EN

Strona główna Studenci Informator dla studentów OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

30-10-2018

Studenci objęci systemem USOS wszelkich opłat związanych z odbywaniem studiów dokonują na indywidualne konto bankowe z systemu USOS.

Opłaty za usługi edukacyjne (czesne) na studiach niestacjonarnych studenci nieobjęci systemem USOS, dokonują na wydzielone konto bankowe Akademii nr 14 1060 0076 0000 3210 0017 5892.

Opłaty za pozostałe usługi edukacyjne, duplikaty indeksu i legitymacji studenckiej oraz opłatę za dyplom na studiach niestacjonarnych studenci nieobjęci systemem USOS, dokonują na wydzielone konto bankowe Akademii nr 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993.

Wnoszenie opłat za świadczone w Akademii usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych (czesne) może być dokonywane według wyboru Studenta:

a) w formie jednorazowej opłaty semestralnej płatnej:

  • w semestrze zimowym w terminie do dnia: 15 września (rekrutacja lipcowa);  15 października (rekrutacja wrześniowa).
  • w semestrze letnim w terminie do dnia 28 lutego

b) bądź w formie dwóch opłat (rat) semestralnych płatnych:

  • w semestrze zimowym w terminach do dnia 15 września (rekrutacja lipcowa) i 15 października (rekrutacja wrześniowa) oraz do dnia 30 listopada
  • w semestrze letnim w terminach do dnia 28 lutego oraz do dnia 31 maja

Wyboru jednej z form płatności określonych za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, student dokonuje co semestr w terminach:

  • do dnia 5 września (rekrutacja lipcowa) i 5 października (rekrutacja wrześniowa) w przypadku opłat za semestr zimowy;
  • do dnia 5 lutego w przypadku opłat za semestr letni; poprzez złożenie stosownej deklaracji w systemie USOS.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 oraz informacje o możliwości odstąpienia od umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne wiążącej studenta z Akademią określa Zarządzenie nr 147/2018 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 6 czerwca 2018 r.