EN

Strona główna Studenci Erasmus+ Kto może się ubiegać o stypendium

Kto może się ubiegać o stypendium

09-07-2020

DLA KOGO JEST PROGRAM ERASMUS+

1. W Programie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci, którzy:

1)  chcieliby wyjechać na studia i w chwili składania wniosku są studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii   Grzegorzewskiej – zwaną dalej „APS” - studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych:

a) od drugiego do siódmego semestru jednolitych studiów magisterskich,

b) od drugiego do szóstego semestru studiów pierwszego stopnia,

c) pierwszego roku studiów drugiego stopnia,

d) oraz doktorantami lub uczestnikami szkoły doktorskiej od drugiego do piątego semestru studiów;

2) chcieliby wyjechać na praktykę w trakcie studiów lub po studiach (absolwenci) i w chwili składania wniosku są studentami „APS” - studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych:

a) od drugiego do dziewiątego semestru jednolitych studiów magisterskich,

b) od drugiego do szóstego semestru studiów pierwszego stopnia,

c) pierwszego roku studiów drugiego stopnia,

d) oraz doktorantami lub uczestnikami szkoły doktorskiej od drugiego do ósmego semestru studiów;

3) uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 (potwierdzoną przez Biuro Spraw Studenckich lub Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych), liczoną z co najmniej:

a) pierwszego semestru studiów w przypadku studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych;

b) poprzedniego roku studiów w przypadku studentów starszych lat jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

c) ostatniego roku ukończonych studiów pierwszego stopnia w przypadku studentów studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych;

d) ostatniego roku ukończonych studiów drugiego stopnia lub poprzedniego roku studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej;

4) posiadają znajomość języka – właściwego dla deklarowanych studiów – na poziomie co najmniej rozszerzonym (B2), potwierdzonym przez międzynarodowy certyfikat językowy lub wewnętrzny egzamin przeprowadzony przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych APS,

5) w przypadku języków europejskich innych niż: angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański, przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka w stopniu umożliwiającym odbycie studiów zagranicą,

6) uzyskali od opiekuna naukowego/ nauczyciela akademickiego APS rekomendację do udziału w Programie Erasmus, zatwierdzoną przez Dyrektora Studiów,

7) złożyli uczelnianemu koordynatorowi Programu Erasmus+ w wyznaczonym terminie:

a) wypełniony formularz aplikacyjny,

b)  list motywacyjny w języku polskim,

c) CV w języku polskim,

d) dodatkowe dokumenty, np. opinia opiekuna koła naukowego, do którego należy kandydat, opinie z odbytych praktyk, zaświadczenia z organizacji uczelnianych i pozauczelnianych;

8) odbyli z wynikiem pozytywnym rozmowę kwalifikacyjną przed właściwą Komisją Kwalifikacyjną.

2. W uzasadnionych przypadkach średnia ocen, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 może zostać obniżona – przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami opiekuna naukowego/ nauczyciela akademickiego i Dyrektora studiów, o których mowa w ust. 1 pkt. 6, wniosek skierowany zostaje pod obrady właściwej  Komisji Kwalifikacyjnej w celu rozstrzygnięcia wątpliwości i ustalenia ostatecznej oceny rekomendacji.

4. Student/ doktorant/ uczestnik szkoły doktorskiej nie może w trakcie mobilności (studia, praktyka) przebywać na urlopie od zajęć.

5. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o fundusze w ramach Programu ERASMUS+.

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ

  1. WNIOSEK - FORMULARZ REJESTRACYJNY
  2. LIST MOTYWACYJNY W JĘZYKU POLSKIM
  3. ŻYCIORYS W JĘZYKU POLSKIM
  4. CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA (zaliczenie wew. testu z języka)
  5. DODATKOWE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ W KOŁACH NAUKOWYCH, ORGANIZACJACH STUDENCKICH, WOLONTARIACIE, ORGANIZACJACH POZA UCZELNIĄ, ITP.

JAKA JEST PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Procedura kwalifikowania studentów do udziału w Programie Erasmus+ przebiega w następujących etapach:

  1. weryfikacja formalna dokumentów złożonych Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+,

  2. egzamin z wybranego języka obcego (w przypadku braku odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie co najmniej B2),

  3. rozmowa kwalifikacyjna.

KRYTERIA – PUNKTACJA

KRYTERIA
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
średnia ocen
50
ocena z deklarowanego języka
100
list motywacyjny
15
opinia opiekuna naukowego/ nauczyciela akademickiego wraz z potwierdzeniem Dyrektora studiów
30
dodatkowe dokumenty
15
rozmowa kwalifikacyjna
40
RAZEM
250

 

 

 

 

 

Aktualności

24-11-2020

Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – online

Zapraszamy na internetową galę wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020, uznawanych za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Uroczystość online odbędzie się 2 grudnia br.
24-11-2020

Jego wysokość dziecko

Zapraszamy do lektury publikacji pod redakcją naukową dr Beaty Roli poświęconej dookreśleniu pojęć związanych z kształtowaniem się narcystycznej ścieżki rozwoju osobowości u dzieci.
23-11-2020

SW sprawie wolności akademickich - Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP

Prezentujemy stanowisko wraz z uzasadnieniem Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 20 listopada br.