Ikona 3AUWAGA! Warsztaty międzykulturowe dla studentek i studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej!

Warsztaty będą odbywać się w dniach 3-4 czerwca 2017r. w godzinach 9.00-16.00 w APS. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na warsztat będzie decydowała kolejności zgłoszeń. Termin rejestracji upływa 25 maja 2017 roku. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail dr Ewy Dąbrowy: edab@aps.edu.pl

Warsztaty międzykulturowe opracowane zostały przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ Młodzież oraz Polsko-Niemiecka Współpracę Młodzieży dla studentek i studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych. Warsztaty „Między Innymi” pozwalają na zdobycie i rozwijanie tych kompetencji, które w przyszłości będą kluczowe dla odniesienia sukcesu na rynku pracy. Jednocześnie łączy on w sobie elementy merytoryczne (dostarczanie określonej wiedzy potrzebnej do życia/pracy w środowisku międzykulturowym) z elementami rozwijania umiejętności i pracy na postawach.

Warsztaty będą prowadzone przez Elizę Zadłużną i Anię Szlęk.

Eliza Zadłużna - tre­nerka pro­gramu „Pol­ska Pomoc” Wolon­ta­riat MSZ, tre­nerka pro­gramu „Inte­cul­tu­ral Navi­ga­tors” Bri­tish Council, koor­dy­na­torka i tre­nerka Poza­for­mal­nej Aka­de­mii Jako­ści Projektu, doradca orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w kwe­stiach stra­te­gii roz­woju spo­łecz­no­ści lokalnej.

Anna Szlęk - psy­cho­lożka międzykulturowa, pro­wa­dzi szko­le­nia kra­jowe i mię­dzy­na­ro­dowe z zakresu: zarzą­dza­nia projektem, pracy w gru­pie i budo­wa­nia zespołu, aktywizacji spo­łecz­no­ści lokalnych, edukacji międzykulturowej, włączania osób z mniej­szymi szansami, coachingu jako metody wspie­ra­nia mło­dzieży, kon­sul­tantka pro­gramu „Mło­dzież w Działaniu”.

 

Ikona 6AUWAGA!

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:  publikacjach, wyróżnieniach i nagrodach, wybitnych osiągnięciach sportowych, uczestnictwie w organizacjach studenckich (Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu) oraz miejscu odbycia praktyk - jeśli było szczególnie istotne. Wniosek, kierowany do dziekana, należy złożyć w Dziekanacie WSNS wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji w języku polskim i angielskim, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk. Szczegółowe instrukcje i wzór tekstu znajdują się tutaj.

WAŻNE!

  • Niekompletne dokumenty i/lub przygotowane niezgodnie ze wzorem nie będą przyjmowane!
  • Wnioski składane po obronie nie będą rozpatrywane!

 

Ikona 2A

Uwaga studenci APS! Od lutego 2017 roku działa AKADEMICKA PORADNIA PRAWNA DLA STUDENTEK I STUDENTÓW APS.

 

 

Z nieodpłatnej porady prawnej można skorzystać, jeśli:  

  • jest się studentką, studentem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • i ze względu na swoją sytuację majątkową nie można skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego

Przed skorzystaniem z porady należy zapoznać się z Regulaminem Poradni (KLIKNIJ TU)

Zapisy na dyżur prawny w Akademickiej Poradni Prawnej:

  • telefonicznie: nr tel. (22) 589-36-00 w. 2204 (w godzinach dyżurów pracowników Pracowni Prawa i Kryminologii)
  • elektronicznie poprzez e-mail: poradniaprawna@aps.edu.pl
  • osobiście: w Pracowni Prawa i Kryminologii, pokój 2204 (w godzinach dyżurów prawnych)
  • podczas rejestracji studentka lub student podaje swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego

Miejsce i godziny przyjęć: 

Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pokój 2204

Wtorek  (pierwszy i trzeci miesiąca), godz. 11.30 -12.30        dr Małgorzata Czarkowska

Środa  (pierwsza i trzecia miesiąca), godz. 12.00 – 13.00       dr Monika Zima – Parjaszewska

Środa  (druga i czwarta miesiąca), godz. 9.30 – 10.30            dr Jolanta Zozula

Zespół Prawników - pracowników Instytutu Profilaktyki Soołecznej i Pracy Socjalnej:

dr Monika Zima – Parjaszewska (Kierownik Poradni)

dr Małgorzata Czarkowska

dr Jolanta Zozula

 

Ikona 1A

Ważne dla studentów kończących studia w roku akademickim 2016-2017! W zakładce Studenci - Zagadnienia na egzamin dyplomowy zamieszczone zostały listy pytań obowiązujących w bieżącym roku akademickim.

 

 

 

  Ikona 8A

 

DYŻURY WŁADZ WYDZIAŁU

                                 DZIEKAN   dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz - Sterianos

                                  e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl

                                  dyżur:

                                  środa:      14.00 - 15.00

                                  czwartek:  17.00 - 18.00  

                                  

                                   PRODZIEKAN ds. dydaktyki   dr Agnieszka Bieńkowska

                                   e-mail: abienkowska@aps.edu.pl

                                   dyżur:

                                   wtorek 8.00-9.00  (w dniu 30.05.2017r. dyżur odwołany)

                                   środa   8.00-9.00   (w dniu 31.05.2017r. dyżur odwołany)

                                   niestacjonarne:

                                   07.05 godzina 10.30-11.30 oraz 11.06 godzina 10.30-11.30

                               

                                   PRODZIEKAN ds. studenckich   dr Jowita Bartczak

                                   e-mail: jbartczak@aps.edu.pl

                                   dyżur:

                                   poniedziałek 11.30-12.30  

                                   środa 12.30-13.30   

                                 

 

Informacja o dyżurach nauczycieli akademickich dostępna jest w systemie USOSweb.

 

Ikona 3APoświadczenie likwidacji konta w Bibliotece składane przez absolwentów w Biurze Immatrykulacji podczas odbierania dyplomu można pobierać w Bibliotece bezpośrednio przed odbiorem dyplomu. Więcej informacji: tutaj

 

 

Ikona 8A

KREDYTY STUDENCKIE

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują się aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.