SOCJOLOGIA

SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne drugiego stopnia:

Socjologia polityki i problemów społecznych – Rozwój nowych technologii i sposobów ich wykorzystywania na poziomie makro- i mikro- sprawia, że istotną część zajęć stanowi analiza roli nowych mediów w kształtowaniu się (a) polityki na różnych szczeblach, od lokalnego do ogólnokrajowego (kto zostaje wybrany i dlaczego? Jak „przeciętny obywatel” może wpływać na decyzje rządzących?, jak rządzący mogą wpływać na zachowania i wybory „szarego obywatela”?); (b) problemów charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw w dobie ekonomicznej, społecznej i kulturowej globalizacji, takich jak np.: konsumpcjonizm i konsumeryzm; zmiany struktury społecznej; migracje; zmiany rynków pracy i ich konsekwencje; funkcjonalność edukacji szkolnej i pozaszkolnej na wszystkich poziomach kształcenia; przekształcenia tradycyjnych grup społecznych w nowe formy relacji; internet jako droga tworzenia nowych sieci społecznych; wieloaspektowe rozczarowanie grup i jednostek w ostatnich dekadach i reakcja na nie. W ramach niniejszej specjalności studenci uzyskają (1) wiedzę o instytucjach, zachowaniach politycznych, w/w problemach społecznych, ich źródłach oraz sposobach ich rozwiązywania na podstawie badań polskich i zagranicznych, (2) zapoznają się z najnowszymi metodami badań używanymi w socjologii polityki i problemów społecznych oraz w pokrewnych dziedzinach, m.in. psychologii (np. badanie roli portali społecznościowych, informacyjnych w internecie w mobilizowaniu protestów społecznych, współpracy, przechodzenia od relacji w przestrzeni wirtualnej do realnej). Absolwenci tej specjalności ze względu na znajomość problemów społecznych i metod ich badania (włączając przekazy internetowe) znajdują zatrudnienie w administracji, organizacjach pozarządowych, w ośrodkach badawczych i firmach zajmujących się reklamą (zwłaszcza społeczną), w tym w działach HR; jako specjaliści w zakresie komunikacji interpersonalnej; organizacji pracy, kształcenia ustawicznego, bezpieczeństwa, doradztwa personalnego, jako mediatorzy w instytucjach zajmujących się kryzysami społecznymi, specjaliści w zakresie tworzenia i wdrażania programów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji obsługujących implementację programów Unii Europejskiej.

Socjologia mediów – studenci tej specjalności zdobędą wiedzę o roli mediów w życiu człowieka współczesnego, mechanizmach funkcjonowania mediów, ich wpływie na życie społeczne i zmiany kulturowe. Poznają konsekwencje niespotykanej w dziejach ekspansji mediów i problemy etyczne związanym z tym zjawiskiem. Będą mieli okazję zgłębiać zagadnienia związane z warsztatem pracy dziennikarza, tworzeniem wizerunku publicznego oraz elementy public relations. W ramach specjalności studenci poznają najczęściej stosowane metody badania mediów i ich oddziaływania, w tym metody socjologii wizualnej, a także zdobędą umiejętność badania odbioru mediów, docierania z określonym przekazem do potencjalnych odbiorców i oddziaływania przekazu medialnego.

 

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia