EN

SPECJALNOŚCI - studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Pierwsza specjalność: przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych oraz nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych, a także pedagoga – terapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, na warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Druga specjalność: Student specjalności zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc oraz wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne, a także do realizowania programów wychowawczych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach opiekuńczych na stanowisku opiekuna dziecięcego, w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, organizator współpracy z rodzicami, jako asystent rodziny.

Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Pierwsza specjalność: przygotowuje do pracy na stanowisku wychowawcy zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, w schroniskach dla nieletnich. Absolwent uzyska kompetencje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy i korygowania zachowań oraz pedagogiki penitencjarnej. Druga specjalność: Student specjalności zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc oraz wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne, a także do realizowania programów wychowawczych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach opiekuńczych na stanowisku opiekuna dziecięcego, w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, organizator współpracy z rodzicami, jako asystent rodziny.

Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna - Pierwsza specjalność: przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą z wadą słuchu na stanowisku nauczyciela – terapeuty w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych i integracyjnych, poradniach rehabilitacyjnych. Absolwent zdobywa wiadomości i umiejętności z zakresu: audiologii, wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z wadą słuchu, surdologopedii, manualnych środków porozumiewania się osób niesłyszących, metodyki nauczania przedszkolnego oraz początkowego dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Druga specjalność: przygotowuje do skutecznej i zindywidualizowanej pracy z dziećmi w różnym wieku (dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i na etapie edukacji wczesnoszkolnej). Dzięki bogatej ofercie programowej absolwent z łatwością odnajdzie się w różnych placówkach oświatowych i wychowawczych jako kompetentny nauczyciel, wychowawca lub opiekun dziecięcy.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne - Pierwsza specjalność: przygotowuje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwent uzyska kompetencje w zakresie profilaktyki, wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi, w tym m.in. z dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Absolwent uzyska kompetencje do pracy na stanowisku terapeuty – pedagoga specjalnego w zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobki, centra wsparcia rodziny). Druga specjalność: Absolwent przygotowany jest do realizacji procesu wychowania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych przedszkola i szkoły. Wyposażenie w wiadomości i umiejętności przydatne do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego, jak również do pełnienia roli nauczyciela w klasach I - III szkoły podstawowej.

Baner Irk Kopia

 

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
26-02-2018

Wystawa DYPLOMY MAGISTERSKIE 2017

Na prezentację składają się dyplomy autorstwa 26 absolwentów pięciu pracowni dyplomujących Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie – malarskich: prof. dr hab. Marzanny Wróblewskiej, prof. dr. …
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…