EN

W trakcie Twojego kształcenia mogą wystąpić sytuacje, kiedy będziesz potrzebował dodatkowego czasu lub szczególnych warunków, by zrealizować swoje zadania. Do sytuacji takich zaliczyć można:

 • niezaliczenie przedmiotu;
 • otrzymanie oceny niedostatecznej z przedmiotu kończącego się egzaminem bądź zaliczeniem z oceną;
 • skreślenie z listy studentów;
 • przedłużającą się choroba lub inne wypadki losowe;
 • zmianę uczelni, kierunku, specjalności lub formy studiów;
 • brak satysfakcjonującego Twoje ambicje programu kształcenia.

Pamiętaj, że w każdej trudnej sytuacji odpowiedni przedstawiciele APS będą Ci służyć wsparciem i poradą. Zatem po pierwsze zwróć się zawsze do Doradcy studenta dla Twojego roku oraz zdobądź szczegółowe informacje, jak wybrnąć z chwilowego impasu w Dziekanacie Twojego Wydziału oraz u Prodziekanów Wydziału. Zapoznaj się także w rozwiązaniami dla tych sytuacji zawartymi w Regulaminie Studiów.

Niektórych z powyższych sytuacji można uniknąć, staraj się zatem permanentnie kontrolować przebieg swojego kształcenia, systematycznie realizować zadania zaliczeniowe, przygotowywać się do zaliczeń, a także unikaj myślenia typu „jakoś to będzie”, „pomyślę o tym jutro”.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W TRUDNYCH SYTUACJACH
Brak zaliczenia przedmiotu lub ocena niedostateczna

 1. Jeśli nie zaliczyłeś lub otrzymałeś ocenę niedostateczną z maksimum z dwóch przedmiotów, ale jednocześnie otrzymałeś nie mniej niż  20 punktów ECTS w danym semestrze, możesz ubiegać się o warunkowy wpis na następny semestr (więcej w paragrafie 31 Regulaminu Studiów)
 2. W innych sytuacjach możesz się ubiegać o zezwolenie na powtarzanie semestru studiów. Nie dotyczy to studentów pierwszego roku oraz osób, które już powtarzały dany etap studiów. Szczegółowe zasady znajdziesz w paragrafie 32 Regulaminu studiów.
 3. Jeżeli otrzymałeś ocenę niedostateczną z przedmiotu realizowanego w formie wykładów lub wykładów i ćwiczeń i kończącego się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem możesz przystąpić do egzaminu poprawkowego. Szczegółowe informacje znajdziesz w paragrafie 30 Regulaminu Studiów. W przypadkach spornych studentowi przysługuje prawo zdania egzaminu komisyjnego na zasadach określonych w Regulaminie studiów w paragrafie 31.

Skreślenie z listy studentów

 1. W przypadku skreślenia z listy studentów możesz starać się o wznowienie studiów. Następuje ono na zasadzie określonej przez Rektora odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne. Wznowić możesz studia na tym samym kierunku, specjalności i profilu, a jeśli aktualna oferta uczelni nie zawiera odpowiedniego kierunku i specjalności dziekan może zaproponować Ci kierunek, specjalność, profil o zbliżonym programie kształcenia (par. 21 Regulaminu Studiów).
 2. Jeśli zostałeś skreślony z listy studentów na I roku możesz się starać o ponowne przyjęcie na studia na ogólnych zasadach rekrutacji na studia wyższe (par. 21 Regulaminu Studiów).
 3. Możesz starać się o wznowienie studiów dopiero po zatarciu kary, jeżeli zostałeś skreślony z listy studentów ze względu na orzeczenie komisji dyscyplinarnej (par.33 Regulaminu Studiów).
 4. Jako student, który został skreślony z listy studentów ze względu na niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub niezdanie egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub niezłożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie możesz ubiegać się o wznowienie studiów. Etap wznowienia określa Dziekan (par. 40 Regulaminu Studiów).

Ważne wydarzenia losowe

 1. Jeżeli ukończyłeś pierwszy rok studiów i nie możesz realizować obowiązującego planu ze względu na ważne wydarzenia losowe możesz ubiegać się składając podanie do Dziekana Twojego Wydziału o Indywidualną Organizację Studiów. Dokładną informację na temat wymagań dotyczących tej formy studiowania znajdziesz w paragrafie 14 Regulaminu studiów.
 2. W przypadku długotrwałej choroby lub innych ważnych wypadków losowych możesz skorzystać z urlopu, który przyznaje Dziekan Twojego Wydziału na zasadach przewidzianych w par. 34 Regulaminu Studiów. Zachowujesz wówczas uprawnienia studenckie z zastrzeżeniem postanowień regulaminu przyznawania pomocy materialnej w APS. W trakcie urlopu, za zgodą Dziekana, możesz realizować część zajęć dydaktycznych.

Zmiana uczelni, kierunku, specjalności lub formy studiów

 1. W sytuacji, kiedy chcesz się przenieść do innej uczelni musisz mieć zaliczony pierwszy rok studiów oraz dopełnione wszystkie obowiązki wobec Akademii (par. 16 Regulaminu Studiów).
 2. Jeśli chcesz zmienić kierunek, specjalność lub formę studiów w Akademii skieruj prośbę do Dziekana. Może on Ci wtedy wyznaczyć różnice programowe, które będziesz musiał zrealizować w wyznaczonym terminie (par. 20 Regulaminu Studiów).
 3. Istnieje także możliwość, byś realizował część przedmiotów na swoim kierunku podstawowym w innej uczelni krajowej lub zagranicznej po określeniu przez Dziekana warunków uznania przedmiotów zaliczonych w innej uczelni i włączenia ich do programów studiów (par. 22 Regulaminu studiów).

Dla ambitnych, czyli dla Ciebie

 1. Jeżeli ukończyłeś pierwsze dwa lata studiów (dot. studentów studiów jednolitych magisterskich) lub pierwszy rok studiów (dot. studentów studiów pierwszego stopnia) lub jesteś na pierwszym roku studiów drugiego stopnia i uzyskałeś odpowiednią średnią ocen (par. 13 Regulaminu Studiów) możesz ubiegać się o studiowanie według Indywidualnego Programu Kształcenia.
 2. W ramach Indywidualnego Programu Kształcenia możesz rozszerzyć efekty kształcenia w zakresie studiowanego przez siebie kierunku lub specjalności bądź połączyć dwie lub więcej specjalności w obrębie jednego kierunku lub też wziąć udział w pracach badawczych na zasadach określonych szczegółowo w par 13 Regulaminie Studiów.

Zamieszczone na stronie uczelni wzory podań ułatwią Ci rozpoczęcie realizacji działań zmierzających do rozwiązania wszystkich opisanych powyżej sytuacji.