EN

We wspomnianym już Regulaminie Studiów znajdziesz spis Twoich praw i obowiązków. Poniżej przedstawiamy je wszystkie.

POSIADASZ PRAWO DO:

 1. zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych i kulturalnych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków Uczelni oraz całości zbiorów bibliotecznych Akademii zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów Akademii;
 2. uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne Akademii za pośrednictwem organów samorządu studentów;
 3. zgłaszania do władz Akademii postulatów dotyczących programów kształcenia oraz spraw związanych z procesem kształcenia i sytuacji socjalno-bytowej studentów;
 4. studiowania poza swoim kierunkiem podstawowym, także na innych uczelniach;
 5. realizowania części programu kształcenia na innej uczelni krajowej lub zagranicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych odrębnymi przepisami;
 6. zaliczania przedmiotów realizowanych na innych uczelniach;
 7. przeniesienia się na inną uczelnię;
 8. wyboru modułów fakultatywnych w ramach kierunku studiów na zasadach określonych w zarządzeniu dziekana o organizacji roku;
 9. studiowania według Indywidualnego Programu Kształcenia (IPK);
 10. studiowania według Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS);
 11. studiowania według Indywidualnego Planu Studiów (IPS);
 12. uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Uczelnię, na terenie Uczelni (potwierdzonego certyfikatem);
 13. oceniania procesu dydaktycznego i kadry nauczycielskiej;
 14. korzystania z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich w czasie ich dyżurów, dostępnych dla studentów wszystkich form studiów;
 15. uzyskania wpisu od prowadzącego przedmiot do karty przebiegu studiów wygenerowanej ze swojego konta w systemie USOS;
 16. wglądu w swoją pracę, podlegającą ocenie, w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyniku;
 17. uczestniczenia w badaniach naukowych i zrzeszania się w organizacjach studenckich działających w Akademii;
 18. otrzymywania nagród i wyróżnień;
 19. otrzymywania stałej i doraźnej pomocy materialnej, jeśli spełniaa warunki określone w odrębnych przepisach;
 20. bezpłatnej opieki lekarskiej i ochrony zdrowia na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 21. zapewnienia pomocy, w sytuacji niepełnosprawności lub przewlekłej choroby, w uczestnictwie w ofercie dydaktycznej Akademii na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 22. wglądu do informacji będących podstawą rozliczenia semestru, zgromadzonych w uczelnianych bazach danych;
 23. ubiegania się o usprawiedliwienie i ustalenie warunków zaliczenia u prowadzącego zajęcia w przypadku uzasadnionej, krótkotrwałej nieobecności na zajęciach dydaktycznych;
 24. poszanowania swej godności przez każdego członka społeczności akademickiej.

OBOWIĄZKI
Do podstawowych obowiązków studenta należy postępowanie zgodne z treścią ślubowania, Kodeksem Etyki Studenta oraz Regulaminu Studiów.
Inne Twoje obowiązki to:

 1. zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych przez program kształcenia dla podjętego przez niego kierunku studiów;
 2. przestrzeganie przepisów obowiązujących w Akademii oraz zasad współżycia społecznego;
 3. uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów obowiązkowych i wybranych przez niego przedmiotów fakultatywnych;
 4. uzyskiwanie zaliczeń wszystkich zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów w wyznaczonych terminach;
 5. współpraca w działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia;
 6. przygotowywanie prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich;
 7. dbanie o godność studenta i dobre imię Akademii;
 8. poszanowanie godności wszystkich członków społeczności akademickiej;
 9. poszanowanie mienia Akademii;
 10. złożenie oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.