EN

Program Erasmus + szkolnictwo wyższe /mobilność edukacyjna/
Student ma możliwość zrealizowania części swoich studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej, dzięki czemu będzie miał szansę podniesienia swoich kompetencji językowych w zakresie języka obcego stanowiącego język wykładowy w danej uczelni oraz zdobycia nowych doświadczeń społecznych i kulturowych.
Oprócz studiów, nie tylko studenci ale również absolwenci, mogą wyjechać również na praktykę.
Na studia można wyjechać na okres od 3 do 24 miesięcy w obrębie jednego, tego samego, roku akademickiego, na praktykę natomiast od 2 do 12 miesięcy. 

3 najważniejsze kwestie dla sukcesu udziału w Erasmus

 1. Pamiętaj, że udział w Programie Erasmus mogą wziąć te osoby, które uzyskały minimum średnią ocen 4,0 przynajmniej z poprzedniego semestru (studenci I roku studiów I st. lub jednolitych magisterskich) lub roku kształcenia. Zadbaj zatem o dobre wyniki w nauce z odpowiednim wyprzedzeniem!
 2. Wybierając uczelnię, w której chciałbyś studiować weź pod uwagę, że musisz wykazać się rozszerzoną znajomością obowiązującego tam języka wykładowego potwierdzoną certyfikatem, równoważnym dokumentem lub egzaminem złożonym w Studium Języków Obcych w APS. Zatroszcz się o swoje kwalifikacje w zakresie wymaganego języka obcego!
 3. W konkursie do Programu Erasmus najwyżej oceniane są te osoby, które mogą udokumentować dodatkową aktywność naukową, społeczną i/lub kulturalną, jak także mają sprecyzowane zainteresowania potwierdzone współpracą z nauczycielem APS oraz realizowały zajęcia fakultatywne w języku obcym. Rozwijaj swoje umiejętności i talenty naukowe, artystyczne i społeczne przed startem do konkursu.

3 najważniejsze kryteria wyboru uczelni partnerskiej

 1. Zapoznaj się ze spisem uczelni partnerskich Akademii Pedagogiki Specjalnej
 2. Wybierając uczelnię sprawdź, czy oferowany przez nią kierunek studiów jest taki sam lub pokrewny ze studiowanym przez Ciebie w APS.
 3. Sprawdź czy na danym kierunku studiów uczelnia partnerska oferuje studentom Erasmus przedmioty, które będą dla Ciebie atrakcyjne.
 4. Zobacz, czy długość oferowanego kursu dla studentów Erasmus oraz warunki finansowe są zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

KTO?
W Programie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci, którzy:
1. chcieliby wyjechać na studia i w chwili składania wniosku są studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych:

 • od drugiego do siódmego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • od drugiego do szóstego semestru studiów pierwszego stopnia,
 • pierwszego roku studiów drugiego stopnia,
 • od drugiego do piątego semestru studiów trzeciego stopnia;

2. chcieliby wyjechać na praktykę w trakcie studiów lub po studiach i w chwili składania wniosku są studentami „APS” - studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych:

 • od drugiego do dziewiątego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • od drugiego do szóstego semestru studiów pierwszego stopnia,
 • pierwszego roku studiów drugiego stopnia,
 • od drugiego do ósmego semestru studiów trzeciego stopnia;

3. uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 z:

 • pierwszego semestru studiów w przypadku studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • poprzedniego roku studiów w przypadku studentów starszych lat jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
 • ostatniego roku ukończonych studiów pierwszego stopnia w przypadku studentów studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • ostatniego roku ukończonych studiów drugiego stopnia lub poprzedniego roku studiów studentów studiów trzeciego stopnia

4. posiadają znajomość języka – właściwego dla deklarowanych studiów – na poziomie co najmniej rozszerzonym, potwierdzonym przez międzynarodowy certyfikat językowy lub wewnętrzny egzamin przeprowadzony przez Studium Języków Obcych APS,
5. w przypadku języków europejskich innych niż angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański, przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka w stopniu umożliwiającym odbycie studiów zagranicą,
6. uzyskali od nauczyciela akademickiego APS rekomendację do udziału w Programie Erasmus, zatwierdzoną przez kierownika zakładu, katedry lub instytutu,
7. złożyli uczelnianemu koordynatorowi Programu Erasmus w wyznaczonym terminie:

 • wypełniony formularz aplikacyjny,
 • list motywacyjny w języku polskim,
 • CV w języku polskim,
 • dodatkowe dokumenty, np. opinia opiekuna koła naukowego, do którego należy kandydat, opinie z odbytych praktyk, zaświadczenia z organizacji uczelnianych i pozauczelnianych

8. odbyli z wynikiem pozytywnym rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Kwalifikacyjną ds. naboru studentów APS do Programu Erasmus+.

JAK?
1. Zapoznaj się z informacjami na temat udziału w Erasmus dostępnymi na stronie www Uczelni.
2. Sprawdź zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie, czy spełniasz wszystkie wymogi formalne. W razie wątpliwości lub pytań zwróć się do swojego Doradcy Studenta lub koordynatora programu Erasmus w APS dr Antoniny Adamowicz-Hummel w Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą pokój: 3231, tel.: (22) 589-36-15.
3. Zapoznaj się harmonogramem udziału w konkursie do programu Erasmus dostępnym na stronie www Uczelni i zacznij gromadzić konieczne dokumenty oraz planuj kolejne działania, które pozwolą Ci uzyskać sukces w konkursie.

GDZIE?
APS współpracuje w zakresie Programu Erasmus z ponad 20 uczelniami zagranicznymi w takich krajach, jak Francja, Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Turcja, Belgia, Dania, Holandia, Niemcy, Czechy, Węgry, Estonia, Szwecja, Irlandia, Chorwacja.
W uczelniach tych możesz zrealizować część swoich studiów na takim samym bądź pokrewnym kierunku studiów. Dokładne nazwy kierunków studiów dostępnych w wyżej wymienionych uczelniach, czas możliwego pobytu tam oraz ilość miejsc dla studentów APS znajdziesz w zakładce dotyczącej uczelni partnerskich.
Wybierając uczelnię sprawdź na jej stronie internetowej czy w ofercie dla studentów Erasmus znajdą się przedmiotu, które są dla Ciebie interesujące.

Dodatkowe informacj
Doradca Studenta dla Twojego roku
Koordynator Programu Erasmus w APS dr Antonina Adamowicz-Hummel
Strona www APS: zakładka Studenci/Erasmus
strona www dotycząca programu Erasmus