EN

WARUNKI FINANSOWE ODBYWANIA STUDIÓW

Cudzoziemcy mogą podejmować w APS studia stacjonarne i niestacjonarne bądź na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bądź jako stypendyści strony polskiej, bądź na zasadach odpłatności (w tym też jako stypendyści strony wysyłającej, gdzie strona wysyłająca reguluje wszystkie koszty związane ze studiowaniem cudzoziemca w Uczelni). Kryteria umożliwiające podejmowanie studiów na ww. zasadach są określone w odrębnych przepisach, nadrzędnych w stosunku do wewnętrznych uregulowań Uczelni.

Studiowanie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach mgr bez ponoszenia opłat jest możliwe dla:

  • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771)
  • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
  • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
  • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Osoby podejmujące studia na zasadach odpłatności nie mogą ubiegać się o pomoc stypendialną (stypendium socjalne, kredyt studencki, itp.)

REKRUTACJA NA STUDIA NA PODSTAWIE ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW I DYPLOMÓW

W przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia mgr istnieje możliwość rekrutacji na podstawie świadectwa dojrzałości uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty (matura zagraniczna) - więcej na ten temat znajduje się w paragrafie 12 uchwały Senatu APS w sprawie zasad rekrutacji na rok 2019/2020

Uznanie równoważności danej matury zagranicznej odbywa się na podstawie ogólnych przepisów, z tym, że jeżeli nie jest to umowa pomiędzy danym krajem i RP na temat wzajemnego uznawania danego typu świadectw za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości, warto sprawdzić, czy na dokumencie matury zagranicznej jest umieszczona informacja o możliwości ubiegania się, na jego podstawie, o przyjęcia na studia wyższe w kraju wydania. Jeżeli takiej informacji nie ma, wtedy należy uzyskać stosowne zaświadczenie od władz oświatowych kraju, w którego systemie edukacji dane świadectwo zostało uzyskane.

W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia istnieje możliwość rekrutacji na podstawie dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą (dyplom zagraniczny), z tym, że nie wszystkie specjalności na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna będą dostępne. Chodzi w szczególności o specjalności będące kontynuacją specjalności/kierunku ze studiów pierwszego stopnia, jak również o te specjalności, które wymagają posiadania tzw. przygotowania pedagogicznego (w rozumieniu polskich przepisów)

Wykaz specjalności oferowanych w rekrutacji na studia drugiego stopnia wraz z informacjami na temat koniecznych wymagań, dotyczących uzyskanych na studiach pierwszego stopnia uprawnień zawodowych, znajduje się w paragrafie 13 uchwały Senatu APS w sprawie zasad rekrutacji na rok 2019/2020

Uznanie z mocy prawa (na podstawie przepisów ogólnych) równoważności wykształcenia uzyskanego za granicą w celu kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce nie obejmuje specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, np. uzyskiwanych w ramach studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, pedagoga specjalnego, itp. Dlatego też absolwenci tego typu studiów odbytych za granicą mają możliwość rekrutacji i przyjęcia na studia drugiego stopnia na ww. kierunki studiów i specjalności dopiero po przeprowadzeniu procedury nostryfikacji posiadanego dyplomu w polskim systemie szkolnictwa wyższego

Uznanie równoważności dyplomu uzyskanego za granicą odbywa się na podstawie ogólnych przepisów, z tym, że jeżeli nie jest to umowa pomiędzy danym krajem i RP na temat wzajemnego uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, warto sprawdzić, czy na dyplomie uzyskanym za granicą jest umieszczona informacja o możliwości kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w kraju jego wydania. Jeżeli takiej informacji nie ma, wtedy należy uzyskać stosowne zaświadczenie od władz odpowiadających za szkolnictwo wyższe w kraju, w którego systemie szkolnictwa wyższego dyplom ukończenia studiów został uzyskany

Aktualności

11-08-2020

Powrót do szkoły dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS w rozmowie z Mateuszem Różańskim dla portalu Niepelnosprawni.pl o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii CO…
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.