EN

 

  INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB

 


 W terminie 18 - 20 marca 2019r. dyżury Prodziekan dr Sylwii Galanciak zostają odwołane.


 

STUDIA STACJONARNE

Spotkanie organizacyjne w spawie praktyk studenckich dla grupy I TPE – WW, odbędzie się w dn. 20.03.2019 r.  o godz. 8.50 - 9.35 (s.3429).

Maja Zielińska


 

STUDIA NIESTACJONARNE

Spotkanie organizacyjne w spawie praktyk studenckich dla grupy I ZZPC – TPE – WW 1, odbędzie się w dn. 16.03.2019 r.  o godz. 15.00 – 15.45  (s.1207).

Maja Zielińska


 

Uwaga --- 11 marca 2019 o godz 15.00 w sali 3605 odbędzie się spotkanie z opiekunami (dr D. Wiśniewska i dr M. Woźniak-Prus) w sprawie praktyk ze studentami III roku specjalności Psychologia Kliniczna.


 

Seminarium dr Diany Aksamit II rok ERI w dniu dzisiejszym  (06.03.2019) odbędzie się o godz. 13.30-15.05 w sali 3530.
Seminarium dr Diany Diany Aksamit III rok (godz. 17.05-18.45) zostaje przełożone na 07.03.2019 godz.9.00-10.00, sala 3530.
Spotkanie w sprawie praktyk dla IV roku PKL, studia stacjonarne
Zapraszamy na obowiązkowe spotkanie z opiekunami praktyk dn. 07.03.2019. g.11.10 p. 3605.
Prosimy o przyniesienie podpisanych oświadczeń dotyczących zapoznania się z regulaminem i trybu realizowanych praktyk
dr Lidia Zabłocka-Żytka i dr Marcin Sękowski
Seminarium z p. prof. Anną Drabarek odbywa się we wtorki o godz. 13.30, w sali 3131

Seminarium dr Ewy Lewandowskiej  z dni 04.03,18.03, 25.03 odbędzie się w czwartki 11:30-13.00 p. 3431.


 

Dyżur dr Moniki Czyżewskiej w dniu 8 marca zostaje przesunięty na godzinę 11.


Egzamin poprawkowy z Metod terapii i pomocy chorym somatycznie dla IV roku PKL niest. odbędzie się 02.03.2019. o 9.15 w p. 3623W dniu 4 marca br. (poniedziałek)
dyżur Prodziekan dr Doroty Jankowskiej
zostaje przełożony
na godz. 15.30-16.30


 

Egzamin poprawkowy, dla studiów niestacjonarnych, z Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży 

odbędzie się w dniu 01.03.2019, o godzinie 14.30, w pokoju 3609.

dr Dominika Wiśniewska


 

dr Agnieszka Pawlak odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 4-5 marca z powodu udziału w konferencji. Zajęcia zostaną odpracowane w terminach uzgodnionych z grupami:
Praca wychowawcza 1 PEW - spotkanie w Przedszk. Pom.Ciuchcia, 29 marca, g. 8-10.30
Diagnoza środowiska 2 PEW - praca indywidualna w terenie na rzecz projektu „Trzecia Misja Uczelni: Mam Ochotę na...”
Fakultet „Odpowiedzialność” 2 DZPEP - termin zajęć dodatkowych zostanie ustalony z grupą
Seminarium 2 DZPE 2 DZPEP - konsultacje indywidualne tematów - dyżury 11-12 marca
Diagnoza środowiska PWK1 - spotkanie w Przedszk. Pom.Ciuchcia, 29 marca, g. 8-10.30
Diagnoza środowiska PWK2 - spotkanie w Przedszk. Pom.Ciuchcia, 29 marca, g. 8-10.30
Metodyka kształc. um. społ 2 ERI-ED1 - 18.03, g. 8.00


 

Egzamin poprawkowy dla studentek i studentów studiów niestacjonarnych (Psychologia, I rok) z przedmiotu Podstawy Psychologii (Karolina Konopka) odbędzie się 1 MARCA o godz. 18.00 w s.3628


 

Spotkanie z opiekunem praktyk dr Dianą Aksamit na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (I rok) – studia niestacjonarne odbędzie 03.03.2019 o godz.7.30 w Auli C.


 

Szanowni Państwo

EGZAMIN POPRAWKOWY dla studentek i studentów studiów niestacjonarnych z przedmiotu PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA odbędzie się 2 MARCA 2019 ROKU O G. 10.30 W AULI C. 


