EN

SPECJALNOŚCI - studia niestacjonarne drugiego stopnia:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia)

Logopedia - Absolwent studiów II stopnia specjalności „logopedia” otrzymuje tytuł „magistra pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii”. Absolwent tych studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie. Uzupełniana zostaje (na bazie studiów I stopnia) wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu usprawniania osób z zaburzeniami mowy pochodzenia mózgowego (dyzartrii, afazji, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, autyzmu oraz zaburzeń sprzężonych) oraz obwodowego (uszkodzenia narządu słuchu, zmian w narządzie głosu). Posiada umiejętności przeprowadzania diagnozy różnicowej. Podczas studiów w APS poznaje sposoby rozpoznawania dysfagii i postępowania w tych przypadkach, czyli problematykę włączoną w zakres kompetencji logopedy w krajach Unii Europejskiej. Absolwent przygotowany jest do usprawniania osób w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. Posiada umiejętności współpracy z innymi specjalistami, tzn. lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, itp. Absolwent może podjąć pracę we wszystkich placówkach oświatowych, także i specjalnych oraz - co jest nową kwalifikacją - w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, jak również ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 17 kwietnia 2012r.). Absolwent studiów II stopnia może być zatrudniony w resorcie służby zdrowia, ale aby zdobywać tam stopnie specjalizacji powinien – zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia)- podjąć studia podyplomowe specjalizacyjne w zakresie neurologopedii albo surdologopedii i zdać państwowy egzamin. Studia te przygotowują również do pracy w instytucjach dydaktyczno – badawczych zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej. Logopedzi mogą pracować także w radiu, telewizji oraz w teatrach. Wskazane jest ukończenie dodatkowych studiów z zakresu emisji głosu.

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (studia kwalifikacyjne - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)

Surdopedagogika z terapią pedagogiczną - przygotowuje do pracy na stanowisku terapeuty w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach rehabilitacyjnych, na stanowisku: nauczyciela na I etapie nauczania w klasach I-III; w przedszkolach dla dzieci z wadą słuchu; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych; surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu.

Edukacja integracyjna i włączająca - STRONA INTERNETOWA SPECJALNOŚCI - >>kliknij tu<< - przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: niewidomymi i słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwent uzyska również kompetencje w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością, a także konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz wybranych rozwiązań metodycznych.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych oraz nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych, a także pedagoga – terapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Terapia pedagogiczna - przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne. Absolwent uzyska kompetencje do prowadzenia zajęć korekcyjno ‑ kompensacyjnych, terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie diagnozy pedagogicznej, metod terapii pedagogicznej oraz metodyki zajęć terapeutycznych.

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością -przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi ze sprzężoną niepełnosprawnością w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, na warsztatach terapii zajęciowej, w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, konstruowania i realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna - przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową - przygotowuje do pracy w charakterze kuratora sądowego oraz wychowawcy pracującego w środowisku otwartym.

Baner Irk Kopia

 

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
26-02-2018

Wystawa DYPLOMY MAGISTERSKIE 2017

Na prezentację składają się dyplomy autorstwa 26 absolwentów pięciu pracowni dyplomujących Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie – malarskich: prof. dr hab. Marzanny Wróblewskiej, prof. dr. …
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…