EN

Strona główna Rekrutacja Pedagogika Studia niestacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

05-02-2019

Pedagogika - SPECJALNOŚCI - studia niestacjonarne drugiego stopnia:

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA* – KONTYNUACJA (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich nadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - NOWOŚĆ - specjalność przygotowująca do skutecznej i zindywidualizowanej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gwarantuje poszerzone przygotowanie do wychowania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych przedszkola i szkoły. Wyposażenie w wiadomości i umiejętności pogłębiające przygotowanie do organizowania działalności pedagogicznej w formach wychowania przedszkolnego, jak również do pełnienia roli nauczyciela w klasach początkowych szkoły podstawowej. Absolwenci z łatwością odnajdą się w różnych placówkach oświatowych jako kompetentni nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy lub opiekunowie dziecięcy. Program studiów oparty jest na współczesnej wiedzy pedagogicznej, a zajęcia na studiach prowadzą wysokiej klasy nauczyciele akademiccy i praktycy wykorzystujący nowoczesne metody profesjonalnego rozwoju studentów. Absolwenci naszej specjalności wyróżniają się poziomem wiedzy i umiejętności, i są wysoko cenieni na rynku pracy.

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA* (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)

Pedagogika korekcyjna - to specjalność, której absolwenci doskonale odpowiadają na wprowadzane w systemie edukacji zmiany. Zwłaszcza te, które wymagają coraz lepszego dostosowywania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel-terapeuta to bardzo ważne i odpowiedzialne stanowisko pracy we współczesnej placówce oświatowo-wychowawczej. Szczególnie poszukiwane.

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

Doradztwo zawodowe i personalne - NOWOŚĆ – celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach doradcy zawodowego oraz doradcy personalnego, zorientowanego w najnowszych trendach edukacyjnych, rozwoju zawodowego, wpisujących się w oczekiwania rynku pracy, z uwzględnieniem współczesnych form zatrudnienia, w tym e-pracy. Dzięki interdyscyplinarnej ofercie przedmiotów specjalistycznych, z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego, absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne umożliwiające mu sprawne wykonywanie zadań doradcy, adresowanych do młodzieży i osób dorosłych. Zakres wiedzy merytorycznej, zdobytej w ramach specjalności, pozwoli absolwentowi angażować się w szerokie spektrum działań w obszarze poradnictwa zawodowego i personalnego. Absolwent zostanie profesjonalnie przygotowany do świadczenia pomocy osobie objętej doradztwem, przy określaniu predyspozycji zawodowych, przy wyborze ścieżki zawodowej oraz wsparcia w procesie zmiany kwalifikacji i kształtowania dalszej kariery. Zostanie on również przygotowany do współtworzenia i realizacji strategii personalnych w firmach. Studiowanie na tej specjalności umożliwia uzyskanie rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji młodzieży i osób dorosłych, specyfiki pracy doradczej z klientami na różnych etapach życia oraz do konstruowania drogi rozwoju zawodowego. W ramach kształcenia specjalnościowego absolwent nabywa praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych, tworzenia własnego warsztatu metodycznego i prowadzenia działalności w obszarze edukacji pozaformalnej. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom absolwent może ubiegać się o pracę: w centrach kształcenia ustawicznego, w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, ZUS i OHP, agencjach pośrednictwa pracy oraz w działach personalnych firm o różnej strukturze zatrudnienia.

Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne - student specjalności przygotowywany jest do szeroko rozumianej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Ma zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Ma być specjalistą od budowania programów wychowawczych i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - to przygotowanie do twórczego funkcjonowania  zawodowego integrującego obszary: człowiek – wychowanie – praca. Wykształcenie na czasie: „Nie możemy już dłużej oczekiwać, że dzięki wysiłkom kilku najlepszych jednostek firma zajmie pozycję lidera rynku. Jeśli chcemy przetrwać, musimy wypracować sposoby wykorzystania kreatywności i potencjału ludzi na wszystkich szczeblach organizacji”.

Zarządzanie w oświacie - studia na specjalności mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb różnego rodzaju instytucji związanych z edukacją w warunkach reformy oświatowej i reformy administracji samorządowej. Przygotowują do pracy na stanowiskach różnych szczebli zarządzania oświatą (np. urzędach gmin, starostwie, agendach wojewódzkich oraz różnych placówkach oświatowych), w tym na stanowisku dyrektora lub na innych stanowiskach kierowniczych w poszczególnych typach szkół i placówek edukacyjnych.

 

*Zgodnie z projektowanymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia do bycia nauczycielem nabywa się dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów lub też jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku.

Baner Irk Kopia

 

Aktualności

14-02-2019

Wyrazy współczucia

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktor Ewy Żabczyńskiej byłego pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni, niezwykle ceniona przez studentów i nauczycieli akademickich pozosta…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2