Dyżur dr Lidii Zabłockiej - Żytka dnia 26.02.2019. zostaje odwołany ze względu na udział w Seminarium naukowym „Kryzys migracyjny”. Dodatkowy dyżur odbędzie się 27.02.2019. w godzinach 11.00-12.00 p. 3623.


 

‘Zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze studentami obecnymi na pierwszych wykładzie, 20 lutego, zajęcia zaczynać się będą o 15 minut wcześniej, czyli o godz. 16:55 zamiast o 17:10, i kończyć odpowiednio wcześniej (miejsce bez zmian, Aula A).

Dr Antonina Adamowicz-Hummel’Szanowni Państwo,

Ze względu na okoliczności losowe, zaliczenie fakultetu „EDUKACYJNE DYLEMATY”, realizowanego w semestrze zimowym przez prof. Janusza Gęsickiego, zostanie przeprowadzone przeze mnie i nastąpi na podstawie pracy pisemnej.

Zalecenia szczegółowe:

  • Temat pracy powinien być związany z tematyką wykładu – proszę zatem wybrać temat dotyczący funkcjonowania systemu edukacji (aspekty organizacyjne, prawne, uwarunkowania polityczne, ekonomiczne), odpowiednio zawężony, aby można było go wyczerpać w krótkiej wypowiedzi pisemnej; w razie wątpliwości co do sformułowania tematu, proszę o kontakt mailowy;
  • Forma pracy to esej problemowy, zawierający jasno sformułowaną tezę, odnoszącą się do niej argumentację, przykłady (zjawisk edukacyjnych), wnioski; objętość pracy – 2-3 strony standardowego maszynopisu.
  • Kryteria oceny: esej powinien spełniać standardy akademickie: poprawności językowej, przejrzystej konstrukcji tekstu (logika wywodu), poprawnych odwołań do źródeł (przypisy dolne, bibliografia), odpowiedniego poziomu merytorycznego (odwołania do odpowiednich źródeł wiedzy i informacji);
  • Termin: osoby zainteresowane uzyskaniem zaliczenia proszę o przesyłanie prac na mój adres duryga@aps.edu.pl w terminie do 22 marca 2019 (do północy)po tym terminie prace nie będą przyjmowane. W nagłówku maila proszę zamieścić informację: Zaliczenie fakultetu „Edukacyjne dylematy”.

dr hab. Prof. APS Danuta UrygaWykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim

‘Implications of Visual Impairment’  10-0F-IMV  2018L

dla studentów I r. II st. PC i PE stacjonarnych 2018-2019

Wykładowca:   dr Antonina Adamowicz-Hummel, Pracownia Tyflopedagogiki, p. 3505

                         antonina@hummel.it.pl

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Przedmiot liczy łącznie 15 godzin, w tym 10 godzin wykładów (5x2 godz.) i 5 godz. przeznaczonych na wykonanie ćwiczeń na platformie e-learning.

Zajęcia  w semestrze letnim: 

spotykamy się w Auli A na 5 wykładach (5  x 2 godz.):

20, 27  lutego

6, 13, 20 marca

 

Warunki zaliczenia tego przedmiotu to:

- obecność na przynajmniej 3 z 5 wykładów

- zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

 

Ćwiczenia do wykładu będą udostępnione na platformie w okresie 20 lutego  – 31 marca 2019 pod nazwiskiem prowadzącej/nazwą przedmiotu.  Osoby, które nie zaliczą lub nie zdążą zrobić ćwiczeń na platformie w podanym terminie, będą musiały wystąpić o warunkowe zaliczenie semestru i powtórzyć platformę w następnym roku akademickim.

 

Materiały do ćwiczeń i wykładów są dostępne na platformie.

 

Ćwiczenia dostępne są tylko dla osób podpiętych do grupy w USOS.

 

 

Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl  

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

Dostęp do ćwiczeń mają tylko te osoby, które są aktywne na liście w systemie USOS.

 

Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładu monograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IMV 2018L.

Można logować się wielokrotnie.

Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

 

Jeśli nastąpi/ła zmiana nazwiska, proszę o zawiadomienie mnie mailem.

UWAGA:  W korespondencji mailowej na adres podany wyżej proszę

  • o podanie za każdym razem następujących danych:

- imię i nazwisko

- numer albumu

- rok studiów / rok akademicki

- tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne

- ew. informacja o powtarzaniu przedmiotu

  • i o zachowanie ciągłości korespondencji.

