EN

Funkcjonowanie w społeczności akademickiej wymaga znajomości obowiązujących w niej obyczajów, form towarzyskich oraz reguł grzeczności. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Dzięki temu nie tylko uchronisz się przed popełnieniem faux pas, ale również przyczynisz się do kreowania atmosfery wzajemnego szacunku na uczelni.

Jak zwracać się do pracowników Akademii?

W rozmowach oraz korespondencji z Władzami Uczelni, nauczycielami akademickimi oraz pozostałymi pracownikami APS należy używać określeń zgodnych z pełnionymi przez określone osoby funkcjami, tytułami i stopniami naukowymi  oraz sformułowań zgodnych z ogólnospołeczną konwencją, dla przykładu:

 • Jego Magnificencja Rektor APS profesor zwyczajny doktor habilitowany Stefan Kwiatkowski lub dopuszczalny skrót: J.M. Rektor APS prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski;
 • Szanowny Pan Prorektor do spraw nauki doktor habilitowany profesor APS Jarosław Rola lub dopuszczalny skrót: Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jarosław Rola;
 • Szanowna Pani Prorektor do spraw kształcenia doktor habilitowany profesor APS Barbara Marcinkowska lub dopuszczalny skrót: Prorektor ds. kształcenia dr hab. prof. APS Barbara Marcinkowska;
 • Szanowny Pan Dziekan Wydziału (nazwa odpowiedniego wydziału, tytuły i stopnie naukowe pełne lub w wersji skróconej, imię i nazwisko);
 • Szanowny Pan/Pani Prodziekan (pełna nazwa funkcji, nazwa odpowiedniego wydziału, tytuły i stopnie naukowe pełne lub w wersji skróconej, imię i nazwisko);
 • Szanowny Pani Kanclerz APS  magister Wiesława Nasierowska;
 • Szanowna Pani Kwestor magister Aneta Lipińska;
 • Wysoki Senacie APS – zwrot do członków Senatu;
 • Szanowna Rada Wydziału (pełna nazwa odpowiedniego wydziału);
 • Szanowny Pan/Pani Dyrektor Instytutu (pełna nazwa instytutu, tytuły i stopnie naukowe, imię i nazwisko).

Do nauczycieli akademickich należy zwracać się zgodnie z ich tytułami i stopniami naukowymi używając w formalnych pismach wszystkich posiadanych przez nich stopni i tytułów naukowych, w mniej formalnej korespondencji oraz zwrotach w codziennych rozmowach najwyższego posiadanego przez nich stopnia lub tytułu naukowego, dla przykładu Szanowny Panie Magistrze, Szanowna Pani Doktor, Szanowna Pani Profesor (imię i nazwisko). Pamiętaj, że odmiennie niż w szkole średniej gdzie do każdego nauczyciela przyjęło się zwracać per profesor, na uczelni wyższej w ten sposób zwracamy się tylko do osób będących profesorami zwyczajnymi lub nadzwyczajnymi.

Korespondencję z pracownikami APS należy rozpoczynać od bezpośredniego zwrotu do osoby z zachowaniem wyżej wymienionych form:

 • dla przykładu: Szanowny Pan Dziekan Wydziału (nazwa wydziału) Profesor Doktor Habilitowany (imię i nazwisko) lub używając skrótowych form tytułów

Kończyć korespondencję należy formalnymi zwrotami, dla przykładu:

 • z poważaniem;
 • łączę wyrazy szacunku etc.

Podpisuj wiadomości e-mailowe, które wysyłasz do pracowników uczelni.

UWAGA!
W korespondencji oraz rozmowach z pracownikami APS nie należy używać samego imienia np. Pani Jadwigo lub Panie Heniu, zwrotów Witam, Czołem, Dobry wieczór, pa, pozdrawiam, do usłyszenia, odpisz szybko!

Jeśli nie jesteś pewien, jakie tytuły/stopnie naukowe lub funkcje w Uczelni posiada osoba, z która umówiony jesteś na spotkanie sprawdź je przed spotkaniem na stronie www Akademii lub na wizytówce przy drzwiach gabinetu, w którym dana osoba rezyduje.

Zadbaj również o profesjonalny adres e- mail (np. taki zawierający Twoje imię i nazwisko, symbol @ oraz nazwę domeny). Unikaj wysyłania wiadomości z adresów zawierających w nazwie przezwiska czy zwroty powszechnie uznawane za nieformalne lub wulgarne. 
Należy dbać również o poprawność językową maili. 

