, gdzie motywem nierównego traktowania jest w szczególności jedna lub kilka z wymienionych cech: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminacją ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą składać się działania bezpośrednie lub pośrednie;
3) Mediator - osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej;
4) Zainteresowany - pracownik, student lub doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej, który uznaje, że został poddany mobbingowi lub dyskryminacji.

§ 4
Tryby Postępowań


1. Postępowanie w sprawie przeciwdziałania w APS zjawiskom mobbingu i dyskryminacji i eliminowania ich skutków realizuje się w dwóch następujących po sobie etapach:
1) mediacyjnym;
2) formalnym.
2. W etapie mediacyjnym stosuje się postępowanie mediacyjne, celem którego jest polubowne rozwiązanie sporu lub konfliktu.

§ 5
Organy antymobbingowe i antydyskryminacyjne


1. W celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji i ich skutkom, w Akademii Pedagogiki Specjalnej powołuje się:
1) Komisję ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji - każdorazowo w określonej sprawie
2) oraz Mediatora - na czas określony nie dłużej jednak niż do końca kadencji Rektora.
2. Mediator powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa pracy, w tym problematyki przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji , posiadać nieposzlakowaną opinię w miejscu pracy oraz uznane doświadczenie w rozwiązywaniu
konfliktów.
3. Osoba powołana na Mediatora nie może być organem wymienionym w par. 13 Statutu oraz pełnić funkcji kierowniczych określonych w par. 29 Statutu Akademii..

§ 6
Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji


1. Rozpatrywanie spraw przez Komisję ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji, zwaną dalej „Komisją”, odbywa się z zachowaniem zasad:
1) bezzwłoczności;
2) poufności;
3) bezstronności.
2. Komisja składa się z 3 członków w tym 1 przedstawiciela związków zawodowych działających w Akademii powoływanych spośród pracowników Akademii cieszących się nieposzlakowaną opinią. Członków Komisji powołuje Rektor, wskazując przewodniczącego Komisji.
3. Członkowie Komisji powinni posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa pracy, w tym problematyki przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji.
4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, kierownik każdej jednostki organizacyjnej i jednostki administracji obowiązany jest na wezwanie Komisji do przedstawienia posiadanych dokumentów oraz udzielenia informacji w sprawach związanych z prowadzonym przez Komisję postępowaniem.
5. Osoby wykonujące czynności w sprawie dotyczącej zgłoszonego mobbingu obowiązane są do zachowania poufności, co do wszystkich faktów poznanych w ich toku, a także do nie kopiowania ani nie rozpowszechniania dokumentów dotyczących sprawy.

§ 7
Postępowanie wstępne


1. Każdy zainteresowany ma możliwość zgłoszenia skargi do Mediatora jako osoby pierwszego kontaktu, służącej zainteresowanym wsparciem i pomocą.
2. Każda oficjalna skarga do Mediatora o wystąpieniu mobbingu lub dyskryminacji powinna zawierać:
1) opis działań lub zachowań w tym zaniechań, które zdaniem zainteresowanego stanowią mobbing lub dyskryminację;
2) wskazanie z imienia i nazwiska osoby lub osób, które zdaniem zainteresowanego są winnymi mobbingu lub zachowań nierównościowych/dyskryminacyjnych;
3) wskazanie dowodów uprawdopodabniających, wystąpienie działań lub zachowań, w tym zaniechań które zdaniem zainteresowanego stanowią mobbing lub dyskryminację, oraz że przedstawione przez zainteresowanego działania lub zachowania, w tym zaniechania mają lub miały miejsce w ostatnim czasie, nie krótszym niż jeden miesiąc.
3. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane .

§ 8
Czynności podejmowane przez Mediatora (postępowanie mediacyjne)


1. Mediator obowiązany jest do:
1) rozpoznania sprawy, przeprowadzenia spotkania z zainteresowanym i ewentualnego zakwalifikowania jej do etapu formalnego - w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia oficjalnej skargi;
2) służyć stronom sporu lub konfliktu pomocą we wzajemnej komunikacji, w określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz w dojściu do porozumienia.
3) przedstawienia stosownej informacji dotyczącej funkcjonowania regulacji obowiązujących w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji na terenie APS,
4) podjęcia próby rozwiązania problemu w jak najmniej stresujący dla uczestników sposób;
5) dołożenia wszelkich starań, aby strony konfliktu zgodziły się na przeprowadzenie mediacji;
6) przeprowadzenia mediacji, które mają charakter poufny;
7) zaproponowania stronom sposobu rozwiązania problemu;
8) w przypadku pomyślnie zakończonego postępowania mediacyjnego - przygotowania i doprowadzenia do podpisania przez strony ugody;
9) przygotowania dokumentu o toku przeprowadzenia sprawy kończącego etap mediacyjny (w czterech egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla zainteresowanego, dla osoby/osób której/ych dotyczy zarzut, Rektora oraz do akt sprawy), który jest niezbędny do rozpoczęcia procesu na etapie formalnym w przypadku niepodpisania ugody;
10) niezwłocznego przekazania dokumentacji Przewodniczącemu Komisji powołanej przez Rektora indywidualnie do rozstrzygnięcia danej sprawy w celu wszczęcia postępowania formalnego;

§ 9
Czynności podejmowane przez Komisję ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji ( postępowanie formalne)


1. W ciągu 30 dni od powołania Komisji, Przewodniczący ustala stan faktyczny i ocenia czy uprawdopodobnione zostało podejrzenie mobbingu lub dyskryminacji.
2. Do Komisji nie może być powołana osoba, która jest stroną prowadzonego postępowania albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku faktycznym lub prawnym, że wynik sprawy mógłby mieć wpływ na jego prawa i obowiązki.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich uczestników posiedzenia.
4. W obradach Komisji bierze udział wskazany przez Przewodniczącego Komisji prawnik z doświadczeniem w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
5. Komisja jest upoważniona do:
1) wglądu w dokumenty niezbędne do wyjaśnienia sprawy;
2) wysłuchania dokonującego zgłoszenia oraz obwinionego o mobbing;
3) wezwania i wysłuchania osób wskazanych przez strony postępowania jako świadkowie zdarzeń;
4) przeprowadzenia innych działań, które miałyby istotne znaczenie w postępowaniu wyjaśniającym.
6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Komisja zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję co do zasadności rozpatrywanego zgłoszenia i przygotowuje pisemną opinię w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

§ 10
Zamknięcie postępowania przed Komisją


W ciągu 14 dni od zakończenia postępowania Przewodniczący Komisji przekazuje opinię wraz z uzasadnieniem Rektorowi, dokonującemu zgłoszenia, domniemanemu sprawcy oraz jego przełożonym.

§ 11
Upowszechnianie wiedzy o procedurze antymobbingowej


1. Pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z niniejszym zarządzeniem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia
2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1, włączane są do akt osobowych pracowników.
3. Pracownicy podejmujący pracę po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 najpóźniej w dniu podjęcia pracy.

§ 12
Postanowienia końcowe


Pracodawca obowiązany jest udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących mobbingowi i dyskryminacji w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na Uczelni lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób pozwalający na zapoznanie się z ich treścią. Treść tych przepisów zamieszczone są na stronie internetowej APS pod Biurem ds. Zatrudnienia oraz w wersji papierowej w tej komórce.

§ 13
1. Niniejsze Zarządzenie pracodawca udostępnia na stronie internetowej Akademii pod zakładką Studenci i Doktoranci.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 232/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - PDF

Aktualności

03-07-2020

PRAKTYKI STUDENCKIE - ZMIANY

Uwaga! ważny komunikat dotyczący zmiany w realizacji planów studiów w zakresie PRAKTYK
01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…