PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI (studia niestacjonarne)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELKIE

Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego (nowość od roku 2016/2017) – specjalność stwarza możliwość uzyskania kompetencji do pracy na stanowisku wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych i niepublicznych oraz przygotowanie metodyczne do nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolach. UWAGA - osoby rekrutujące się na tę specjalność, oprócz przygotowania pedagogicznego uzyskanego na studiach pierwszego stopnia, powinny posiadać potwierdzoną certyfikatem znajomość języka obcego (lista certyfikatów >kliknij tutaj<) albo być absolwentami kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne albo być absolwentami nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu.

Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym (nowość od roku 2016/2017) przygotowująca do pracy z dziećmi w charakterze nauczyciela do końca etapu edukacji wczesnoszkolnej. Promuje idee zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.

Pedagogika korekcyjna - to specjalność, której absolwenci doskonale odpowiadają na wprowadzane w systemie edukacji zmiany. Zwłaszcza te, które wymagają coraz lepszego dostosowywania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel-terapeuta to bardzo ważne i odpowiedzialne stanowisko pracy we współczesnej placówce oświatowo-wychowawczej.

Pedagogika przedszkolna- specjalność poszukiwana na rynku pracy. Absolwenci będą posiadali poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela przedszkola, do badania przebiegu działalności pedagogicznej, diagnozowania rozwoju dzieci oraz konstruowania programów edukacyjnych i dydaktyczno – wyrównawczych zmieniających na lepsze rzeczywistość wychowania przedszkolnego oraz losy starszych i młodszych przedszkolaków.

Pedagogika wczesnoszkolna - to specjalność przygotowująca do skutecznej i zindywidualizowanej pracy z dziećmi w różnym wieku (od dzieci w wieku żłobkowym, przez przedszkole do końca etapu edukacji wczesnoszkolnej). Dzięki bogatej ofercie programowej absolwent z łatwością odnajdzie się w różnych placówkach oświatowych i wychowawczych jako kompetentny nauczyciel, wychowawca lub opiekun dziecięcy. Może także rozpocząć karierę naukową np. na studiach doktoranckich.

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

Andragogika i doradztwo personalne- absolwent uzyskuje kwalifikacje  do pracy w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej dorosłych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach edukacji ustawicznej dorosłych (np. centra kształcenia ustawicznego, szkoły dla dorosłych, kształcenie kursowe, edukacja ogólnokształcąca i zawodowa w zakładach pracy), a zarazem do pracy w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, rodzinnego.

Edukacja muzealna – ma na celu przygotowanie kompetentnych, refleksyjnych oraz innowacyjnych specjalistów edukacji prowadzonej w ramach działalności placówek muzealnych, galerii sztuki i centrów popularyzacji nauki. Student zdobywa nie tylko wiedzę pedagogiczną, ale też poznaje podstawy psychologii i antropologii, historii kultury i sztuki oraz uzyskuje przygotowanie z zakresu: metodyki edukacji muzealnej, a także – zarządzania placówkami muzealnymi oraz ich ochrony.

Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży - jest to innowacyjny  kierunek przygotowujący do zawodu animatora ruchu teatralnego, zajmującego się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży. Student poznaje podstawy wiedzy o teatrze i dramacie, warsztat reżyserii teatru dramatycznego, lalkowego, monodramu, teatru wyobraźni, bajki, groteski, teatru plastycznego, teatru ruchu i pantomimy oraz technologie informacyjno-komuni­kacyjne i media stosowane w spektaklach teatralnych i widowiskach.

Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne- student specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowywany jest do szeroko rozumianej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Ma zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Ma być specjalistą od budowania programów wychowawczych i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - to przygotowanie do twórczego funkcjonowania  zawodowego integrującego obszary: człowiek – wychowanie – praca. Wykształcenie na czasie: „Nie możemy już dłużej oczekiwać, że dzięki wysiłkom kilku najlepszych jednostek firma zajmie pozycję lidera rynku. Jeśli chcemy przetrwać, musimy wypracować sposoby wykorzystania kreatywności i potencjału ludzi na wszystkich szczeblach organizacji”.

Zarządzanie w oświacie - studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb różnego rodzaju instytucji związanych z edukacją w warunkach reformy oświatowej i reformy administracji samorządowej. Przygotowują do pracy na stanowiskach różnych szczebli zarządzania oświatą (np. urzędach gmin, starostwie, agendach wojewódzkich oraz różnych placówkach oświatowych), w tym na stanowiska dyrektora czy inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.

 

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia