Regulamin Poradni

 Logo APS ludzik

 

REGULAMIN AKADEMICKIEJ PORADNI PRAWNEJ DLA STUDENTEK

I STUDENTÓW AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. 1.     Akademicka Poradnia Prawna dla Studentek i Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej (zwana dalej: „Poradnią”) świadczy nieodpłatne poradnictwo prawne studentkom i studentom Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (dalej jako „Akademia”), w szczególności studentkom i studentom z niepełnosprawnościami.
 2. 2.     Poradnictwo prawne (zwane także dalej: „pomocą prawną”) udzielane jest studentkom i studentom, którzy ze względu na swoją sytuację majątkową nie mogą skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego.
 3. 3.     Poradnictwo prawne świadczone jest przez prawników – nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, posiadających wykształcenie i umiejętności niezbędne do oferowanego poradnictwa prawnego.

 § 2.

 1. 1.     Poradnia działa przy Pracowni Prawa i Kryminologii w Zakładzie Nauk o Rodzinie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 2. 2.     Siedziba Poradni znajduje się przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie, pokój 2204.
 3. 3.     Pracą Poradni kieruje kierownik powołany przez rektora.

 § 3.

 1. 1.     Celem podejmowanych przez Poradnię działań jest:

1)   pomoc prawna dla studentek i studentów, szczególnie z niepełnosprawnościami,

2)   zwiększanie ich świadomości prawnej (edukacja prawna).

 1. 2.     Udzielanie w ramach Poradni pomocy prawnej odbywa się według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.
 2. 3.     Nadrzędną zasadą świadczenia pomocy prawnej w Poradni jest działanie na korzyść studentek i studentów oraz poufność i ochrona wszystkich uzyskanych przez Poradnię danych i informacji.
 3. 4.     Porady prawne udzielane w Poradni nie mogą dotyczyć praw i obowiązków studentek i studentów Akademii związanych z tokiem ich nauki w Akademii. W tym zakresie studenci winni zwracać się do właściwych dziekanatów, których kierownicy w razie takiej potrzeby zasięgają opinii radcy prawnego Akademii.

 § 4.

 1. 1.     Regulamin Akademickiej Poradni Prawnej dla Studentek i Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej obowiązuje wszystkich pracowników udzielających porad prawnych w Poradni oraz studentki i studentów korzystających z pomocy prawnej.
 2. 2.     Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje kierownik Poradni.

 

Rozdział II. Organizacja działania Poradni

 § 5.

 1. 1.     Poradnia działa od poniedziałku do piątku, od 1 października do 30 czerwca, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw międzysemestralnych.
 2. 2.     Poradnia świadczy pomoc prawną według grafiku dyżurów prawnych ustalanych przez kierownika i podanego do wiadomości na stronie internetowej Akademii.
 3. 3.     Studentki i studenci mają możliwość korzystania z usług Poradni wyłącznie w wyznaczonych godzinach dyżurów prawnych. W szczególnych przypadkach decyzję w sprawie udzielenia pomocy prawnej, w innych niż ustalone w grafiku terminach, podejmuje kierownik Poradni.

 § 6.

 1. 1.     Skorzystanie z usług Poradni następuje wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się na konkretny dyżur prawny:

1)   telefonicznie, pod numerem telefonu (22) 589-36-00 w. 2204, w godzinach dyżurów pracowników Pracowni Prawa i Kryminologii,

2)   elektronicznie poprzez e-mail: poradniaprawna@aps.edu.pl,

3)   osobiście w Pracowni Prawa i Kryminologii, pokój 2204, w godzinach dyżurów prawnych.

 1. 2.     Rejestracja możliwa jest wyłącznie od poniedziałku do piątku.
 2. 3.     Podczas rejestracji studentka lub student podaje swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
 3. 4.     Studentka lub student przed skorzystaniem z pomocy prawnej:

1)   podpisuje oświadczenie o statusie studenta,

2)   podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Akademickiej Poradni Prawnej dla Studentek i Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej i wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy prawnej zgodnie nim,

3)   podpisuje oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyłączenie w celach związanych z udzielaną pomocą prawną.

 1. 5.     Wzory podpisywanych przez studentkę lub studenta oświadczeń zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. 6.     Nieobecność i nieodwołanie spotkania przez studentkę lub studenta skutkuje brakiem możliwości umówienia kolejnego spotkania.
 3. 7.     Studentka lub student zobowiązani są do złożenia kserokopii posiadanej dokumentacji sprawy.

 

Rozdział III. Zasady świadczenia poradnictwa prawnego

 § 7

 1. 1.     Poradnictwo prawne świadczone jest w Poradni jedynie poprzez kontakt bezpośredni z prawnikiem. Poradnia nie udziela porad prawnych w formie telefonicznej oraz wiadomości e-mail.
 2. 2.     Poradnictwo prawne świadczone jest w Poradni w formie:

1)    poinformowania o obowiązujących przepisach prawa, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,

2)    wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego,

3)    pomocy w przygotowaniu projektu pisma procesowego, w tym udostępnienie wzoru pisma procesowego,

4)    poinformowania o instytucjach ochrony prawnej.

 1. 3.     Poradnia nie udziela porad prawnych w sprawach prowadzonych przez adwokata lub radcę prawnego.
 2. 4.     Poradnia prowadzi dokumentację (formularz informacyjny) świadczonej pomocy prawnej, w sposób zapewniający jej poufność. Wzór formularza informacyjnego zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. 5.     Wszystkie dane i informacje uzyskane w związku ze świadczoną pomocą prawną oraz dokumentacja z tym związana, objęte są tajemnicą.
 4. 6.     Poradnia nie udziela informacji władzom i pracownikom uczelni na temat studentek i studentów korzystających z pomocy prawnej.
 5. 7.     Poradnia nie wydaje zaświadczeń i opinii prawnych na potrzeby żadnej instytucji.
 6. 8.     W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia studentki lub studenta korzystającego z pomocy prawnej, Pracownicy Poradni informują o tym odpowiednie służby.

 § 8.

Pomoc prawna nie będzie udzielona studentce lub studentowi znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, a także agresywnym i stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Poradni.