Jak zachowywać się na wykładach i ćwiczeniach?
Przed wejściem do sali nauki:

 • pozostaw wierzchnie okrycie i inne zbędne na zajęciach rzeczy w szatni;
 • schowaj ewentualne spożywane w przerwie napoje i żywność;
 • wyłącz lub wycisz telefon komórkowy.

Wchodząc do sali nauki pamiętaj, aby:

 • jako pierwszych  przepuścić w wejściu prowadzącego i osoby niepełnosprawne;
 • pomóc niepełnosprawnym kolegom zająć dogodne dla nich miejsce;
 • nie przepychać się i nie potrącać innych ;
 • nie siadać w ostatnich ławkach, jeśli te są zatłoczone, a są miejsca w ławkach bliżej przodu sali;
 • powitać prowadzącego;
 • staraj się nie spóźniać. Jeśli jednak zdarzy się taka sytuacja, wejdź do sali w sposób, który  nie dekoncentruje prowadzącego i uczestników zajęć.

W trakcie wykładów, ćwiczeń i seminariów:

 • staraj się nie rozmawiać z kolegami na tematy nie związane z tokiem zajęć;
 • nie przerywaj prowadzącemu, a pytania zadawaj w chwilach do tego przeznaczonych, zgłaszając je przez podniesienie ręki w górę;
 • używaj komputera tylko do notatek;
 • staraj się uczestniczyć w zajęciach adekwatnie do ich formy i proponowanych rodzajów aktywności;
 • jeżeli musisz wyjść w trakcie zajęć i jest to zaplanowane uzgodnij to na początku zajęć z prowadzącym i opuść salę starając się jak najmniej przeszkodzić innym w nauce;
 • jeśli musisz wyjść w trakcie nauki i jest to nagłą potrzeba uczyń to zachowując jak największą ciszę.

Po zakończeniu wykładu lub ćwiczeń:

 • uporządkuj miejsce, które zajmowałeś;
 • pomóż w opuszczeniu sali niepełnosprawnym kolegom;
 • pożegnaj się z prowadzącym.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest korzystanie z prywatnych komputerów w celach rozrywkowych lub jakichkolwiek poza sporządzaniem lub korzystaniem z notatek związanych z nauczanymi treściami.

Na praktykach uczelnianych…

 • reprezentujesz  APS i jesteś nadal studentem, stąd pamiętaj o:
  • przestrzeganiu Regulaminu Studiów i zasad etycznych obowiązujących Ciebie jako studenta APS;
  • punktualności i usprawiedliwianiu wszelkich zmian w terminach praktyk z opiekunem praktyk oraz osobami mającymi nad Tobą pieczę w miejscu praktyk;
  • odpowiednim do danego środowiska pracy ubiorze;
  • przestrzeganiu ogólnospołecznych zasad kultury osobistej.

UWAGA!
Pamiętaj, że na praktykach musisz wykorzystać nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także nabyte w trakcie studiów kompetencje społeczne adekwatne do środowiska, w którym się znajdziesz.

Podczas egzaminów, zaliczeń, obron pracy dyplomowej oprócz wykazania się wiedzą zadbaj o:

 • odpowiedni stonowany strój;
 • życzliwe nastawienie;
 • pozostawienie materiałów „pomocniczych” przed salą egzaminacyjną;
 • odpowiednie do sytuacji zachowanie się.

A w przerwach pomiędzy nauką czas na kulturalny relaks:

 • przy książce w czytelni APS;
 • przy kawie lub herbacie w barkach lub klubie uczelnianym;
 • w słońcu na patio uczelnianym lub
 • spacerach po zielonych terenach wokół uczelni.

UWAGA!
Pamiętaj, że będąc na terenie uczelni na przerwach również obowiązuje Cię kulturalny język komunikacji i odpowiednie zachowanie się.

W windzie, na korytarzach, na patio i wokół budynków APS dbaj o to, by:

 • przepuszczać w drzwiach windy, przejściach, korytarzach osoby niepełnosprawne, starsze i znajdujące się w szczególnej potrzebie;
 • nie zostawiać śmieci i nieporządku;
 • nie tarasować przejść siedząc lub leżąc na podłodze, do wypoczynku lub nauki wykorzystuj ławki, krzesła i inne miejsca do tego przeznaczone;
 • w konwersacji z innymi nie podnosić głosu i nie używać wulgaryzmów;
 • nie ośmieszać i obmawiać członków społeczności akademickiej, w tym pracowników APS oraz innych studentów.

UWAGA!
Bycie studentem APS to także demonstrowanie wysokich standardów kultury osobistej, której powinieneś dać wyraz nie tylko na zajęciach i wobec nauczycieli akademickich, ale także poza murami Uczelni.