Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzona jest poprzez system IRK, czyli system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat zakłada w systemie indywidualne konto, za pośrednictwem którego dokonuje rejestracji na wybrany kierunek studiów.

Poszczególne kroki rekrutacji:

1. Założenie indywidualnego konta kandydata w systemie IRK - szczegóły

2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym - szczegóły

3. Dokonanie zapisu na wybrany kierunek lub kierunki studiów - szczegóły

4. Dokonanie opłaty/opłat rekrutacyjnych - szczegóły

5. Wgranie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) - instrukcja

Uwaga! - Osoby rekrutujące się na studia drugiego stopnia, które są absolwentami studiów pierwszego stopnia w APS i posiadają już ELS wydany przez APS nie muszą wgrywać zdjęcia do systemu IRK oraz nie wnoszą opłaty za wydanie ELS (o ile ich ELS nie został unieważniony)

Zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) muszą spełniać kryteria jak do dowodu osobistego. Szczegółowe wytyczne dotyczące formatu zdjęcia - kliknij tutaj

6. Przystąpienie do egzaminów praktycznych/rozmów kwalifikacyjnych (o ile są przewidziane) - szczegóły

7. Sprawdzenie wyników postępowania kwalifikacyjnego - szczegóły

8. Złożenie kompletu dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej - szczegóły

 

UWAGA: Po zakończeniu rekrutacji na dany rok akademicki konta mogą zostać usunięte z systemu. W takim przypadku, gdy kandydat chce wziąć udział w rekrutacji w roku następnym, będzie konieczne założenie w IRK nowego konta.