EN

Strona główna Rekrutacja Pedagogika Studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

05-02-2019

Pedagogika - SPECJALNOŚCI - studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE*

Animacja kulturowa z edukacją medialną - NOWOŚĆ - specjalność dla osób pragnących połączyć swoje zainteresowania kulturalne i społeczne z pracą w szkole oraz innych placówkach edukacyjnych i wychowawczych, kładąca szczególny nacisk na wykorzystanie w pracy z uczniem mediów tradycyjnych i cyfrowych. Student zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające diagnozowanie potrzeb środowiska (w tym środowiska szkolnego), planowanie, inicjowanie oraz ewaluację działań, projektów, przedsięwzięć animacyjnych o charakterze edukacyjnym, społecznym oraz artystycznym. Posiądzie przy tym profesjonalny warsztat metodyczny umożliwiający wykorzystanie nowych mediów w procesie nauczania i konstruowania programów profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych, interdyscyplinarne wykorzystywanie narzędzi społecznego komunikowania oraz warsztatowe umiejętności z zakresu różnorodnych technik animacyjnych, wzbogacone o innowacyjne techniki multimedialne. Zaletą specjalności jest synergia fundamentu animacyjnego – od umiejętności pracy z ludźmi, grupami, społecznościami (głównie kompetencje miękkie, komunikacja, umiejętności interpersonalne), z praktyką w szkole podstawowej i w placówkach kultury (warsztat metodyczny nauczyciela-instruktora), oraz niezbędnymi we współczesnym procesie kształcenia kompetencjami medialnymi i wiedzą z zakresu wykorzystania mediów w pobudzaniu drugiego człowieka do nauki, aktywności społecznej oraz artystycznej. Dodatkowo animator społeczno-kulturowy, który – poza szkołą – może aktywizować obywateli również w instytucjach kultury i sektorze pozarządowym, zostanie przygotowany do realizowania strategii promocji kultury z uwzględnieniem modeli marketingowych opartych o media społecznościowe. Absolwent specjalności może podejmować pracę w placówkach szkolnych – jako wychowawca świetlicy – oraz jako wychowawca zajęć pozalekcyjnych. Dodatkowo może być zatrudniony we wszelkich pozaszkolnych i pozalekcyjnych ośrodkach i instytucjach dedykowanych dzieciom, młodzieży i dorosłym (np. ośrodki pracy pozaszkolnej, koła zainteresowań, instytucje kultury - m. in. domy kultury, muzea, galerie prowadzące działalność edukacyjno-animacyjną). Ze względu na komponent związany z edukacją medialną, absolwent jest atrakcyjny na rynku pracy również dla sektora komercyjnego (np. firm eventowych, szkoleniowych, firm związanych z turystyką) i medialnego (branży PR i reklamy, portali internetowych, mediów społecznościowych etc.).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza posiada uprawnienia do pracy w szkole podstawowej jako pedagog szkolny i wychowawca świetlicy. Może pracować w placówkach opiekuńczych prowadzonych przez samorządy, organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne na stanowiskach związanych z opieką dzienną nad dzieckiem (np. w świetlicach środowiskowych, klubikach dla małych dzieci i innych.) Może wykonywać zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Może być zatrudniony w placówkach pomocy społecznej jako asystent rodziny. Ma uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, może być organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych. Ukończenie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej otwiera również możliwość pracy z osobą dorosłą wymagającą wsparcia (np. domy dziennego pobytu i domy pomocy społecznej).

 

*Zgodnie z projektowanymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia do bycia nauczycielem nabywa się dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów lub też jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku.

Baner Irk Kopia

 

Aktualności

14-02-2019

Wyrazy współczucia

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktor Ewy Żabczyńskiej byłego pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni, niezwykle ceniona przez studentów i nauczycieli akademickich pozosta…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2