EN

SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne drugiego stopnia:

SPECJALNOŚCI - kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem - realizowana wyłącznie jako kontynuacja specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie – przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, nauczyciela-specjalisty prowadzącego zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualna i autyzmem, nauczyciela wspierającego w  przedszkolach (oddziałach) integracyjnych i szkołach integracyjnych, asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, nauczyciela w szkole przysposabiającej do pracy.

Logopedia - absolwent otrzymuje tytuł „magistra pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii”. Absolwent tych studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie. Uzupełniana zostaje (na bazie studiów I stopnia) wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu usprawniania osób z zaburzeniami mowy pochodzenia mózgowego (dyzartrii, afazji, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, autyzmu oraz zaburzeń sprzężonych) oraz obwodowego (uszkodzenia narządu słuchu, zmian w narządzie głosu). Posiada umiejętności przeprowadzania diagnozy różnicowej. Podczas studiów w APS poznaje sposoby rozpoznawania dysfagii i postępowania w tych przypadkach, czyli problematykę włączoną w zakres kompetencji logopedy w krajach Unii Europejskiej. Absolwent przygotowany jest do usprawniania osób w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. Posiada umiejętności współpracy z innymi specjalistami, tzn. lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, itp. Absolwent może podjąć pracę we wszystkich placówkach oświatowych, także i specjalnych oraz - co jest nową kwalifikacją - w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, jak również ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 17 kwietnia 2012r.). Absolwent studiów II stopnia może być zatrudniony w resorcie służby zdrowia, ale aby zdobywać tam stopnie specjalizacji powinien – zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia)- podjąć studia podyplomowe specjalizacyjne w zakresie neurologopedii albo surdologopedii i zdać państwowy egzamin. Studia te przygotowują również do pracy w instytucjach dydaktyczno-badawczych zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej. Logopedzi mogą pracować także w radiu, telewizji oraz w teatrach. Wskazane jest ukończenie dodatkowych studiów z zakresu emisji głosu.

SPECJALNOŚCI - studia kwalifikacyjne - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych oraz nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych, a także pedagoga-terapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Surdopedagogika z terapią pedagogiczną - przygotowuje do pracy na stanowisku terapeuty w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach rehabilitacyjnych, na stanowisku: nauczyciela na I etapie nauczania; w przedszkolach dla dzieci z wadą słuchu; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania; w przedszkolach integracyjnych; surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu.

Terapia pedagogiczna - przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne. Absolwent uzyska kompetencje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie diagnozy pedagogicznej, metod terapii pedagogicznej oraz metodyki zajęć terapeutycznych.

SPECJALNOŚCI - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po różnych kierunkach również bez przygotowania pedagogicznego

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia - przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. W toku studiów przewidziane są praktyki w  zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych itp. Absolwenci tej specjalności mogą być  zatrudniani  zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna - przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

 

Baner Irk Kopia

 

Aktualności

15-09-2020

Inauguracja

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w APS odbędzie się 2 października br. Z tej okazji wykład pt. „Czego o prawie nie wiemy, choć powinniśmy wiedzieć” wygłosi Profesor Ewa Łętowska.
22-09-2020

Dni adaptacyjne dla I roku

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w obowiązkowych dniach adaptacyjnych
23-09-2020

Nowe władze KRASP

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przewodniczący KRASP - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk zaprosił do współpracy 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Bar…