• Zapewnienie niepełnosprawnym studentom pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych.
• Podejmowanie działań w celu dostosowywania architektury APS do możliwości osób niepełnosprawnych.
• Kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Plakat Niepełnosprawni są wśród nas