EN

Strona główna Studenci Erasmus+ Kto może się ubiegać o stypendium

Kto może się ubiegać o stypendium

29-11-2019

DLA KOGO JEST PROGRAM ERASMUS+

W Programie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci, którzy:

1)  chcieliby wyjechać na studia i w chwili składania wniosku są studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii   Grzegorzewskiej – zwaną dalej „APS” - studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych:

a) od drugiego do siódmego semestru jednolitych studiów magisterskich,

b) od drugiego do szóstego semestru studiów pierwszego stopnia,

c) pierwszego roku studiów drugiego stopnia,

d) od drugiego do piątego semestru studiów trzeciego stopnia;

2) chcieliby wyjechać na praktykę w trakcie studiów lub po studiach i w chwili składania wniosku są studentami „APS” - studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych:

a) od drugiego do dziewiątego semestru jednolitych studiów magisterskich,

b) od drugiego do szóstego semestru studiów pierwszego stopnia,

c) pierwszego roku studiów drugiego stopnia,

d) od drugiego do ósmego semestru studiów trzeciego stopnia;

3) uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 liczoną z co najmniej:

a) pierwszego semestru studiów w przypadku studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych;

b) poprzedniego roku studiów w przypadku studentów starszych lat jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

c) ostatniego roku ukończonych studiów pierwszego stopnia w przypadku studentów studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych;

d) ostatniego roku ukończonych studiów drugiego stopnia lub poprzedniego roku studiów studentów studiów trzeciego stopnia;

4) posiadają znajomość języka – właściwego dla deklarowanych studiów – na poziomie co najmniej rozszerzonym, potwierdzonym przez międzynarodowy certyfikat językowy lub wewnętrzny egzamin przeprowadzony przez Studium Języków Obcych APS,

5) w przypadku języków europejskich innych niż angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański, przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka w stopniu umożliwiającym odbycie studiów zagranicą,

6) uzyskali od nauczyciela akademickiego APS rekomendację do udziału w Programie Erasmus, zatwierdzoną przez kierownika zakładu, katedry lub instytutu,

7) złożyli uczelnianemu koordynatorowi Programu Erasmus w wyznaczonym terminie:

a) wypełniony formularz aplikacyjny,

b)  list motywacyjny w języku polskim,

c) CV w języku polskim,

d) dodatkowe dokumenty, np. opinia opiekuna koła naukowego, do którego należy kandydat, opinie z odbytych praktyk, zaświadczenia z organizacji uczelnianych i pozauczelnianych

8) odbyli z wynikiem pozytywnym rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Kwalifikacyjną ds. naboru studentów APS do Programu Erasmus+.

2. W uzasadnionych przypadkach średnia ocen, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 może zostać obniżona – przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami nauczyciela akademickiego i kierownika katedry, zakładu lub instytutu, o których mowa w ust. 1 pkt. 6, wniosek skierowany zostaje pod obrady Komisji Kwalifikacyjnej ds. naboru studentów APS do Programu Erasmus w celu rozstrzygnięcia wątpliwości i ustalenia ostatecznej oceny rekomendacji.

4. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o fundusze w ramach Programu ERASMUS+.

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ

  1. WNIOSEK-FORMULARZ REJESTRACYJNY
  2. LIST MOTYWACYJNY W JĘZYKU POLSKIM
  3. ŻYCIORYS W JĘZYKU POLSKIM
  4. CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA (zaliczenie wew. testu z języka)
  5. DODATKOWE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ W KOŁACH NAUKOWYCH, ORGANIZACJACH STUDENCKICH, WOLONTARIACIE, ORGANIZACJACH POZA UCZELNIĄ, ITP.

JAKA JEST PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Procedura kwalifikowania studentów do udziału w Programie Erasmus+ przebiega w następujących etapach:

  1. weryfikacja formalna dokumentów złożonych uczelnianemu koordynatorowi,

  2. egzamin z wybranego języka (w przypadku braku odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego znajomość wybranego języka obcego)

  3. rozmowa kwalifikacyjna.

KRYTERIA – PUNKTACJA

KRYTERIA
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
średnia ocen
50
ocena z deklarowanego języka
100
list motywacyjny
15
opinia nauczyciela akademickiego
30
dodatkowe dokumenty
15
rozmowa kwalifikacyjna
40
RAZEM
250