Na maile niespełniające tych warunków nie będę odpowiadać.Egzamin poprawkowy z Socjologii edukacji dla studentów drugiego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie się 1 marca o godzinie 16.00 w sali 3131


Studenci realizujący zajęcia prowadzone przez dr hab. Prof. APS Janusza Gęsickiego

ustala się:

1)      1. przesunięcie terminu realizacji przedmiotów na studiach niestacjonarnych II rok ZUPE - przełożenie i zrealizowaniem pozostałych godzin z przedmiotów w semestrze letnim :

10-4S-EOS1 Ekonomika oświaty

10-4S-ZSO Zarządzanie strategiczne w oświacie

Wymagania zaliczeń przedmiotu przesunięte na kolejny semestr; Zostanie wyznaczone zastępstwo.

 2)      2. przesunięcie terminu zaliczenia zajęć na studiach stacjonarnych:

10-2S-WPS Współczesne koncepcje polityki społecznej – wykł. i ćwiczenia

10-1S-OIS Organizacja i działanie instytucji systemu oświatowego – wykł.

10-FF-EDD1 Edukacyjne dylematy – wykł.

Wymagania zaliczeń przedmiotu  przesunięte do dnia 31 . 03.19; Warunki zaliczenie poda i zaliczenie przeprowadzi dr hab. prof. APS Danuta Uryga

 3)      przesunięcie zaliczenia seminarium dla I roku DUPC  oraz seminarzystów indywidualnych:

Wymaganie zaliczenia seminarium dla dyplomantów przesunięte do dnia 31.03.2019.

Dla grupy I DUPC zostanie wyznaczone zastępstwo; dyplomanci indywidualni proszeni są o  wybranie nowego promotora i po uzyskaniu jego akceptacji złożenie stosownego podania.


 studia stacjonarne zajęcia z prof. J. Gęsickiego - zaliczenia

przesunięcie terminu zaliczenia zajęć na studiach stacjonarnych: „Współczesne koncepcje polityki społecznej”, „Organizacja i działanie instytucji systemu oświatowego”, „Edukacyjne dylematy” do końca marca 2019. Terminy egzaminów – sesja zimowa 2018/2019

Instytut Psychologii

Stacjonarne

Prowadzący

Kierunek studiów/ specjalność

Rok

Forma studiów

(stacjonarne/ niestacjonarne)

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina

Numer sali

Prof. Katarzyna Prot-Klinger

psychologia

III

Stacjonarne

Zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego

1.02

13.00

Aula A

Prof. Jolanta Zagrodzka

Pedagogika specjalna

I

stacjonarna

Psychologia ogólna

29.01.2019

13.00

Aula C

Prof. Jolanta Zagrodzka

Praca socjalna

 

stacjonarne

Wprowadzenie do psychologii

29.01.2019

12.00

Aula B

Dr Beata Hintze

Pedagogika specjalna studia 2-letnie II stopnia

I

stacjonarne

Psychopatologia rozwoju

30.01.2019

10.00 -12.00

Aula A

Dr Agnieszka Siedler

Psychologia

III

stacjonarne

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

30.01.2019

14:30

Aula A

Dr Kamila Dobrenko

Psychologia/ WIK

V

stacjonarne

Metody pracy z grupami

21.01.2019

13.30

aula B

Dr Agnieszka Bieńkowska

Pedagogika specjalna

I

stacjonarne

Współczesne problemy psychologii

25.01.2019

9.50

Aula C

Dr Agnieszka Bieńkowska

Edukacja artystyczna

I

stacjonarne

Psychologia rozwoju człowieka

01.02.2019

11.00

1115

Dr Agnieszka Bieńkowska

Psychologia

II

stacjonarne

Psychologia rozwoju człowieka

29.01.2019

11.00

Aula B

Dr Anna Więcek-Durańska

Psychologia

V

stacjonarne

Opiniowanie sądowo-psychologiczne

1.02.2019 r.

