EN

Strona główna Studenci Informator dla studentów ZAKOŃCZENIE STUDIÓW – PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW – PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY

21-10-2017

Zwieńczeniem Twoich studiów i efektem nabycia przez Ciebie określonej wiedzy w zakresie kierunku, w których się kształcisz, jak i narzędzi metodologicznych, które poznałeś jest praca dyplomowa.
Pracę dyplomową przygotowujesz w ramach przedmiotu seminarium dyplomowe pod kierunkiem nauczyciela akademickiego – promotora pracy dyplomowej.
Praca ta ma charakter pisemnej rozprawy naukowej, której standardy merytoryczne, redakcyjne i inne określone są w Zarządzeniu Rektora APS oraz Uchwałach Rad Twojego Wydziału, które możesz znaleźć na stronie WNP i WSNS.
Przygotowana przez Ciebie praca dyplomowa podlega ocenie przez promotora pracy oraz wskazanego przez niego recenzenta – innego nauczyciela akademickiego, specjalisty w problematyce, której praca dotyczy.
Przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się zgodnie z ustaleniami wskazanymi w Zarządzeniu Rektora APS oraz Rad Twojego Wydziału a jej ukończenie i złożenie w terminach zawartych w szczegółowej organizacji roku akademickiego dla Twojego Wydziału. Dodatkowe obowiązujące Cię zasady określa Regulamin Studiów.
Praca dyplomowa jest także jednym z najistotniejszych elementów egzaminu kończącego Twoje studia, gdyż będzie przedmiotem pytań skierowanych do Ciebie zarówno przez promotora pracy, jak i recenzenta.
Pozytywne złożenie egzaminu dyplomowego wiąże się z uzyskaniem przez Ciebie tytułu zawodowego licencjata lub magistra (zależnie od poziomu kształcenia). Aby do niego przystąpić musisz ukończyć studia z pozytywnym wynikiem, a zatem zdobyć wszystkie wymagane zaliczenia i egzaminy, ukończyć wymagane staże i praktyki oraz złożyć do oceny przygotowaną przez siebie pracę dyplomową. Jesteś zobowiązany też przestrzegać w finalizacji swojego poziomu kształcenia terminów określonych w szczegółowej organizacji roku akademickiego.

O czym należy pamiętać przygotowując pracę dyplomową

  • Praca dyplomowa ma odzwierciedlać osiągnięte przez Ciebie w trakcie studiowania kompetencje teoretyczne, metodologiczne oraz społeczne, ale także Twoje naukowe zainteresowania. Wybierając seminarium zapoznaj się najpierw z proponowanymi w nim treściami merytorycznymi i oczekiwaniami prowadzącego.
  • Praca dyplomowa ma mieć charakter samodzielny, co oznacza, że ma być rezultatem Twoich autorskich przemyśleń i opracowań wybranego obszaru wiedzy. Oczywiście możesz w pełni korzystać z konsultacji u promotora Twojej pracy, który pomoże Ci w przygotowaniu rozprawy na każdym jej etapie. Gotowa praca dyplomowa przed przekazaniem jej do etapu egzaminu dyplomowego sprawdzana jest w programie antyplagiatowym, który stwierdza stopień jej oryginalności (pkt. 6 par. 7 Regulaminu Studiów).
  • Pamiętaj, że praca dyplomowa to zarazem Twoja pierwsza rozprawa naukowa. Dlatego też podlegasz przepisom prawnym dotyczącym prawa autorskiego oraz badań naukowych obowiązujących w środowisku naukowym, jak także kodeksom etycznym związanym z badaniami naukowymi. Zapoznaj się z nimi już przed podjęciem pierwszych działań a w razie potrzeby konsultuj wątpliwości z promotorem.

Egzamin dyplomowy

  • Egzamin dyplomowy jest ostatnim egzaminem, który zdajesz na swoich studiach, podsumowującym całą zdobytą przez Ciebie wiedzę, umiejętności jej zastosowania oraz kompetencje społeczne. Podejście do niego wymaga systematycznej pracy na wszystkich przedmiotach już od pierwszego roku studiowania. Szczegółowe warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego określone są w par. 41 Regulaminu Studiów.
  • Egzamin dyplomowy składasz przed Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzi promotor Twojej pracy, wyznaczony przez niego recenzent oraz przewodniczący (pkt. w par. 41 Regulaminu studiów). W trakcie egzaminu dyplomowego odpowiadasz na pytania dotyczące Twojej pracy dyplomowej oraz pytania z zakresu kierunku i specjalności, którą studiowałeś. Przygotuj się zatem starannie z zakresu problematyki podejmowanej w pracy oraz literatury, na której bazowałeś pisząc pracę oraz przypomnij sobie nabytą w trakcie studiów wiedzę sugerując się pytaniami egzaminacyjnymi dostępnymi w zakładce Studenci/Zagadnienia na egzamin dyplomowy.
  • Na ocenę, którą uzyskasz na dyplomie składać się w proporcjach określonych w Regulaminie Studiów (par. 43) będzie zarówno ocena Twojej pracy dyplomowej (średnia oceny wystawionej przez promotora i recenzenta pracy), ocena Twoich odpowiedzi na zadane w trakcie egzaminu pytania, jak i średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w trakcie Twoich studiów (pkt. 11 par. 40 Regulaminu studiów). Pamiętaj zatem, że egzamin dyplomowy podsumowuje całokształt uzyskanych przez ciebie w trakcie studiów efektów kształcenia odzwierciedlonych zarówno w ocenach, które uzyskiwałeś, jak i kompetencjach, które zademonstrowałeś w pracy dyplomowej oraz przy składaniu egzaminu dyplomowego.