EN

Pedagogika - SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne pierwszego stopnia:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE*

Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną – unikatowa specjalność kształcąca osoby, które swoje zainteresowania kulturalne i artystyczne łączą z pragnieniem pracy w szkole. Zajęcia z obszaru edukacji kulturalnej rozwijają animacyjny potencjał studentów, a solidne przygotowanie pedagogiczne gwarantuje ich atrakcyjność na szkolnym rynku pracy. Ty uczynisz szkołę ogniskiem kultury, promieniującym na całe środowisko lokalne. Nie tylko dzięki zajęciom świetlicowym, pozalekcyjnym, także dzięki projektom animacyjnym.

Edukacja dorosłych z BHP - to połączenie ciekawej i rozwijającej pracy z potrzebami rynku i pracodawców. Specjalność dająca uprawnienia nauczycielskie, obejmująca dwa rynkowe zawody. Stanowi odpowiedź na światowe trendy: starzenie się populacji, rozwój społeczeństwa informacyjnego i związaną z tym konieczność uczenia się przez całe życie. Przygotowuje do szerokiego spektrum działań w obszarze edukacji dorosłych oraz dodatkowo do pracy na stanowisku instruktora i wykładowcy BHP.

Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności - daje kwalifikacje nauczycielskie w zakresie: pedagoga szkolnego, posiadającego kompetencje do pracy z uczniem zdolnym oraz nauczyciela zajęć komputerowych i informatyki. Solidne przygotowanie pedagogiczne wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz rozbudowane umiejętności informatyczne. W rezultacie studia ułatwią znalezienie interesującej pracy w szkołach, placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach itp.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza posiada uprawnienia do pracy w szkole podstawowej jako pedagog szkolny i wychowawca świetlicy. Może pracować w placówkach opiekuńczych prowadzonych przez samorządy, organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne na stanowiskach związanych z opieką dzienną nad dzieckiem (np. w świetlicach środowiskowych, klubikach dla małych dzieci i innych.) Może wykonywać zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Może być zatrudniony w placówkach pomocy społecznej jako asystent rodziny. Ma uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, może być organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych. Ukończenie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej otwiera również możliwość pracy z osobą dorosłą wymagającą wsparcia (np. domy dziennego pobytu i domy pomocy społecznej).

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

Edukacja medialna - celem kształcenia jest wykształcenie kompetentnych i refleksyjnych specjalistów-innowatorów w zakresie edukacji medialnej, specjalistów poszukiwanych na rynku pracy ( pedagog medialny, dydaktyk aplikacji multimedialnych, metodyk edukacji na odległość, specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych) posiadających kompetencje pedagogiczne i medialne do ich wykonywania. Program kształcenia pozwala na uzyskanie wiedzy umożliwiającej rozumienie procesów zachodzących w przestrzeni medialnej, a następnie kreatywne wykorzystanie tej wiedzy w procesie świadomego i krytycznego rozumienia oraz w celu projektowania różnorodnych przekazów medialnych, a także ich efektywnego zastosowania w działalności edukacyjnej, promocyjnej i twórczej w obszarze współpracy z mediami. Uwzględnia on indywidualne predyspozycje studenta umożliwiające jego rozwój i karierę zawodową w różnorodnych instytucjach wykorzystujących najnowsze, twórcze metody i formy pracy w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach kształcenia specjalnościowego studenci nabywają wiedzę i umiejętności tworzenia oraz stosowania przekazów medialnych w pracy zawodowej nie tylko w instytucjach edukacyjnych i medialnych, ale także innych placówkach, zwłaszcza tych, w których funkcjonują działy medialne. Ponadto absolwent jest przygotowany do tworzenia oferty kształcenia z zakresu edukacji medialnej w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Jest atrakcyjny na rynku pracy również dla sektora komercyjnego (np. firm eventowych, szkoleniowych, firm związanych z turystyką) i medialnego (branży PR i reklamy, portali internetowych, mediów społecznościowych etc.). Dysponuje umiejętnością: skutecznego komunikowania się w przestrzeni medialnej; podejmowania zgodnej z przepisami prawa i zasadami etycznymi działalności zawodowej w obszarze mediów; projektowania graficznego materiałów multimedialnych; realizacji edukacyjnych etiud filmowych i innych form audiowizualnych; identyfikacji zagrożeń związanych z aktywnością dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz działań profilaktycznych w tym zakresie; prowadzenia medialnej promocji wydarzeń edukacyjnych; wykorzystania narzędzi cyfrowych we własnej działalności badawczej; projektowania, inicjowania i koordynowania pracy zespołowej w przestrzeni on-line.

Psychopedagogika kreatywności - unikatowa specjalność przygotowująca do pracy w zakresie identyfikacji, stymulowania i wspierania zdolności twórczych. Wiele zajęć ma charakter warsztatów, ponieważ rozumiemy, jak ważne jest łączenie teorii z praktyką. Absolwenci specjalności pracują zarówno w edukacji, jak i w działach marketingu czy mediach. Jeśli lubisz twórcze wyzwania, ta specjalność jest dla Ciebie!

 

*Zgodnie z projektowanymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia do bycia nauczycielem nabywa się dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów lub też jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku.

Baner Irk Kopia

Aktualności

14-02-2019

Wyrazy współczucia

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktor Ewy Żabczyńskiej byłego pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni, niezwykle ceniona przez studentów i nauczycieli akademickich pozosta…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2