EN

Strona główna Studenci Informator dla studentów WSPARCIE DLA STUDENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

WSPARCIE DLA STUDENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

21-10-2017

Specjalne potrzeby edukacyjne to „potrzeby, które w toku rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub powstałe z innych przyczyn trudności w uczeniu się” (Reforma Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, MEN, Warszawa 1998, s. 111).

Specjalne potrzeby edukacyjne to potrzeby szczególnie osób:

 • z niepełnoprawnością;
 • niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • szczególnie uzdolnionych;
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • przewlekle chorych;
 • przeżywających sytuacje kryzysowe lub traumatyczne;
 • mających niepowodzenia edukacyjne;
 • ze środowisk zaniedbanych;
 • z trudnościami adaptacyjnymi.

Pamiętaj! Jeśli, któraś z tych sytuacji dotyczy Ciebie - poinformuj nauczyciela akademickiego o swoich specjanych potrzebach edukacyjncych oraz poproś go o wsparcie, np. o dostosowanie materiałów wykorzystywanych na zajęciach do Twoich potrzeb.

Formy wspomagania studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez Akademię Pedagogiki Specjalnej
Kandydaci na studia otrzymują informację o udogodnieniach, stypendiach, alternatywnych formach egzaminów.

Dla studentów ze znaczną niepełnosprawnością ruchową na terenie Warszawy zapewniamy transport z domu/akademika na uczelnię transportem specjalistycznym lub dla osób poruszających się własnym samochodem wydajemy zgody na wjazd na parking dla pracowników APS.

Studenci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mają prowadzone zajęcia w najbardziej dostępnych salach, w miarę możliwości w budynku C, aby ograniczyć potrzebę przemieszczania się, co jest kłopotliwe zwłaszcza w okresach zimowych.

Dla studentów ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz studentów niewidomych proponujemy usługę asystentów wspierających w poruszaniu się po obiektach APS oraz innych czynnościach umożliwiających studiowanie (np. pomoc w notatkach, skanowanie materiałów dydaktycznych itp.).

Dla studentów z wadą wzroku i wadą słuchu proponujemy oddzielne lektoraty z języka obcego. Lektoraty prowadzone są w małych grupach w dostosowanej formie (dla studentów z wadą słuchu prowadzone są głównie w formie pisanej, natomiast dla osób z wadą wzroku realizowany jest program zajęć w formie ustnej wspieranej tekstami w języku brajla).

Dla nowych studentów niewidomych oferujemy kurs orientacji przestrzennej, dzięki któremu zapoznają się z obiektami APS oraz bliskim otoczeniem.
Studenci niewidomi mogą wypożyczyć urządzenie step hear które pomaga w lokalizacji na uczelni. Informacje podawane w postaci komunikatów głosowych znajdują się w strategicznych punktach na uczelni (dziekanaty).
W razie potrzeby realizowana jest też oddzielna grupa z przedmiotu Technologia Informacyjna dla studentów niewidomych z wykorzystaniem sprzętu wspierającego ( np. powiększalniki, oprogramowanie czytające itp).

Aule i sala surdopedagogiki wyposażone są w systemy wzmacniające dźwięk, współpracujące z aparatami słuchowymi, a studenci z wadą słuchu mogą wypożyczyć systemy FM z pętlą indukcyjną lub słuchawkami. Ponadto uczelnia wyposażona jest w przenośny system głośników bezprzewodowych, radium który wraz z mikrofonem może być szybko umieszczony w dowolnej Sali.
Studenci z wadą słuchu wspierani są przez tłumaczy języka migowego na zajęciach dydaktycznych.

Studenci niepełnosprawni mogą uzyskać zgody na nagrywanie wykładów oraz mogą zabiegać o otrzymywanie materiałów dydaktycznych prezentowanych na zajęciach w formach elektronicznych. Pamiętaj jednak o prawach autorskich wykładowcy i nie umieszczaj otrzymanych plików na stronach internetowych, do których dostęp mają postronne osoby.

Każdy student niepełnosprawny wypełniający ankietę rejestracyjną podaje swój adres mailowy na który otrzymuje newsletter z ważnymi informacjami (terminy składania wniosków o stypendia specjalne, informacje o innych programach i stypendiach PFRON, oferty pracy, ważne wydarzenia dotyczące osób niepełnosprawnych itp.), ponadto w razie potrzeby uzyskuje pomoc w wypełnieniu tych dokumentów i wniosków.

W trakcie sesji studenci niepełnosprawni mogą mieć przeprowadzane egzaminy w dostosowanej formie. W zależności od potrzeb są to testy z powiększonym drukiem, pomoc asystenta lub tłumacza języka migowego, wydłużony czas egzaminu.

Studenci niepełnosprawni mogą też korzystać z porad psychologicznych na uczelni.

Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych znając ich stan zdrowia oraz sytuację i dokumentację pomaga w kontaktach z wykładowcami, reguluje sprawy związane ze zwiększoną absencją na zajęciach, opiniuje pisma i podania oraz proponuje rozwiązania problemów.

Nauczyciele akademiccy pracujący w Akademii Pedagogiki Specjalnej mają dostęp do materiałów zawierających wskazania do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Przypominamy, poinformuj prowadzącego zajęcia o swoich specjalnych potrzebach edukacyjnych, by mógł zaoferować Ci adekwatne wsparcie.

Co każdy student może zrobić, by wspomóc swoich kolegów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bardzo ważna jest sprzyjająca postawa otoczenia - bądź zatem przyjazny i jeśli Twój kolega/koleżanką zwrócą się do Ciebie o pomoc, udziel jej.

Pamiętaj również, że wśród studentów mogą być osoby, których dotyczą przewlekłe choroby somatyczne (np. padaczka, astma).

W przypadku padaczki mogą pojawić sie ataki. Pomocne, gdy atak się zbliża i trwa są:

 • zachowanie spokoju, powolne mówienie do osoby, zabranie gapiów;
 • usunięcie niebezpiecznych przedmiotów z otoczenia lub przeprowadzenie osoby w bezpieczne miejsce;
 • mierzenie czasu trwania ataku;
 • po ustąpieniu konwulsji należy ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej ustalonej;
 • po pewnym czasie zapytanie czy osoba nie potrzebuje zmiany pozycji;
 • delikatne i spokojne mówienie, które pomaga wrócić do rzeczywistości.

W przypadku astmy również mogą pojawiać się ataki. W czasie ich trwania pomaga:

 • spokojne zachowywanie się;
 • użycie medykamentów, jeśli to konieczne;
 • rozluźnienie ubrania i ciasnych zapięć;
 • popijanie małymi łykami letniej cieczy (woda).

Pamiętaj, by w opisanych powyżej sytuacjach skontaktować się z  pogotowiem (numer 999).

 

Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych - mgr Wojciech Polak
Budynek C, parter, pokój 3065
e-mail: wpolak@aps.edu.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 9:00-15:00
tel. 022 89-36-00 (wew. 3063)

Dodatkowe informacje:
zakładka pomoc dla osób niepełnosprawnych