EN

Strona główna Rekrutacja Pedagogika Pedagogika II stopnia stacjonarne

Pedagogika II stopnia stacjonarne

08-06-2019

SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne drugiego stopnia:

 

SPECJALNOŚĆ - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich

Pedagogika korekcyjna - to specjalność, której absolwenci doskonale odpowiadają na wprowadzane w systemie edukacji zmiany. Zwłaszcza te, które wymagają coraz lepszego dostosowywania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel-terapeuta to bardzo ważne i odpowiedzialne stanowisko pracy we współczesnej placówce oświatowo-wychowawczej. Szczególnie poszukiwane.

Pedagogika szkolna i zdolności - absolwent specjalności jest przygotowany do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, ze specjalnym uwzględnieniem problematyki opieki nad uczniem wybitnie zdolnym. Sprawności kształtowane podczas zajęć z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności, pedagogiki i dydaktyki twórczości przygotowują do skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Absolwent może być również zatrudniony w ośrodkach kultury, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz firmach komercyjnych.

SPECJALNOŚCI - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po różnych kierunkach również bez przygotowania pedagogicznego

Edukacja zdalna i grafika komputerowa - absolwent specjalności uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to innowacyjny kierunek przygotowujący do zawodu metodyka i koordynatora kształcenia komplementarnego oraz projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych. Przystępność treści i form kształcenia czyni specjalność atrakcyjną także dla osób odnajdujących się w naukach humanistycznych i społecznych. Doskonała wiedza i przygotowanie z zakresu kształcenia zdalnego będzie atutem na dynamicznie rozwijającym się tradycyjnym i cyfrowym rynku pracy. Zajęcia specjalnościowe obejmują m. in. zagadnienia z obszaru projektowania i organizacji kształcenia online, komunikacji w środowisku zdalnym, tworzenia materiałów multimedialnych i graficznych (w tym grafiki 2D i 3D, animacji komputerowej, aplikacji edukacyjnych, projektowania edukacyjnych gier komputerowych) a także innowacyjnych narzędzi i treści e-learningowych (social learning, m-learning, grywalizacja itp.). Treści kształcenia zawierają aktualne zagadnienia komunikacyjne, informatyczne, projektowe i programistyczne, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach m.in. (przykłady): projektanci grafiki i aplikacji multimedialnych (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MRPiPS z dn. 07.08.2014 r. nr 2166), metodyk edukacji na odległość (235103), metodyk multimedialny (235104), pedagog multimedialny (235108), specjalista do spraw technologii informatyczno-komunikacyjnych (25), w tym: projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komunikacyjnych (251302), specjalista do spraw rozwoju stron internetowych (251303).

Pedagogika kultury i media cyfrowe - NOWOŚĆ! - specjalność przeznaczona jest dla studentów pragnących w ramach pracy zawodowej połączyć zainteresowania kulturalne z umiejętnością podejmowania działań twórczych i promocyjnych oraz wykorzystywać w tych działaniach media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne. Program kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie do refleksyjnego kreowania wydarzeń kulturalnych i społecznych, a także działań edukacyjnych  z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych i mediów społecznościowych. Absolwent specjalności, dzięki integracji kompetencji pedagogicznych i kulturoznawczych z warsztatem twórcy materiałów multimedialnych, może podejmować pracę w instytucjach kultury (domy kultury, młodzieżowe domy kultury, muzea, galerie sztuki) i pozaszkolnych ośrodkach prowadzących działalność edukacyjną (jako pedagog medialny, metodyk multimedialny, specjalista ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych). Na rynku pracy jest również atrakcyjny dla sektora medialnego (działy reklamy, działy kulturalne portali informacyjnych, media społecznościowe, dziennikarstwo internetowe etc.) oraz komercyjnego (firmy szkoleniowe, branża PR, społeczna odpowiedzialność biznesu).

Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - to przygotowanie do twórczego funkcjonowania  zawodowego integrującego obszary: człowiek – wychowanie – praca. Wykształcenie na czasie: „Nie możemy już dłużej oczekiwać, że dzięki wysiłkom kilku najlepszych jednostek firma zajmie pozycję lidera rynku. Jeśli chcemy przetrwać, musimy wypracować sposoby wykorzystania kreatywności i potencjału ludzi na wszystkich szczeblach organizacji”.

 

Baner Irk Kopia

Aktualności

18-06-2019

UWAGA - 21 czerwca

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 207/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. - piątek 21 czerwca 2019 r. jest dniem wolnym od pracy, dla pracowników n…
12-06-2019

Szkolenie dla pracowników badawczo-dydaktycznych - 25 czerwca

Zapraszamy na szkolenie pracowników badawczo-dydaktycznych APS w dniu 25 czerwca, w godz. 13.00 - 15.00, Aula A
13-06-2019

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL! pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – laureaci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej