Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych WSNS

SEMESTR LETNI

27.02.2017 – 30.09.2017

 

18-26.03.2017   Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów II roku psychologii.

20-24.03.2017   Zamieszczanie przez Dziekanat WSNS na stronie internetowej APS w zakładce Studenci→ Seminaria dyplomowe → WSNS oferty (tematów i opisów) seminariów dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na kierunku praca socjalna oraz seminariów dyplomowych magisterskich na kierunku psychologia.

do 26.03.2017   Spotkania Doradców studentów ze Starostami grup.

27-31.03.2017   Zamieszczanie na stronie internetowej APS w zakładce Studenci →  Organizacja roku → WSNS oferty (tematów i opisów) fakultetów, których realizacja rozpocznie się  w przyszłym roku akademickim na II roku pracy socjalnej oraz III (PKL) i IV roku psychologii.

27-31.03.2017   Konsultacje indywidualne potencjalnych promotorów prac dyplomowych licencjackich ze studentami I roku pracy socjalnej i promotorów prac dyplomowych magisterskich ze studentami III roku psychologii (na dyżurach).

03-09.04.2017   Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez kierownika specjalności na kierunku psychologia w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na specjalność i składanie list kandydatów w Dziekanacie WSNS.

10-13.04.2017   Decyzja Dziekana o skierowaniu na specjalność na kierunku psychologia studentów, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszej turze.

do 13.04.2017   Zamieszczanie na indywidualnych kontach studentów II roku psychologii ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalności oraz powiadomienie Dyrektora Instytutu.

do 13.04.2017   Zamieszczanie na stronie internetowej APS w zakładce Studenci →  Organizacja roku → WSNS oferty (tematów i opisów) zajęć specjalnościowych do wyboru (poszerzających wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na III, IV i V roku na kierunku psychologia (WiK, SPO).

08-16.04.2017   Rejestracja w USOS dla studentów I roku pracy socjalnej na seminaria dyplomowe licencjackie, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.

08-16.04.2017   Rejestracja w USOS dla III roku psychologii na seminaria dyplomowe magisterskie, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.

08-16.04.2017   Rejestracja w USOS dla studentów I roku pracy socjalnej oraz III roku psychologii na fakultety, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.

do 21.04.2017   Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku pracy socjalnej, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe licencjackie. Powiadomienie Dyrektora Instytutu.

do 21.04.2017   Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów III roku psychologii, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe magisterskie. Powiadomienie Dyrektora Instytutu.

22-30.04.2017   Rejestracja w USOS dla studentów II (PKL) i IV roku  psychologii na fakultety, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.

22-30.04.2017   Rejestracja w USOS dla studentów II i IV roku psychologii (WiK, SPO) na specjalnościowe zajęcia do wyboru (poszerzające wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.

29.04-07.05.2017   Rejestracja w USOS dla studentów III roku psychologii (WiK, SPO) na specjalnościowe zajęcia do wyboru (poszerzające wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się przyszłym roku akademickim.

do 05.05.2017   Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I  roku pracy socjalnej oraz II (PKL), III i IV roku psychologii ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na fakultety, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim oraz powiadomienie Dyrektorów Instytutów.

do 12.05.2017   Zamieszczanie na indywidualnych kontach studentów II, III i IV roku psychologii (WiK, SPO) ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalnościowe zajęcia do wyboru (poszerzające wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.

31.05.2017   Ostatni dzień składania prac dyplomowych.

01-02.07.2017   Letnia sesja egzaminacyjna (przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń na ocenę w pierwszym terminie).

04-15.09.2017   Letnia sesja poprawkowa (przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń na ocenę poprawkowych).

01.07-30.09.2017   Realizacja praktyk wakacyjnych.

30.09.2017   Ostatni dzień semestru letniego.

 

Terminy zamykania protokołów w semestrze letnim dla studiów niestacjonarnych 2016/2017

Rodzaj protokołu

Termin

Opis

Zaliczenie

03.07.2017

godz. 24.00

 

Blokada protokołów; okna do wprowadzania ocen przestają być aktywne.

 

Zaliczenie na ocenę

16.07.2017

godz. 24.00

Egzamin

Zaliczenie na ocenę poprawkowy

24.09.2017

godz. 24.00

Egzamin poprawkowy

Zaliczenie praktyk

30.09.2017

godz. 24.00