9:00-10:30

Aula A

Dr Anna Batory-Ginda

Psychologia

III

stacjonarne

Narzędzia diagnozy psychologicznej dziecka

31.01.2019

10.30

3630

Dr hab. prof. APS Helena Grzegołowska-Klarkowska

Psychologia

IV

Stacjonarne

Stosowana Psychologia Osobowości

01.02.2019

14.00-16.00

Aula A

Dr Małgorzata Woźniak-Prus

Psychologia/ Psychologia kliniczna

V

stacjonarne

Techniki terapii i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

30.01.2019

11.30

Aula B

Dr Justyna Meonowska

Psychologia/Wik

IV

Stacjonarne

Rodzina w ujęciu antropologii kulturowej i historycznej - egzamin

28.01.2019

11.00-12.00

1027

Dr Justyna Meonowska

Psychologia/Wik

IV

Stacjonarne

Psychospołeczne problemy rodziny - zaliczenie na ocenę

28.01.2019

12.00-13.00

1027

Dr Justyna Meonowska

Psychologia/Wik

IV

stacjonarne

Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin - zaliczenie na ocenę

28.01.2019

13.00-14.00

1027

Dr Łukasz Zaborek

Psychologia/WiK

 

stacjonarne

Psychologia szkolna

31.01.2019

14.00

3631

Dr Karolina Konopka

Psychologia

I

stacjonarne

Podstawy Psychologii

30.01.2019

10.00

Aula B

Dr Anna Hryniewicka

Edukacja artystyczna

II

stacjonarne

Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

28.01.2019

12.30-13.30

2222

Prof. Czesław Czabała

Psychologia/kliniczna

IV

stacjonarne

Psychoterapia

31.01.2019

(zerowy – 23/01.19, godz. 13.30)

11.30

3611

 

Niestacjonarne

Prowadzący

Kierunek studiów/ specjalność

Rok

Forma studiów

(stacjonarne/ niestacjonarne)

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina

Numer sali

Prof. Katarzyna Prot-Klinger

psychologia

III

Niestacjonarne

Zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego

17.02

13.15

Aula A

Prof. Jolanta Zagrodzka

Pedagogika specjalna

 

niestacjonarna

Psychologia ogólna

16.02.2019

14.00

Aula A

Prof. Jolanta Zagrodzka

Pedagogika

 

niestacjonarne

Podstawy psychologii

17.02.2019

12.00

Aula A

Dr Kamila Dobrenko

Psychologia/ WIK

V

niestacjonarne

Metody pracy z grupami

27.01.2019

14.00

3631

Dr Anna Więcek-Durańska

Psychologia

V

niestacjonarne

Opiniowanie sądowo-psychologiczne

16.02.2019 r.

17:00-18:10

3605

Dr Małgorzata Woźniak-Prus

Psychologia/ Psychologia kliniczna

V

niestacjonarne

Techniki terapii i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

3.02.2019

17.30

3605

Dr Justyna Meonowska

Psychologia/WiK

IV

Niestacjonarne

Rodzina w ujęciu antropologii kulturowej i historycznej - egzamin

17.02.2019

8.00-10.25

3631

Dr Justyna Meonowska

Psychologia/WiK

IV

Niestacjonarne

Psychospołeczne problemy rodziny- zaliczenie na ocenę

17.02.2019

10.30-12.55

3631

Dr Justyna Meonowska

Psychologia/WiK

IV

niestacjonarne

Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin - zaliczenie na ocenę

17.02.2019

13.15-15.40

3631

Dr Maria Jankowska

Praca socjalna

 

niestacjonarne

Wprowadzenie do psychologii

26.01.2019

8.30

2202

Dr Karolina Konopka

Psychologia

I

niestacjonarne

Podstawy Psychologii

23.02.2019

11.00

Aula A
  

 Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów na stronie odpowiednio:


 

Aktualności

18-03-2019

Szkolenie nt grantów krajowych NCN

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz z Samorządem Doktorantów Wydziału Psychologii UW organizuje szkolenie dotyczące konkursów krajowych Narodowego Centrum Nauki. Szkolenie od…
15-03-2019

Wernisaż wystawy prac studentów II roku KEA

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac studentów II roku Kolegium Edukacji Artystycznej 19 marca 2019 r., w Galerii Młodych Artystów Łazienkowska, w Młodzieżowym Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego…
13-03-2019

SYMPOZJUM OTWARTE "ZAPOMNIANI PISARZE EMIGRACYJNI"

Zapraszamy na SYMPOZJUM OTWARTE "ZAPOMNIANI PISARZE EMIGRACYJNI" z udziałem Reginy Wasiak-Taylor, 20.03. 2019 (środa), SALA 3310, godz. 11:00