Logo APS ludzik

 

REGULAMIN AKADEMICKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 § 1.

 1. 1.     Akademicka Poradnia Psychologiczna (zwana dalej: „Poradnią”) udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej studentkom i studentom Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (dalej jako „Akademia”), w szczególności studentkom i studentom z niepełnosprawnościami.
 2. 2.     Pomoc psychologiczna udzielana jest w formie: konsultacji psychologicznej, poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej, warsztatów psychoedukacyjnych, psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej.
 3. 3.     Pomoc psychologiczna świadczona jest przez psychologów – nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, posiadających umiejętności i przygotowanie zawodowe niezbędne do oferowanych usług psychologicznych.

 § 2.

 1. 1.     Poradnia działa w Instytucie Psychologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 2. 2.     Siedziba Poradni znajduje się przy ul. Spiskiej 16 w Warszawie, pokój 6103.
 3. 3.     Pracą Poradni kieruje kierownik powołany przez rektora.

 § 3.

 1. 1.     Celem podejmowanych przez Poradnię czynności jest wsparcie psychologiczne studentek i studentów, szczególnie z niepełnosprawnościami, ubiegających się o pomoc psychologiczną.
 2. 2.     Udzielanie w ramach Poradni pomocy psychologicznej odbywa się według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.
 3. 3.     Nadrzędną zasadą świadczenia pomocy psychologicznej w Poradni jest poufność i ochrona wszystkich uzyskanych przez Poradnię danych i informacji.

 § 4.

 1. 1.     Regulamin Akademickiej Poradni Psychologicznej obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Poradni oraz studentki i studentów korzystających z pomocy psychologicznej.
 2. 2.     Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje kierownik Poradni.

 

Rozdział II. Organizacja działania Poradni

 § 5.

 1. 1.     Poradnia działa od poniedziałku do piątku, od 1 października do 30 czerwca, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw międzysemestralnych.
 2. 2.     Poradnia świadczy pomoc psychologiczną według aktualnego grafiku pracy, ustalonego przez kierownika i podanego do wiadomości na stronie internetowej Akademii.
 3. 3.     Studentki i studenci mają możliwość korzystania z usług Poradni wyłącznie w wyznaczonych godzinach. W szczególnych przypadkach decyzję w sprawie udzielenia pomocy psychologicznej, w innych niż ustalone w grafiku terminach, podejmuje kierownik Poradni.

 § 6.

 1. 1.     Skorzystanie z usług Poradni następuje wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się, tj. ustaleniu daty i godziny spotkania:

1)    telefonicznie, pod numerem telefonu (22) 589-36-00 w. 2306,

2)    elektronicznie poprzez e-mail: pracownia@aps.edu.pl,

3)    osobiście w Pracowni Testów Psychologicznych, u wyznaczonego pracownika.

 1. 2.     Rejestracja możliwa jest wyłącznie od poniedziałku do piątku.
 2. 3.     Studentka lub student przed skorzystaniem z pomocy psychologicznej:

1)    podaje następujące dane wpisywane do Karty klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz  numer telefonu osoby upoważnionej do uzyskania informacji z Karty klienta,

2)    podpisuje oświadczenie o statusie studenta,

3)    podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Akademickiej Poradni Psychologicznej i wyrażeniu zgody na pomoc psychologiczną,

4)    podpisuje oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyłączenie w celach związanych z udzielaną pomocą psychologiczną.

 1. 4.     Wzór Karty klienta zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wzór oświadczeń zawiera Załącznik nr 2.

 

 Rozdział III. Zasady świadczenia pomocy psychologicznej

 § 7

 1. 1.     Pomoc psychologiczna w Poradni świadczona jest zgodnie Kodeksem Etycznym Psychologa.
 2. 2.     Pracownicy Poradni zobowiązani są działać na korzyść studentki lub studenta i, w razie konieczności, udzielać im wszelkich niezbędnych informacji o placówkach pomocy psychologicznej.
 3. 3.     Poradnia prowadzi dokumentację świadczonej pomocy psychologicznej w postaci notatek sporządzanych w Karcie klienta.
 4. 4.     Wszystkie dane i informacje uzyskane w związku ze świadczoną pomocą psychologiczną oraz dokumentacja z tym związana, objęte są tajemnicą.
 5. 5.     Poradnia nie udziela informacji władzom i pracownikom Akademii na temat studentek i studentów korzystających z pomocy psychologicznej.
 6. 6.     W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia studentki lub studenta korzystającego z pomocy psychologicznej, pracownicy Poradni informują o tym odpowiednie instytucje.

 § 8.

 1. 1.     Pomoc psychologiczna nie będzie udzielona:

1)    studentce lub studentowi znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, a także agresywnym i stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Poradni,

2)    studentce lub studentowi, którzy nie realizują zaleceń pracownika Poradni.