EN

Strona główna Studenci Informator dla studentów OSOBY, U KTÓRYCH STUDENCI MOGĄ UZYSKAĆ POMOC I WSPARCIE W TRAKCIE EDUKACJI W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

OSOBY, U KTÓRYCH STUDENCI MOGĄ UZYSKAĆ POMOC I WSPARCIE W TRAKCIE EDUKACJI W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

30-10-2018

Pracownicy Akademii oprócz działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Uczelni w sposób aktywny uczestniczą w różnych aspektach Twojego studiowania. Dowiedz się więcej o tym, co dla Ciebie robią oraz czym mogą Ci służyć osoby pracujące w APS, Samorząd Studentów oraz Starosta Grupy.

J. M. Rektor APS

 • wspieranie inicjatyw studenckich: kulturalnych i edukacyjnych, studenckich przedsięwzięć biznesowych, dofinansowanie działalności Samorządu Studentów, rozpatrywanie projektów współpracy studentów z organizacjami pozauczelnianymi oraz odwołań od decyzji innych organów i władz, zadania określone w Statucie APS

Prorektor ds. Nauki

 • dofinansowanie działalności kół naukowych, udziału w konferencjach naukowych, wydawanie opinii o projektach naukowych studentów, rozpatrywanie uwag i sugestii dotyczących stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.

Prorektor ds. kształcenia

 • rozpatrywanie uwag dotyczących regulaminu studiów i jego realizacji w APS, systemu pomocy materialnej i dostępu do miejsc w domach studenckich, przyjmowanie sugestii dotyczących planów kształcenia i systemu praktyk i staży studenckich.

Dziekan i Prodziekani Wydziałów

 • rozpatrywanie wszelkich trudnych kwestii związanych ze studiowaniem na danym kierunku, wsparcie w sprawach spornych z nauczycielami akademickimi, zgodnie z zadaniami określonymi w Regulaminie studiów APS.

Pracownik Dziekanatu

 • wydawanie zaświadczeń o studiowaniu, informacji o decyzjach Dziekana, Prodziekanów dotyczących składanych przez studenta podań, a także odpowiadanie na Twoje pytania dotyczące studiów.

Informacje o dniach i godzinach pracy Dziekanatu znajdziesz klikając na następujące linki:

Dziekanat Wydziału Nauk Pedagogicznych

Dziekanat Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych

Dziekanat Kolegium Edukacji Artystycznej

Dyrektor Instytutu

 • przyjmowanie uwag do planu kształcenia i jego organizacji.

Informacje na temat Instytutów, ich kierowników oraz pracowników znajdziesz klikając na linki:
Wydział Nauk Pedagogicznych:

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki Specjalnej

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych:

Instytut Filozofii i Socjologii

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Instytut Psychologii

Kolegium Edukacji Artystycznej

Sekretarz Instytutu

 • informacje na temat dyżurów pracowników oraz ułatwianie kontaktu z pracownikami Instytutu.

Promotor Pracy Dyplomowej

 • prowadzenie i złożenie pracy dyplomowej oraz uzgadnianie terminu obrony pracy dyplomowej, wyznaczenie recenzentów.

Doradca Studenta

 • porady w zakresie wyboru specjalności, proseminarium i seminarium dyplomowego, kwestie trudne we współpracy z jednostkami w APS i nauczycielami akademickimi, wszelkie uwagi dotyczące trybu i jakości kształcenia w APS

Informacje na temat doradców studentów znajdziesz na następujących stronach:

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opiekun Praktyk

 • wsparcie w zakresie współpracy z instytucją przyjmującą na praktyki i staże, dokumentacja przebiegu praktyk i staży, zatwierdzenie realizacji praktyk i staży, zatwierdzenie indywidualnego trybu realizacji praktyk i staży

Zarząd Samorządu Studentów

 • opiniowanie podań o pomoc materialną, miejsce w domu studenta, wszystkie kwestie trudne związane ze studiowaniem

Starosta Grupy Studenckiej

 • reprezentowanie grupy studenckiej w sprawach dydaktycznych i administracyjnych.